ICT@Prachuapkhirikhan
ลำดับ
ชื่อโครงการ
ส่วนราชการ
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
งบประมาณ ( บาท )
ความคืบหน้า ( % )
วันที่รายงาน
ดูรายละเอียด
1
ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
01-01-2553
31-12-2553
27020
100 %
17-02-2553
2
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ ปี 2553
เทศบาลตำบลบ้านกรูด
31-12-2552
03-01-2553
50,000
100 %
17-02-2553
3
โครงการรณรงค์รักษ์ดวงตาชีวิตผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลกุยบุรี
23-01-2553
23-01-2553
100000
100 %
17-02-2553
4
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างความสามัคคี ทำดีถวายพ่อหลวง ประจำปี 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
03-02-2553
28-04-2553
10000
100 %
25-05-2553
5
ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช
01-06-2552
31-12-2552
13120
100 %
17-02-2553
6
นิทรรศการให้ความรู้ ตอบปัญหาชิงรางวัลกับกรมสรรพากร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
12-02-2553
21-02-2553
%
18-02-2553
7
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
29-12-2552
04-01-2553
52354
100 %
19-02-2553
8
โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล "ศิลาลอยเกมส์ต่อต้านยาเสพติด" ครั้งที่ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย
28-11-2552
27-12-2552
147,300
100 %
19-02-2553
9
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
01-12-2552
30-09-2553
1,500,000
97 %
04-09-2553
10
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
04-01-2553
30-09-2553
529,100
100 %
04-09-2553
11
เพิ่มประสิทธิภาพยางพารา
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26-04-2553
10-06-2553
540,000
100 %
24-06-2553
12
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15-02-2553
22-03-2553
307,800
100 %
24-06-2553
13
ควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
05-01-2553
30-09-2553
1,925,000
100 %
30-07-2553
14
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี 2553
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
25-01-2553
24-07-2553
20,000
25 %
22-02-2553
15
โครงการสนับสนุนพันธุ์ปลากับเกษตรกร
เทศบาลตำบลหนองพลับ
01-01-2553
30-09-2553
50,000
60 %
23-02-2553
16
โครงการปกป้องสถาบัน
เทศบาลตำบลหนองพลับ
01-01-2553
31-12-2553
20,000
100 %
23-02-2553
17
โครงการจัดตั้งสภาผู้นำ
เทศบาลตำบลหนองพลับ
01-10-2552
30-09-2553
-
100 %
23-02-2553
18
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
08-04-2553
02-01-2554
35,000,000
100 %
18-01-2554
19
ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
01-01-2553
31-12-2553
13,482
100 %
23-02-2553
20
อบรมหลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปี2553
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
04-02-2553
04-02-2553
6700
100 %
24-02-2553
21
ประชุมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
--
--
9,100
- %
24-02-2553
22
ขี่จักรยานประหยัดพลังงานต้านภัยยาเสพติด
กองบิน 5
23-02-2553
23-02-2553
๑๘,๒๐๐
๑๐๐ %
05-04-2553
23
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
15-02-2553
15-02-2553
-
100 %
25-02-2553
24
ก่อสร้างแหล่งน้ำประจำไร่นานอกเขตชลประทาน
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
15-12-2552
14-04-2553
1380000
75 %
24-02-2553
25
โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดงานทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
12-02-2553
12-02-2553
11910
100 %
23-08-2553
26
อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
21-01-2553
21-01-2553
10340
100 %
25-02-2553
27
อบรมหลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
29-01-2553
29-01-2553
8195
100 %
24-02-2553
28
โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
29-12-2552
04-01-2553
56,810
100 %
25-02-2553
29
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
22-07-2552
02-12-2552
120,000
100 %
25-02-2553
30
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
21-01-2553
16-08-2553
-
100 %
25-02-2553
31
โครงการจัดอบรมโดยศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
01-12-2552
24-12-2552
105,000
110 %
25-03-2553
32
โครงการอำเภอยิ้ม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
21-01-2553
16-08-2553
-
100 %
25-02-2553
33
โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
15-09-2552
16-09-2552
326,000
100 %
25-02-2553
34
โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อ.ส.ป.ก.) ปีงบประมาณ 2553
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
25-01-2553
26-01-2553
14,400
100 %
25-03-2553
35
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2553
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
18-02-2553
19-02-2553
50,500
100 %
25-02-2553
36
โครงการติดตั้งระบบ Intranet
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
20-01-2553
31-01-2553
20,000
100 %
25-02-2553
37
การป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนนในช่วงเทศกาล
เทศบาลตำบลไร่เก่า
30-12-2552
03-01-2553
100 %
25-02-2553
38
โครงการร่วมด้วยช่วยจัดระเบียบจราจรและการรณรงค์กฏจราจรในวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
19-10-2552
22-01-2553
-
- %
25-02-2553
39
งานพิธีโยนกล้าพันธุ์ข้าวพระราชทาน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
15-02-2553
15-02-2553
-
- %
25-02-2553
40
โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้เรื่องทักษะทางความคิด เพื่อป้องกันปัญหา ยาเสพติดส เอสด์ พฤติกรรมทางเพศที่
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
01-10-2552
31-03-2553
15000
90 %
25-02-2553
41
โครงการคุณธรรมนำความรู้คู่ประชาธิปไตย
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
--
--
15000
%
25-02-2553
42
โครงการรณรงค์เสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
--
--
%
25-02-2553
43
ตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
01-10-2552
31-03-2553
-
%
25-02-2553
44
โครงการปล่อยพันธุ์ปลา ณ อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
18-02-2553
18-02-2553
0
100 %
25-02-2553
45
โครงการเวทีผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
02-02-2553
02-02-2553
19,025
100 %
25-02-2553
46
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญา และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 25
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
30-12-2552
03-01-2553
40000
80 %
26-02-2553
47
ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช
01-10-2552
30-09-2553
95,500
40 %
26-02-2553
48
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online
สำนักงานคลังจังหวัด
16-02-2553
16-03-2553
55600
100 %
01-03-2553
49
ป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เทศบาลตำบล กม.5
15-10-2552
31-12-2553
38,000
100 %
02-03-2553
50
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
เทศบาลตำบล กม.5
--
--
1,000,500
100 %
02-03-2553
51
ป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท
เทศบาลตำบล กม.5
15-08-2552
12-08-2553
7,500
100 %
02-03-2553
52
สอนเสริมเติมเต็มความรู้เพื่อเด็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฏเกล้า)
01-10-2552
30-09-2553
2,667,800
80.35 %
06-09-2553
53
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
สำนักงานคลังจังหวัด
01-12-2552
30-09-2553
29,000
15 %
04-03-2553
54
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญของกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล)
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
07-04-2552
30-04-2552
1,840,000
100 %
08-03-2553
55
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
01-02-2553
30-09-2553
20000
100 %
08-03-2553
56
ฝึกอบรมประชาชน อาสาสมัคร
สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
25-02-2553
25-02-2553
6,000
100 %
08-03-2553
57
โครงการกีฬาสีชุมชน
เทศบาลตำบลหนองพลับ
07-03-2553
07-03-2553
72000
100 %
09-03-2553
58
การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15-02-2553
26-02-2553
20,500
100 %
11-03-2553
59
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11-01-2553
12-02-2553
39,100
100 %
11-03-2553
60
ศิลปประดิษฐ์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15-02-2553
15-02-2553
16600
100 %
20-04-2553
61
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
01-02-2553
08-03-2553
39000
100 %
20-04-2553
62
การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อลดต้นทุนและยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19-01-2553
20-01-2553
85248
100 %
11-03-2553
63
การทำไม้กวาดจากก้านมะพร้าว
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25-02-2553
01-03-2553
11000
100 %
20-04-2553
64
เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
12-01-2553
14-01-2553
150,600
100 %
15-03-2553
65
ก้าวสู่งานอาชีพ (นักศึกษาภาคปกติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
04-03-2553
04-03-2553
18,000
90 %
15-03-2553
66
โครงการตรวจคัดกรองผู้ประสบปัญหาทางสายตา
เทศบาลตำบลไร่เก่า
26-12-2552
08-03-2553
130,000
100 %
15-03-2553
67
โครงการก้าวสู่งานอาชีพ (นักศึกษาภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
27-02-2553
27-03-2553
17,930
90 %
15-03-2553
68
ปกป้องสถาบัน
เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
20-05-2552
20-05-2552
100 %
17-03-2553
69
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ ปี 2553
เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
29-12-2552
04-01-2553
50000
%
17-03-2553
70
การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
09-12-2552
09-12-2552
21000
100 %
18-03-2553
71
ฝึกอาชีพเสริม รุ่นที่ 7/2553 สาขาช่างปูนก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15-02-2553
19-03-2553
15000
100 %
18-03-2553
72
ฝึกอาชีพเสริม รุ่นที่ 6/2553 สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15-02-2553
19-02-2553
15000
100 %
18-03-2553
73
ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 4 /2553 สาขาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
01-12-2552
21-12-2552
18000
100 %
18-03-2553
