-service

งานบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

E-service

การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Image

ผู้ประสานงานระบบ

นางสาวสฤษดิกา เหล็งศรีชะเอม

เบอร์โทรศัพท์ 08-6525-9357 (องค์การ) 0-3260-1992 ต่อ 102