-service

งานบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

E-service

การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Image

ผู้ประสานงานระบบ

นางสาวพรพรรณ เล็กแท้

เบอร์โทรศัพท์ 09-2836-3547 (องค์การ) 0 3260 2270