74
ฝึกอบรมอาชีพเสริม รุ่นที่ 1/2553 สาขาการทำข้างเกรียบปากหม้อ-สาคูไส้หมู
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11-12-2552
11-12-2552
2004
100 %
18-03-2553
75
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
29-12-2552
04-01-2553
7,850
100 %
22-03-2553
76
เฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ตำรวจภูธรจังหวัด
01-03-2553
30-09-2553
30,000
%
22-03-2553
77
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้น
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14-11-2552
14-11-2552
0
100 %
22-03-2553
78
โครงการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการขับรถยกด้วยความปลอดภัย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22-10-2552
22-10-2552
0
100 %
22-03-2553
79
โครงการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการบำรุงรักษารถยนต์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23-12-2552
23-12-2552
18600
100 %
22-03-2553
80
โครงการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างตัดเย็บกางเกงสตรีและกางเกงบุรุษ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21-12-2552
30-12-2552
19200
100 %
22-03-2553
81
โครงการฝึกอาชีพเสริมเนื่องในงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12-02-2553
22-02-2553
80000
100 %
22-03-2553
82
โครงการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16-11-2552
12-03-2553
51200
100 %
23-03-2553
83
โครงการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างไฟฟ้า
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16-11-2552
12-03-2553
32000
100 %
23-03-2553
84
โครงการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเชื่อมอาร์กด้วยมือ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16-11-2552
12-03-2553
6400
100 %
23-03-2553
85
โครงการฝึกอาชีพเสริม สาขาการซ่อมบำรุงรักษาโซล่าเซลล์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15-02-2553
19-02-2553
8000
100 %
23-03-2553
86
โครงสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร "การจัดรูปและพัฒนาที่ดินทำกินรายแปลงของเกษตรกร"
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
05-03-2553
10-03-2553
245000
100 %
23-03-2553
87
โครงการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16-11-2552
12-03-2553
9600
100 %
23-03-2553
88
กิจกรรมวันสตรีสากล
เทศบาลตำบลร่อนทอง
06-03-2553
08-03-2553
-
100 %
23-03-2553
89
โครงการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างตัดผมบุรุษ (ระดับต้น)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16-11-2552
22-01-2553
44100
100 %
23-03-2553
90
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ร่อนทอง เชื่อมความสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
18-03-2553
20-03-2553
250000
70 %
23-03-2553
91
กิจกรรมการศึกษา
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
01-01-2553
31-08-2553
400,000
100 %
29-09-2553
92
โครงการพัฒนารูปแบบสื่อ หลักสูตร
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
01-03-2553
30-04-2553
152000
100 %
29-09-2553
93
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
01-01-2553
31-08-2553
300000
100 %
29-09-2553
94
ส่งเสริมการอ่าน สร้างการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้หว้ากอ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
01-01-2553
31-08-2553
100000
100 %
29-09-2553
95
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาด้านการตลาดและการบริการลูกค้า
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
01-01-2553
30-06-2553
700000
100 %
29-09-2553
96
ค่ายครอบครัว
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
01-01-2553
17-04-2553
60000
100 %
29-09-2553
97
วิทยาศาสตร์สัญจร
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
01-01-2553
30-09-2553
800000
100 %
29-09-2553
98
โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
16-03-2553
25-03-2553
-
100 %
25-03-2553
99
โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชนให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัวปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
15-02-2553
23-03-2553
-
100 %
25-03-2553
100
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
06-03-2553
06-03-2553
-
100 %
25-03-2553
101
โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ(ต้นกล้าอาชีพ)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
18-01-2553
25-01-2553
124,000
100 %
25-03-2553
102
บำบัดทุกข์บำรุงสุข
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
18-03-2553
18-03-2553
-
100 %
25-03-2553
103
โครงการจัดหาแหล่งน้ำบ้านฝั่งท่า
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
27-04-2553
25-07-2553
6,465,800
100 %
15-10-2553
104
โครงการก่อสร้างทำนบดินเก็บกักน้ำค่ายธนะรัชต์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
27-04-2553
25-07-2553
4,604,400
100 %
15-10-2553
105
โครงการสานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2553
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
01-03-2553
30-09-2553
91,000
100 %
25-03-2553
106
โครงการฝึกอบรมขยายผลองค์ความรู้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
01-02-2553
16-03-2553
45,000
122 %
25-03-2553
107
ป้องกันและลดเหตุอันตรายจากเหตุระเบิด
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฏเกล้า)
01-10-2552
30-09-2553
104,000
%
06-09-2553
108
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ
เทศบาลตำบล กม.5
10-08-2553
12-08-2553
250,000
100 %
08-09-2553
109
ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช
01-10-2552
30-09-2553
95,500
44.38 %
26-03-2553
110
โครงการพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
04-03-2553
05-03-2553
100,000
100 %
29-03-2553
111
โครงการค่ายเยาวชนสัญจร รุ่น 2
เทศบาลตำบลทับสะแก
21-03-2553
21-03-2553
40,000
100 %
31-03-2553
112
โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด ปี ๕๓
กองบิน 5
25-03-2553
12-05-2553
๙๐,๐๐๐
๑๐๐ %
21-05-2553
113
โครงการฝึกอบรมแก่ทหารก่อนปลดประจำการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22-03-2553
26-03-2553
24100
100 %
20-04-2553
114
โครงการฝึกอบรมฝีมือให้กับผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2553
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
08-04-2553
08-04-2553
1800
70 %
20-04-2553
115
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2553
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
09-04-2553
18-04-2553
34362
70 %
20-04-2553
116
กิจกรรมทำบุญเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2553
เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
09-04-2553
09-04-2553
-
%
20-04-2553
117
กิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูสมรรถาพผู้ติดยาเสพติด
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
20-04-2553
20-04-2553
-
%
25-04-2553
118
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลสงกรานต์ ปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
24-03-2553
18-04-2553
91,790
100 %
21-04-2553
119
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
12-04-2553
17-04-2553
40000
70 %
22-04-2553
120
โครงการ วันกตัญญูผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
12-04-2553
12-04-2553
50000
75 %
22-04-2553
121
กิจกรรมส่งเสริมการปกป้องสถาบันของชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
25-03-2553
25-03-2553
4200
100 %
23-04-2553
122
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (โครงการต่อเนื่องระยะที่ 3)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
05-04-2553
01-12-2553
22,490,000
100 %
06-10-2553
123
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
01-04-2553
19-04-2553
2440
%
25-04-2553
124
โครงการประชาคมชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลตำบลร่อนทอง
12-03-2553
11-04-2553
35,000
100 %
26-04-2553
125
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
เทศบาลตำบลร่อนทอง
12-04-2553
18-04-2553
5,951
100 %
26-04-2553
126
โครงการประเพณีวันสงกรานต์
เทศบาลตำบลร่อนทอง
17-04-2553
17-04-2553
101,765
100 %
26-04-2553
127
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมปริมาณสุนัขในเขตเทศบาล
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
25-03-2553
26-03-2553
20,000
100 %
26-04-2553
128
วันผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบล กม.5
09-04-2553
09-04-2553
100,000
100 %
26-04-2553
129
งานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ
เทศบาลตำบล กม.5
14-04-2553
14-04-2553
200,000
100 %
26-04-2553
130
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
13-04-2553
13-04-2553
30,000
100 %
27-04-2553
131
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
12-04-2553
18-04-2553
-
100 %
27-04-2553
132
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
12-04-2553
18-04-2553
53300
100 %
28-04-2553
133
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
10-04-2553
10-04-2553
62774
100 %
28-04-2553
134
ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช
01-10-2552
30-09-2553
95,500
49.48 %
28-04-2553
135
โครงการฝึกอบรมฟุตบอลขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน (Sport Summer Camp)
เทศบาลตำบลกุยบุรี
23-04-2553
29-04-2553
70,160
100 %
30-04-2553
136
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
13-04-2553
13-05-2553
200,000
100 %
18-05-2553
137
การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ระดับจังหวัด 2553 (ครั้ง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
17-05-2553
17-05-2553
4,500
100 %
21-05-2553
138
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
20-05-2553
20-05-2553
0
100 %
25-05-2553
139
การตรวจสุขภาพบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
21-05-2553
21-05-2553
0
100 %
24-05-2553
140
สัมพันธ์เพื่อนพ้องพี่น้องชมรมบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
20-10-2553
20-10-2553
0
100 %
20-10-2553
141
สัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
12-04-2553
12-04-2553
68,935
100 %
25-05-2553
142
จัดกิจกรรมพัฒนาครอบครัวห่างไกลยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
12-04-2553
12-04-2553
18,222
100 %
25-05-2553
143
คลินิคเกษตรเคลื่อนที่
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
20-05-2553
20-05-2553
100 %
25-05-2553
144
บำบัดทุกข์บำรุงสุข
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
--
--
100 %
24-06-2553
145
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (ครอบครัวล้อมรัก)
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
18-05-2553
18-05-2553
10,000
100 %
25-05-2553
146
กิจกรรม : เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและงานเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนม
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
05-05-2553
05-05-2553
0
100 %
25-05-2553
147
สร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
สำนักงานประมงจังหวัด
01-12-2552
13-04-2554
3,888,000
60 %
25-08-2553
148
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศการสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2553
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
12-04-2553
18-04-2553
21,450
100 %
26-05-2553
149
โครงการประชาคมตำบล 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
25-05-2553
25-05-2553
30,000
75 %
26-05-2553
150
โครงการรณรงค์รักษ์หาด ลดการสร้างขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2553
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
28-04-2553
28-04-2553
10,000
100 %
26-05-2553
151
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2553
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
04-03-2553
26-08-2553
50,000
60 %
26-05-2553
152
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
08-01-2553
09-01-2553
30,000
100 %
01-06-2553
153
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
11-05-2553
11-05-2553
4,800
100 %
01-06-2553
154
โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลกุยเหนือ ครั้งที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
15-04-2553
18-04-2553
150,000
100 %
01-06-2553
155
โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และพนักงานองค์
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
19-03-2553
23-03-2553
262,300
100 %
01-06-2553
156
โครงการจัดขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ ปิดทองหลวงพ่อวัดวังยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
13-04-2553
13-04-2553
10,000
100 %
01-06-2553
157
โครงการจัดขบวนแห่เครื่องสักการะหลวงพ่อในกุฏิ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
28-03-2553
28-03-2553
40,500
100 %
01-06-2553
158
โครงการจัดกิจกรรมวันชมรมผู้สูงอายุตำบลกุยเหนือ ประจำปี 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
18-04-2553
18-04-2553
132,750
100 %
01-06-2553
159
มอบทุนการศึกษาเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
23-05-2553
23-05-2553
50,000
100 %
22-06-2553
160
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
10-04-2553
29-04-2553
13,500
100 %
23-06-2553
161
"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
17-06-2553
17-06-2553
100 %
24-06-2553
162
ปรับปรุงคุณภาพดิน
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
01-05-2553
30-06-2553
225,000
100 %
24-06-2553
163
โครงการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำรี
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
07-06-2553
07-06-2553
70 %
25-06-2553
164
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center)
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
05-06-2553
25-07-2553
590,000
33 %
25-06-2553
165
ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช
01-10-2552
30-09-2553
95,500
ุ69.01 %
25-06-2553
166
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เทศลบาลตำบลหนองพลับ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
23-06-2553
23-06-2553
0
100 %
25-06-2553
167
โครงการส่งเสริมอาสาพัฒนา ชื่อกิจกรรม ทำความสะอาดวัดวังไกลกังวล
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
23-05-2553
21-06-2553
730
100 %
25-06-2553
168
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-06-2553
02-06-2553
1,000
100 %
25-06-2553
169
โครงการส่งเเสริมวัฒนธรรมไทย กิจกรรมการประกวดพานวันไหว้ครู
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
10-06-2553
10-06-2553
1,000
100 %
25-06-2553
170
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด สื่อลามก อนาจาร การพนัน และ การทะเลาะวิวาท
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
23-05-2553
15-06-2553
1,245
100 %
25-06-2553
171
โครงการพัฒนาจิต กิจกรรมอบรมธรรมมะ พัฒนาจิตใจ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-06-2553
02-06-2553
1,600
100 %
25-06-2553
172
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น พิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระภิษณุกรรม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
23-05-2553
12-06-2553
35,000
100 %
25-06-2553
173
แก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
19-10-2553
19-10-2553
100 %
26-10-2553
174
โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
24-05-2553
28-05-2553
3,300
100 %
02-07-2553
175
โครงการอบรมแกนนำออกกำลังกายและชมรมสร้างสุขภาพ ปี 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
22-04-2553
22-04-2553
3,705
100 %
20-07-2553
176
แข่งขันกีฬา กิจกรรมการอาชีพวังเกมส์ ครั้งที่ 19
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
23-06-2553
30-07-2553
40,000
60 %
22-07-2553
177
อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
24-06-2553
24-06-2553
0
100 %
23-07-2553
178
กิจกรรมการลอกคลองในเขตเทศบาล
เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
12-07-2553
17-07-2553
100 %
23-07-2553
179
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ณ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
05-06-2553
27-06-2553
590,000
50 %
23-07-2553
180
เทศบาลเคลื่อนที่..เทศบาลตำบลหนองพลับ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
30-06-2553
30-06-2553
0
100 %
23-07-2553
181
โครงการส่งมอบเครื่องมือช่างชุมชน Fix it Center ณ ห้วยสัตว์ใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
22-07-2553
22-07-2553
0
100 %
23-07-2553
182
โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน (ปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนล้านต้น)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
15-06-2553
15-06-2553
0
100 %
24-07-2553
183
ร่วมโครงการพระราชดำริปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบาง
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
17-07-2553
17-07-2553
100 %
25-07-2553
184
ร่วมจัดนิทรรศการงานพัฒนาที่ดิน ในงานนิทรรศการและแข่งขันกีฬาประจำปี2553
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
23-07-2553
23-07-2553
100 %
25-07-2553
185
ท่องเที่ยวบางสะพานตำนานเมืองทอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
16-07-2553
27-07-2553
45,000
100 %
28-07-2553
186
จัดงานพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
23-07-2553
23-07-2553
28,500
100 %
28-07-2553
187
นำนักเรียนนักศึกษาใหม่ไปดูงานอาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
28-05-2553
06-07-2553
30,000
100 %
28-07-2553
188
ศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 (แผนกวิชาโลหะการ)
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
30-06-2553
30-06-2553
14,560
100 %
28-07-2553
189
นำนักเรียนหลักสูตร ปวช.1 ไปศึกษาดูงานด้านอาชีพในสถานประกอบการ (แผนกวิชาการขาย)
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
01-05-2553
01-07-2553
37,990
100 %
28-07-2553
190
ศึกษาดูงานของนักเรียน-นักศึกษา (แผนกวิชาช่างยนต์)
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
30-06-2553
30-06-2553
24,000
100 %
28-07-2553
191
นำนักเรียนนักศึกษาใหม่ไปดูงานอาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ (แผนกอิเล็กทรอนิกส์)
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
01-06-2553
30-06-2553
29,000
100 %
28-07-2553
192
นำนักเรียนนักศึกษาใหม่ไปดูงานอาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ (แผนกวิชาการบัญชี)
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
08-07-2553
08-07-2553
62,000
100 %
28-07-2553
193
จัดงานพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
23-07-2553
23-07-2553
100000
75 %
29-07-2553
194
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปีงบประมาณ 2553
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
26-07-2553
26-07-2553
3,700
100 %
30-07-2553
195
ศุนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช
01-10-2552
30-09-2553
95,500
77.08 %
30-07-2553
196
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
27-07-2553
27-07-2553
50,000
100 %
30-07-2553
197
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านภัยยาเสพติด
เทศบาลตำบลร่อนทอง
26-06-2553
27-06-2553
26,860
100 %
03-08-2553
198
อบรมอาสมัครปกป้องสถาบัน
เทศบาลตำบล กม.5
30-07-2553
31-07-2553
79,610
100 %
04-08-2553
199
โครงการพาผู้สูงอายุไหว้พระ 9 วัด
เทศบาลตำบลหนองพลับ
29-07-2553
29-07-2553
100,000
100 %
09-08-2553
200
โครงการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการเกษตร ปี 53
เทศบาลตำบลหนองพลับ
03-08-2553
03-08-2553
20,000
100 %
09-08-2553
201
โครงการการแข่งขันกีฬาตำบลพงศ์ประศาสน์ ครั้งที่ 7 ปี 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
14-05-2553
16-05-2553
300,000
100 %
11-08-2553
202
การจัดกิจกรรมงาน "ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนานเมืองทอง"ครั้งที่ 3ประจำปี 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
16-07-2553
27-07-2553
100,000
100 %
30-10-2553
203
งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
21-07-2553
22-07-2553
25,000
100 %
30-10-2553
204
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
12-08-2553
12-08-2553
47,900
100 %
17-08-2553
205
โครงการ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
เทศบาลตำบลร่อนทอง
12-08-2553
12-08-2553
148,290
100 %
19-08-2553
206
โครงการสร้างสัมพันธ์สายใยสานดวงใจครอบครัว
เทศบาลตำบลร่อนทอง
06-08-2553
06-08-2553
10000
100 %
19-08-2553
207
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกต้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
19-05-2553
19-05-2553
97,500
100 %
23-08-2553
208
คลินิคเกษตรเคลื่อนที่
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
19-08-2553
19-08-2553
100 %
23-08-2553
209
เทศบาลหัวหินเคลื่อนที่
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
19-08-2553
19-08-2553
0
100 %
24-08-2553
210
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
18-08-2553
18-08-2553
15,000
100 %
24-08-2553
211
ส่งเสริมภาวะผู้นำ กิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดตั้งสถานีวิทยุ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
04-08-2553
04-08-2553
100 %
24-08-2553
212
โครงการคุณธรรมนำความรู้ กิจกรรมลานบุญลานปัญญา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
11-08-2553
11-08-2553
100,000
100 %
24-08-2553
213
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2553
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
12-08-2553
12-08-2553
30,000
100 %
24-08-2553
214
โครงการส่งเสริมอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขาตะเกียบ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
18-08-2553
18-08-2553
100 %
24-08-2553
215
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
04-08-2553
04-08-2553
100 %
24-08-2553
216
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
04-08-2553
04-08-2553
100 %
24-08-2553
217
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
21-08-2553
21-08-2553
100 %
24-08-2553
218
โครงการส่งเสริมอาสาพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
22-08-2553
22-08-2553
100 %
24-08-2553
219
โครงการส่งเสริมอาสาพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
15-08-2553
15-08-2553
100 %
24-08-2553
220
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
18-08-2553
18-08-2553
100 %
24-08-2553
221
กิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
07-08-2553
09-08-2553
100 %
24-08-2553
222
โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
04-08-2553
04-08-2553
100 %
24-08-2553
223
องค์การวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวั
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
14-08-2553
14-08-2553
100 %
25-08-2553
224
ศุนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช
01-10-2552
30-09-2553
95,500
79.43 %
30-08-2553
225
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 72 พรรษา
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
07-08-2553
13-08-2553
10,000
100 %
30-08-2553
226
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
12-08-2553
12-08-2553
200,000
100 %
31-08-2553
227
โครงการวาดภาพระบายสี
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
09-09-2553
09-09-2553
12,000
100 %
13-09-2553
228
จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 53
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
18-09-2553
18-09-2553
21,330
100 %
21-09-2553
229
อบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
เทศบาลตำบลหนองพลับ
18-08-2553
19-08-2553
100,050
100 %
22-09-2553
230
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมให้ความรู้การทำแผนธุรกิจประจำปีการศึกษา 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
01-09-2553
01-09-2553
2,000
100 %
24-09-2553
231
โครงการทักษะวิชาชีพ กิจกรรมการแข่งขันต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
01-09-2553
01-09-2553
2,000
100 %
24-09-2553
232
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมอบรมวัฒนธรรมท้องถิ่นและภาษาท้องถิ่น
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
01-09-2553
01-09-2553
2,000
100 %
24-09-2553
233
โครงการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
25-09-2553
25-09-2553
2,000
100 %
24-09-2553
234
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพการบันทึกบัญชีด้วยมือ ประจำปีการศึกษา 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
01-09-2553
01-09-2553
2,000
100 %
24-09-2553
235
โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมประกวดแข่งขันการออมเงิน ประจำปีการศึกษา 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
01-09-2553
01-09-2553
2,000
100 %
24-09-2553
236
โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ กิจกรรมทดสอบมาตรฐานการใช้โปรแกรม PowerPoint 2007 ปีการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
01-09-2553
01-09-2553
2,000
100 %
24-09-2553
237
กิจกรรมโปรยเมล็ดพันธุ์ตามโครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
03-09-2553
03-09-2553
0
100 %
24-09-2553
238
โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก ปีการศึ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
25-09-2553
25-09-2553
2,000
100 %
24-09-2553
239
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
31-07-2553
06-08-2553
96,000
100 %
24-09-2553
240
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
01-09-2553
01-09-2553
2,000
100 %
24-09-2553
241
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
01-10-2552
30-09-2553
300,000
100 %
29-09-2553
242
โครงการการจัดกิจรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
01-02-2553
30-09-2553
1,040,000
100 %
29-09-2553
243
โครงการพัฒนาเครือข่าย
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
01-01-2553
30-09-2553
548,000
100 %
29-09-2553
244
โครงการพัฒนาภาพลักษณ์ อวท.
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
01-01-2553
30-09-2553
300,000
100 %
29-09-2553
245
ลอยกระทง ประจำปี 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
20-11-2553
21-11-2553
15,945
100 %
25-11-2553
246
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ท้องถิ่นของเรา ประจำปีงบประมาณ 2553
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
27-08-2553
27-08-2553
4,000
100 %
30-09-2553
247
โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
10-11-2553
12-11-2553
0
100 %
25-11-2553
248
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2553
เทศบาลตำบล กม.5
26-09-2553
26-09-2553
15,400
100 %
30-09-2553
249
โครงการบ้านหลังเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
25-09-2553
26-09-2553
20,000
100 %
04-10-2553
250
ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช
01-10-2552
30-09-2553
95,500
99.99 %
04-10-2553
251
เทศกาลถือศีลกินเจประจำปี 2553
เทศบาลตำบล กม.5
07-10-2553
16-10-2553
100,000
100 %
18-10-2553
252
ฝึกอบรมประดิษฐ์รถจำรอง
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
24-09-2553
26-09-2553
9,805
100 %
07-10-2553
253
โครงการประชุมประชาคม อปพร.สัญจร
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
10-09-2553
10-09-2553
5,000
100 %
07-10-2553
254
อาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
21-09-2553
23-09-2553
47,880
100 %
07-10-2553
255
โครงการครอบครัวอบอุ่นรักชุมชนตำบลไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
18-09-2553
18-09-2553
25,950
100 %
07-10-2553
256
โครงการคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเข้าวัด ฟังธรรม ปล่อยนกปล่อยปลา
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
06-10-2553
06-10-2553
500
100 %
20-10-2553
257
โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมสะพานลอยสะอาดด้วยมือเรา ประจำปีการศึกษา 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
04-10-2553
04-10-2553
0
100 %
20-10-2553
258
โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมสะพานลอยสะอาดด้วยมือเรา ประจำปีการศึกษา 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
04-10-2553
04-10-2553
0
100 %
20-10-2553
259
โครงการส่งเสริมอาสาพัฒนา กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดเขาเต่า ประจำปีการศึกษา 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
06-10-2553
06-10-2553
500
100 %
20-10-2553
260
โครงการส่งเสริมอาสาพัฒนา กิจกรรม BIG CLEANING DAY
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
04-10-2553
04-10-2553
0
100 %
20-10-2553
261
โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรม 5 ส. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
04-10-2553
04-10-2553
0
100 %
20-10-2553
262
โครงการส่งเสริมอาสาพัฒนา กิจกรรมอาสาพัฒนาวัดหนองยายอ่วม ประจำปีการศึกษา 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
04-10-2553
04-10-2553
0
100 %
20-10-2553
263
โครงการอาสาพัฒนา กิจกรรมเก็บขยะชายทะเลเขาเต่า ประจำปีการศึกษา 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
03-10-2553
03-10-2553
0
100 %
20-10-2553
264
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรพาลูกเข้าวัด
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
04-10-2553
04-10-2553
0
100 %
20-10-2553
265
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมทำบุญและกวาดลานวัด
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
03-10-2553
03-10-2553
400
100 %
20-10-2553
266
โครงการส่งเสริมอาสาพัฒนา กิจกรรมกำจัดนกพิราบในโรงงานแผนกช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
04-10-2553
04-10-2553
0
100 %
20-10-2553
267
โครงการส่งเสริมอาสาพัฒนา กิจกรรมปลูกป่าลดโลกร้อน ประจำปีการศึกษา 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
04-10-2553
04-10-2553
600
100 %
20-10-2553
268
โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมพัฒนาจิตพัฒนาวัด
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
05-10-2553
05-10-2553
800
100 %
20-10-2553
269
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมจัดบอร์ดวันออกพรรษา ประจำปีการศึกษา 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
06-10-2553
06-10-2553
0
100 %
20-10-2553
270
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมนั่งสมาธิ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
13-10-2553
13-10-2553
0
100 %
20-10-2553
271
โครงการประมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมรักบ้านเกิด
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
04-10-2553
04-10-2553
400
100 %
21-10-2553
272
โครงการอาสาพัฒนา กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดเขาตะเกียบ ประจำปีการศึกษา 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
05-10-2553
05-10-2553
150
100 %
21-10-2553
273
โครงการสร้างมนุษยสัมพันธ์ กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อนพ้องพี่น้องชมรมบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
20-10-2553
20-10-2553
1,500
100 %
21-10-2553
274
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
13-07-2553
21-09-2553
30,000
100 %
22-10-2553
275
กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
23-10-2553
23-10-2553
0
50 %
22-10-2553
276
บำบัดทุกข์บำรุงสุข
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
21-10-2553
21-10-2553
100 %
26-10-2553
277
โครงการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน ปีงบ 54
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
08-10-2553
08-10-2553
4,550
100 %
29-10-2553
278
วันปิยะมหาราช ปี 53
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
23-10-2553
23-10-2553
1,000
100 %
29-10-2553
279
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
--
--
100,000
100 %
14-01-2554
280
เทศกาลกินเจ ปี 53
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
--
--
5,000
100 %
01-11-2553
281
วันปิยมหาราช(23/ต.ค./53)
เทศบาลตำบล กม.5
23-10-2553
23-10-2553
250,000
100 %
03-11-2553
282
โครงการประกวดโครงการงานวิชาชีพ(project)ตามหลักสูตร กิจกรรมประกวดผลงาน project ประจำปีการศึกษา 255
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-11-2553
02-11-2553
1,000
100 %
25-11-2553
283
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
03-11-2553
03-11-2553
1,090
100 %
17-11-2553
284
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
14-11-2553
14-11-2553
384
100 %
17-11-2553
285
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-11-2553
02-11-2553
2,200
100 %
17-11-2553
286
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-11-2553
02-11-2553
1,000
100 %
17-11-2553
287
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-11-2553
02-11-2553
1,000
100 %
17-11-2553
288
งานประชุมองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
11-11-2553
11-11-2553
14,900
100 %
23-11-2553
289
กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
21-11-2553
21-11-2553
20,195.15
100 %
23-11-2553
290
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและนันทนาการ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-11-2553
02-11-2553
4,120
100 %
25-11-2553
291
โครงการพัฒนาจิต กิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเพื่อสังคม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
24-11-2553
24-11-2553
1,000
100 %
25-11-2553
292
กีฬา อบต.ไร่เก่าคัพ ครั้งที่ 2/2553
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
05-11-2553
06-11-2553
102,017
100 %
25-11-2553
293
โครงการพัฒนาจิต
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
27-11-2553
27-11-2553
0
100 %
25-11-2553
294
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-11-2553
02-11-2553
100 %
25-11-2553
295
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมตอบปัญหาธรรมมะ เพื่อพัฒนาจิตใจ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
03-11-2553
03-11-2553
100 %
25-11-2553
296
โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-11-2553
02-11-2553
100 %
25-11-2553
297
โครงการนันทนาการ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-11-2553
02-11-2553
100 %
25-11-2553
298
โครงการประกวดรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-11-2553
02-11-2553
100 %
25-11-2553
299
โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-11-2553
02-11-2553
100 %
25-11-2553
300
โครงการประกวดมารยาทไทย
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-11-2553
02-11-2553
100 %
25-11-2553
301
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-11-2553
02-11-2553
100 %
25-11-2553
302
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-11-2553
02-11-2553
100 %
25-11-2553
303
โครงการเสริมสุขภาพและนันทนาการ กิจกรรม แข่งขันประกวดลิปซิงค์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-11-2553
02-11-2553
100 %
25-11-2553
304
โครงการแข่งขันทักษะสาขาวิชาโลหะการ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-11-2553
02-11-2553
100 %
25-11-2553
305
ส่งเสริม ภาวะผู้นำ กิจกรรม อบรมเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
10-11-2553
10-11-2553
100 %
25-11-2553
306
ส่งเสริมอาสาพัฒนากิจกรรม 5 ส. สะสาง สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
03-11-2553
03-11-2553
100 %
25-11-2553
307
โครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2/2554
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
16-11-2553
16-11-2553
0
100 %
29-11-2553
308
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
18-11-2553
18-11-2553
100 %
30-11-2553
309
วันลอยกระทง(21พ.ย.53)
เทศบาลตำบล กม.5
21-11-2553
21-11-2553
150,000
100 %
01-12-2553
310
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “คลองวาฬสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1” ประจำปีงบประมาณ 2554
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
15-11-2553
21-11-2553
27,000
100 %
07-12-2553
311
การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายผังเมืองฯ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
05-11-2553
05-11-2553
15,000
100 %
07-12-2553
312
โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2553
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
20-11-2553
21-11-2553
200,000
100 %
07-12-2553
313
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
เทศบาลตำบลร่อนทอง
01-12-2553
05-12-2553
228,040
100 %
09-12-2553
314
โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี 2553
เทศบาลตำบลร่อนทอง
02-12-2553
02-12-2553
14,750
100 %
09-12-2553
315
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปีงบประมาณ 2554
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
05-12-2553
05-12-2553
30,000
100 %
09-12-2553
316
เทิดทูนสถาบันของชาติเพื่อความสมานฉันท์ระดับเทศบาล
เทศบาลตำบล กม.5
02-12-2553
02-12-2553
30,000
100 %
16-12-2553
317
วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เทศบาลตำบล กม.5
05-12-2553
05-12-2553
250,000
100 %
16-12-2553
318
ออกหน่วยบริการตัดผม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
14-12-2553
15-12-2553
0
100 %
23-12-2553
319
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 9 "เพชรคีรีขันธ์เกมส์"
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
24-11-2553
30-11-2553
100 %
23-12-2553
320
การส่งเสริมด้านวิชาการ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
01-12-2553
01-12-2553
1,592
100 %
23-12-2553
321
การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
05-12-2553
14-12-2553
%
23-12-2553
322
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
01-12-2553
01-12-2553
17,685
100 %
24-12-2553
323
การศึกษาดูงาน "งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
15-11-2553
18-12-2553
4,200
100 %
24-12-2553
324
การอบรมส่งเสริมความเป็นไทย กิจกรรมอบรมส่งเสริมความเป็นไทย
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
22-12-2553
22-12-2553
0
100 %
24-12-2553
325
การส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
01-12-2553
01-12-2553
100 %
24-12-2553
326
ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีสดใส
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
09-12-2553
--
19,300
100 %
24-12-2553
327
ปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
09-12-2553
09-12-2553
91,012
100 %
24-12-2553
328
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
23-12-2553
23-12-2553
30,000
70 %
24-12-2553
329
งาน "สืบสานวัฒธรรมไทยสายใยชุมชน" เทิดไท้องค์ราชันย์ ครั้งที
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
10-12-2553
12-12-2553
100 %
24-12-2553
330
การทดสอบมาตรฐานฝึกฝีมือวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
15-12-2553
15-12-2553
100 %
24-12-2553
331
โครงการ เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี 2553 กิจกรรม "หน่วยบำบัด
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-12-2553
02-12-2553
100 %
24-12-2553
332
การแข่งขันกีฬา กิจกรรมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
15-12-2553
15-12-2553
100 %
24-12-2553
333
การส่งเสริมอาสาพัฒนา กิจกรรมทำความสะอาดวัดมาลัยทับใต้
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
10-12-2553
10-12-2553
100 %
24-12-2553
334
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอยภัยแน่นอน" ช่วงที่ 1
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
08-12-2553
28-12-2553
80 %
24-12-2553
335
การส่งเสริมบุคลิกภาพ กิจกรรมประกวดการแต่งกายวัยเรียน วัยทำงาน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
08-12-2553
08-12-2553
100 %
24-12-2553
336
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
03-12-2553
03-12-2553
100 %
24-12-2553
337
อบรมเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมผู้เสพ/ติดยาเสพติดครั้งที่3/2554
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
21-12-2553
21-12-2553
0
100 %
27-12-2553
338
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเส้นทางธรรมชาติคลองบึง(คลองสวยน้ำใส)
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
03-12-2553
03-12-2553
0
100 %
30-12-2553
339
โครงการบ้าน ชุมชน และโรงเรียนปลอดยุงลาย
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
01-11-2553
26-08-2554
50,000
20 %
05-01-2554
340
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
23-12-2553
23-12-2553
0
100 %
30-12-2553
341
งานวันเด็กแห่งชาติ (8 มกราคม 2554)
เทศบาลตำบล กม.5
08-01-2554
08-01-2554
30,000
100 %
13-01-2554
342
โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
02-12-2553
02-12-2553
43,000
100 %
14-01-2554
343
สานสัมพันธ์สายใยรักแห่งครอบครัว
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
24-12-2553
24-12-2553
5,000
100 %
05-01-2554
344
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคมเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธั
องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
04-12-2553
05-12-2553
35,000
100 %
14-01-2554
345
โครงการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช
องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
10-12-2553
10-12-2553
34,500
100 %
14-01-2554
346
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะโดยเครือข่ายผู้นำชุมชน-ตำบล-ท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
19-01-2554
19-01-2554
30,000
100 %
20-01-2554
347
ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศบาลตำบลร่อนทอง
เทศบาลตำบลร่อนทอง
29-12-2553
04-01-2554
60,000
100 %
20-01-2554
348
งานประชุมองค์การวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
11-11-2553
11-11-2553
200,000
100 %
24-01-2554
349
เทศบาลเคลื่อนที่
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
25-11-2553
25-01-2554
0
100 %
24-01-2554
350
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนก่อนเทศกาลปีใหม่
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
08-12-2553
28-12-2553
181,000
100 %
24-01-2554
351
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" เทศกาลปีใหม่ 2554
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
29-12-2553
03-01-2554
181,000
100 %
24-01-2554
352
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
19-01-2554
19-01-2554
440
100 %
24-01-2554
353
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
05-01-2554
24-01-2554
100 %
24-01-2554
354
นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ไปศึกษาดูงานในโครงการ "เปิดบ้านราชมงคล 2554 (Open Hous
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
18-01-2554
18-01-2554
24,000
100 %
24-01-2554
355
นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ศึกษาดูงานสภาวิชาชีพการบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
18-01-2554
18-01-2554
24,000
100 %
24-01-2554
356
นำนักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงาน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
07-01-2554
07-01-2554
24,000
100 %
24-01-2554
357
ประกวดโครงการวิชาชีพ กิจกรรมประกวดโครงการวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
25-01-2554
25-01-2554
50 %
24-01-2554
358
นำนักเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาดูงาน บริษัทเพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
01-12-2553
28-02-2554
18,500
70 %
24-01-2554
359
การจัดนิทรรศการเพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเยี่ยมโรงเรียนรำร
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
04-01-2554
28-02-2554
150,000
100 %
24-01-2554
360
เทศบาลเคลื่อนที่
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
20-01-2554
20-01-2554
1,000
100 %
24-01-2554
361
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
07-01-2554
07-01-2554
4,840
100 %
25-01-2554
362
อบรมหมอดินหมู่บ้าน อ.กุยบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
25-12-2553
25-12-2553
0
100 %
31-01-2554
363
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
20-01-2554
20-01-2554
15,000
100 %
28-01-2554
364
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2554
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
24-01-2554
25-01-2554
180,000
100 %
28-01-2554
365
อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อ.หัวหิน
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
28-12-2553
28-12-2553
0
100 %
31-01-2554
366
อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อ.เมือง
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
25-12-2553
25-12-2553
0
100 %
31-01-2554
367
อบรมเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมผู้เสพ/ติดยาเสพติดครั้งที่4/2554
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2
18-01-2554
18-01-2554
%
01-02-2554
368
การจัดกิจกรรมส่งเสริมงานท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 25
องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
04-02-2554
04-02-2554
17,000
80 %
17-02-2554
369
โครงการแผนกสะอาดด้วยมือเรา ประจำปีการศึกษา 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
26-01-2554
26-01-2554
0
100 %
22-02-2554
370
โครงการส่งเสริมด้านวิชาการ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
26-01-2554
26-01-2554
1,700
100 %
22-02-2554
371
โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กิจกรรมอบรมมารยาทไทย
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
26-01-2554
26-01-2554
770
100 %
22-02-2554
372
โครงการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
04-02-2554
04-02-2554
0
100 %
22-02-2554
373
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาจิตพัฒนาวัด
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
05-01-2554
05-01-2554
0
100 %
22-02-2554
374
โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมจัดบอร์ดวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
18-02-2554
18-02-2554
0
100 %
22-02-2554
375
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและส่วนรวม กิจกรรม การจัดการการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อชุมชนและส่วนรวม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
17-01-2554
17-01-2554
0
100 %
23-02-2554
376
โครงการหนึ่งความรู้ หนึ่งความคิด เพื่อเด็กไทย กิจกรรมมอบหนังสือให้เด็กกำพร้า
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
06-02-2554
06-02-2554
0
100 %
22-02-2554
377
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมประกวดร้านค้า
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
26-01-2554
26-02-2554
0
100 %
22-02-2554
378
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรี อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 255
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
03-02-2554
06-02-2554
500,000
100 %
22-02-2554
379
โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ปลูกป่า กิจกรรมปลูกป่าลดโลกร้อน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
27-01-2554
27-01-2554
0
100 %
23-02-2554
380
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมคนพันธ์ R NO SMOKING
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-02-2554
02-02-2554
0
100 %
23-02-2554
381
โครงการส่งเสริมอาสาพัฒนา กิจกรรมร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
26-02-2554
26-02-2554
0
100 %
23-02-2554
382
โครงการธำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดการส่งเสริมวรรณคดีไทย
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-02-2554
02-02-2554
0
100 %
23-02-2554
383
โครงการอาสาพัฒนา กิจกรรมทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวังก์พง
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
24-01-2554
28-01-2554
0
100 %
23-02-2554
384
โครงการอบรมผู้ประกอบการและตรวจประเมินร้านจำหน่ายอาหาร
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
15-02-2554
15-02-2554
16,300
100 %
23-02-2554
385
โครงการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2554
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
18-02-2554
18-02-2554
3,500
100 %
23-02-2554
386
โครงการ "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่"
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
22-02-2554
22-02-2554
1,000
100 %
24-02-2554
387
โครงการอิเล็กทรอนิกส์ร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
18-02-2554
18-02-2554
0
100 %
24-02-2554
388
การจัดนิทรรศการเพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชา
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
04-02-2554
28-02-2554
150,000
100 %
24-02-2554
389
จังหวัดเคลื่อนที่ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ”
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
17-02-2554
17-02-2554
100 %
09-03-2554
390
อบรมหลักสูตร “ การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ”
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
16-02-2554
16-02-2554
100 %
09-03-2554
391
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน"ปีงบประมาณ๒๕๕๔
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
15-02-2554
15-02-2554
100 %
10-03-2554
392
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล” ปีงบประมาณ 2554
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
21-02-2554
22-02-2554
100 %
10-03-2554
393
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมุ่บ้าน"ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
14-02-2554
14-02-2554
100 %
10-03-2554
394
อบรมหลักสูตร “ การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
10-02-2554
10-02-2554
100 %
10-03-2554
395
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
01-02-2554
31-03-2554
37,500
100 %
11-03-2554
396
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและเครือข่ายสาธารณสุขระดับตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
24-02-2554
27-02-2554
144,600
100 %
11-03-2554
397
ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
29-12-2553
29-12-2553
30,000
100 %
21-03-2554
398
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
02-12-2553
02-12-2553
34,100
100 %
21-03-2554
399
ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ วันปิยมหาราช
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
23-10-2553
23-10-2553
3,000
100 %
21-03-2554
400
จัดตั้งศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัย วาตภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
04-11-2553
10-11-2553
7,690
100 %
21-03-2554
401
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 53
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
--
--
184,350
100 %
26-04-2554
402
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
01-12-2553
09-12-2553
142,033
100 %
21-03-2554
403
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
27-12-2553
04-01-2554
41,500
100 %
21-03-2554
404
อบรม อปพร.และฝึกทบทวนความรู้ให้สมาชิกของศูนย์
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
28-02-2554
04-03-2554
372,825
100 %
21-03-2554
405
รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
01-02-2554
15-02-2554
0
100 %
21-03-2554
406
วันสตรีสากล ประจำปี 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
08-03-2554
08-03-2554
30,000
100 %
21-03-2554
407
โครงการประชุมสัมมนาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
04-03-2554
04-03-2554
39,360
100 %
24-03-2554
408
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมกวาดลานวัดบ่อฝ้าย
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
15-03-2554
15-03-2554
0
100 %
24-03-2554
409
โครงการอาสาพัฒนา กิจกรรมท่อน้ำสะอาด ปราศจากขยะ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
12-03-2554
12-03-2554
0
100 %
24-03-2554
410
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกันสร้างความดี
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
17-03-2554
17-03-2554
0
100 %
24-03-2554
411
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
21-03-2554
08-04-2554
30,400
25 %
24-03-2554
412
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมทัศนศึกษาวณอุทยานปราณบุรี
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
18-03-2554
18-03-2554
0
100 %
24-03-2554
413
โครงการส่งเสิรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กิจกรรมจัดบอร์ดส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
15-03-2554
15-03-2554
0
100 %
24-03-2554
414
โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมจัดบอร์ดวันจักรี
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
17-03-2554
17-03-2554
0
100 %
24-03-2554
415
โครงการอาสาพัฒนา กิจกรรมกวาดลานวัดสมอโพรง
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
15-03-2554
15-03-2554
0
100 %
24-03-2554
416
โครงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรม 5 ส Summer Day
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
18-03-2554
18-03-2554
0
100 %
24-03-2554
417
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเก็บขยะคลองชลประทาน ชุมชนสมอโพรง
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
16-03-2554
16-03-2554
0
100 %
24-03-2554
418
โครงการส่งเสริมอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาชายหาดสวนสนประดิพัทธ์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
14-03-2554
14-03-2554
0
100 %
24-03-2554
419
โครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
16-03-2554
16-03-2554
0
100 %
24-03-2554
420
โครงการพัฒนาคุณธรมมจริยธรรม กิจกรรม ให้อาหารสัตว์น้ำวัดหนองคราม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
23-03-2554
23-03-2554
0
100 %
24-03-2554
421
โครงการตรวจและซ่อมแซมพัดลมภายในวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
13-03-2554
13-03-2554
959
100 %
24-03-2554
422
โครงการส่งเสริมอาสาพัฒนา กิจกรรม พัฒนาจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
18-03-2554
18-03-2554
0
100 %
24-03-2554
423
โครงการอาสาพัฒนา กิจกรรมทำความสะอาดวัดวังไกลกังวล
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
16-03-2554
16-03-2554
0
100 %
24-03-2554
424
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
18-03-2554
18-03-2554
0
100 %
24-03-2554
425
โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำ กิจกรรมให้อาหารสัตว์น้ำ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
15-03-2554
15-03-2554
0
100 %
24-03-2554
426
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
15-03-2554
15-03-2554
0
100 %
24-03-2554
427
โครงการส่งเสริมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
15-03-2554
15-03-2554
0
100 %
24-03-2554
428
โครงการซ่อมแซมระบบแสงสว่างบ้านพักครู
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
18-03-2554
18-03-2554
0
100 %
24-03-2554
429
โครงการรณรงค์ต่อด้านยาเสพติด
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
15-03-2554
15-03-2554
0
100 %
24-03-2554
430
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
17-03-2554
17-03-2554
0
100 %
24-03-2554
431
โครงการอาสาพัฒนา กิจกรรม อาสาพัฒนาวัดเขาน้อย
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
24-03-2554
24-03-2554
0
100 %
24-03-2554
432
โครงการจัดกิจกรรม "วันสตรีสากล" 8 มีนาคม 2554
เทศบาลตำบลร่อนทอง
05-03-2554
08-03-2554
15,000
100 %
30-03-2554
433
โครงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
08-03-2554
08-03-2554
100 %
30-03-2554
434
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัปปะรดและมะพร้าว
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
15-03-2554
15-03-2554
100 %
30-03-2554
435
กีฬาตำบลทองมงคลสานสามัคคีต้านยาเสพติด ประจำปี 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
--
--
401,511.50
100 %
26-04-2554
436
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีสดใส
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
--
--
11,125
100 %
31-05-2554
437
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
10-04-2554
10-04-2554
58,710
100 %
21-04-2554
438
โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
01-04-2554
20-04-2554
2,350
100 %
21-04-2554
439
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2554
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
21-03-2554
08-04-2554
30,400
80 %
25-04-2554
440
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
15-04-2554
17-04-2554
30,400
80 %
25-04-2554
441
โครงการคนพันธุ์ R ทำความดี
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
12-04-2554
12-04-2554
0
100 %
25-04-2554
442
โครงการส่งเสริมอาสาพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
06-04-2554
06-04-2554
0
100 %
25-04-2554
443
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาช
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
21-04-2554
21-04-2554
100 %
25-04-2554
444
โครงการงานเทศกาลมะม่วงและของดีสามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
08-03-2554
10-03-2554
6,500
100 %
23-05-2554
445
โครงการพัฒนาครู-อาจารย์ในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
07-04-2554
08-04-2554
51,200
100 %
23-05-2554
446
โครงการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อเมืองไทยที่เข้มแข็ง
เทศบาลตำบลร่อนทอง
03-05-2554
04-05-2554
29,890
100 %
23-05-2554
447
โครงการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน
เทศบาลตำบลร่อนทอง
02-05-2554
02-05-2554
20,000
100 %
25-05-2554
448
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
19-05-2554
19-05-2554
0
100 %
25-05-2554
449
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
25-05-2554
25-05-2554
0
100 %
25-05-2554
450
โครงการบริการพัฒนาชุมชน กิจกรรมเก็บขยะวัดเนรัญชราราม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
09-05-2554
09-05-2554
0
100 %
25-05-2554
451
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
02-05-2554
02-05-2554
0
100 %
25-05-2554
452
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
03-05-2554
04-05-2554
0
100 %
25-05-2554
453
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
13-04-2554
13-04-2554
35,000
100 %
07-06-2554
454
งานสืบสานประเพณีไทยทรงดำประจำปี 2554
เทศบาลตำบล กม.5
14-04-2554
14-04-2554
200,000
100 %
15-06-2554
455
วันผู้สูงอายุประจำปี 2554
เทศบาลตำบล กม.5
16-04-2554
16-04-2554
100,000
100 %
15-06-2554
456
โครงการจัดเวทีผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคลองวาฬ ครั้งที่ 1/ ปีงบประมาณ 2554
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
25-03-2554
25-03-2554
22,950
100 %
16-06-2554
457
โครงการวันเทศบาลของเทศบาลตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2554
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
24-04-2554
24-04-2554
10,000
100 %
16-06-2554
458
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
28-04-2554
28-04-2554
26,000
100 %
16-06-2554
459
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบปะมาณ 2554
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
29-12-2553
04-01-2554
15,000
100 %
17-06-2554
460
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2554
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
11-04-2554
17-04-2554
15,000
100 %
17-06-2554
461
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2554
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
13-04-2554
13-04-2554
180,000
100 %
17-06-2554
462
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมปริมาณสุนัขในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2554
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
25-04-2554
26-04-2554
20,000
100 %
17-06-2554
463
โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 4 ประจำปี 2554
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
25-04-2554
29-04-2554
120,000
100 %
17-06-2554
464
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้า
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
02-05-2554
06-05-2554
235,000
100 %
17-06-2554
465
โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2554
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
17-05-2554
17-05-2554
3,500
100 %
17-06-2554
466
โครงการจัดกิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา ประจำปีงบประมาณ 2554
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
25-05-2554
25-05-2554
4,500
100 %
17-06-2554
467
โครงนำนักเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาดูงานบริษัทเพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
18-06-2554
18-06-2554
19,680
100 %
01-07-2554
468
ศึกษาดูงาน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
21-06-2554
22-06-2554
24,000
100 %
01-07-2554
469
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 15/07/54
เทศบาลตำบล กม.5
14-07-2554
15-07-2554
70,000
100 %
20-07-2554
470
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีสดใส ครั้งที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
14-07-2554
14-07-2554
11,125
100 %
04-08-2554
471
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(12 ส.ค. 54)
เทศบาลตำบล กม.5
10-08-2554
12-08-2554
250,000
100 %
18-08-2554
472
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อปพร.เข้มแข็ง (หลักสูตรทบทวน)
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
05-07-2554
07-07-2554
75,950
100 %
23-08-2554
473
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปีงบประมาณ 2554
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
15-07-2554
15-07-2554
3,500
100 %
23-08-2554
474
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
16-07-2554
16-07-2554
60,000
100 %
23-08-2554
475
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
12-08-2554
12-08-2554
30,000
100 %
23-08-2554
476
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2554
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
18-08-2554
18-08-2554
20,000
100 %
23-08-2554
477
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2554
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
19-08-2554
19-08-2554
30,000
100 %
23-08-2554
478
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ท้องถิ่นของเรา ประจำปีงบประมาณ 2554
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
22-08-2554
22-08-2554
4,000
100 %
23-08-2554
479
กิจกรรมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
14-09-2554
14-09-2554
0
100 %
29-09-2554
480
กิจกรรมอบรมสร้างอาชีพเพื่อหารายได้พิเศษระหว่างเรียน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
31-08-2554
31-08-2554
760
100 %
29-09-2554
481
สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2555 (ปี 54)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
09-11-2554
10-11-2554
6200
100 %
24-11-2554
482
โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน
หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
29-12-2554
04-01-2555
48,080
100 %
22-02-2555
483
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
03-01-2555
04-01-2555
4,620
100 %
22-02-2555
484
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
18-01-2555
18-01-2555
100 %
22-02-2555
485
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
29-12-2554
04-01-2555
48,080
100 %
22-02-2555
486
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
03-01-2555
04-01-2555
4,620
100 %
22-02-2555
487
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
--
--
0
100 %
24-04-2555
488
อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเผยแพร่การปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จกระเจ้าอยู่หัวฯ (อสป.เทศ
เทศบาลตำบล กม.5
23-02-2555
23-02-2555
100 %
19-03-2555
489
โครงการแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อสป.เทศบาลตำบล กม.5 ครั้งท
เทศบาลตำบล กม.5
24-02-2555
24-02-2555
100 %
19-03-2555
490
โครงการวันปิยมหาราช
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
23-10-2554
23-10-2554
1,000
100 %
02-04-2555
491
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
--
--
143,000
100 %
02-04-2555
492
โครงการทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
31-12-2554
31-12-2554
20,000
100 %
02-04-2555
493
โครงการปรับปรุงดูแลแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนตำบลทองมงคล
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
--
--
72,000
100 %
28-01-2556
494
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
13-01-2555
13-01-2555
25,000
100 %
02-04-2555
495
โครงการวันสตรีสากล
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
08-03-2555
08-03-2555
30,000
%
02-04-2555
496
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
28-02-2555
28-02-2555
18,000
%
02-04-2555
497
วันเอดส์โลก
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
07-12-2554
07-12-2554
9,660
100 %
11-04-2555
498
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
10-04-2555
10-04-2555
59,531
100 %
11-04-2555
499
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
11-04-2555
17-04-2555
42,000
100 %
11-04-2555
500
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
01-02-2555
28-09-2555
175,000
100 %
11-04-2555
501
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
01-02-2555
28-09-2555
171,500
100 %
11-04-2555
502
จัดตั้งและฟื้นฟูผู้ประสานพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
01-02-2555
28-09-2555
40,000
100 %
11-04-2555
503
ป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
15-01-2555
31-03-2555
134,626
100 %
11-04-2555
504
จัดตั้งจุดตรวจลดพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
01-02-2555
28-09-2555
20,000
100 %
19-06-2555
505
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้นำชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
02-04-2555
05-04-2555
200,000
100 %
11-04-2555
506
กีฬาทองมงคลสานสามัคคีต้านยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
24-03-2555
26-03-2555
330,000
100 %
11-04-2555
507
ขยายท่อเมนท์ประปาน้ำสะอาดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
01-02-2555
28-09-2555
100 %
11-04-2555
508
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2555 20 มีนาค
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
20-03-2555
10-04-2555
11,200
100 %
23-05-2555
509
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
22-05-2555
22-05-2555
0
100 %
23-05-2555
510
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
11-04-2555
17-04-2555
37,380
100 %
24-04-2555
511
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
29-05-2555
06-06-2555
175,000
100 %
19-06-2555
512
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปี 2555 ครั้งที่ 1
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
30-06-2555
29-07-2555
1,148,000
70 %
25-07-2555
513
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปี 2555 ครั้งที่ 2
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
18-08-2555
26-08-2555
1,148,000
80 %
23-08-2555
514
งานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555
เทศบาลตำบล กม.5
14-04-2555
14-04-2555
150,000
100 %
18-09-2555
515
ทำขนมไทย (27 ก.ค. 55)
เทศบาลตำบล กม.5
27-07-2555
27-07-2555
30,000
100 %
18-09-2555
516
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ(12 ส.ค.55)
เทศบาลตำบล กม.5
12-08-2555
12-08-2555
250,000
100 %
18-09-2555
517
โครงการ "smart family"
เทศบาลตำบล กม.5
06-09-2555
06-09-2555
20,000
100 %
18-09-2555
518
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปี 2555 ครั้งที่ 3
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
01-09-2555
26-09-2555
1,148,000
100 %
02-10-2555
519
วันปิยมหาราช
เทศบาลตำบล กม.5
23-10-2555
23-10-2555
250,000
100 %
20-12-2555
520
งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555 (28 พ.ย.55)
เทศบาลตำบล กม.5
28-11-2555
28-11-2555
120,000
100 %
20-12-2555
521
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธันวาคม 2555)
เทศบาลตำบล กม.5
05-12-2555
05-12-2555
250,000
100 %
20-12-2555
522
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน"
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
27-12-2555
02-01-2556
0
100 %
25-01-2556
523
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
27-11-2555
28-11-2555
250,000
100 %
28-01-2556
524
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
05-12-2555
05-12-2555
90,000
100 %
28-01-2556
525
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
10-01-2556
10-01-2556
60,000
100 %
28-01-2556
526
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ คร้ังที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
24-01-2556
24-01-2556
1,900
100 %
05-03-2556
527
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ คร้ังที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
28-02-2556
28-02-2556
2,100
100 %
05-03-2556
528
ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
11-04-2556
17-04-2556
31,740
100 %
24-04-2556
529
ประเพณีสงกรานต์และงานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ(14 เม.ย.56)
เทศบาลตำบล กม.5
14-04-2556
14-04-2556
150,000
100 %
04-06-2556
530
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
08-06-2556
30-06-2556
74,794.40
100 %
26-07-2556
531
โครงการวันผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
10-04-2556
10-04-2556
60,000
100 %
09-10-2556
532
โครงการวันสตรีสากล
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
08-03-2556
08-03-2556
50,000
100 %
09-10-2556
533
โครงการท่องเที่ยวบางสะพาน
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
12-07-2556
12-07-2556
50,000
100 %
09-10-2556
534
โครงการประเพณีเเข้าพรรษา
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
19-07-2556
19-07-2556
40,000
100 %
09-10-2556
535
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
12-08-2556
12-08-2556
60,000
100 %
09-10-2556
536
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
28-03-2556
30-03-2556
250,000
100 %
09-10-2556
537
โครงการกีฬาระดับอำเภอ
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
07-08-2556
09-08-2556
100,000
100 %
09-10-2556
538
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
28-08-2556
29-08-2556
25,000
100 %
09-10-2556
539
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
05-06-2556
05-06-2556
2,400
100 %
09-10-2556
540
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
12-03-2556
12-03-2556
18,000
100 %
09-10-2556
541
โครงการอบรมกลุ่มองค์กรในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
27-06-2556
30-06-2556
400,000
100 %
09-10-2556
542
โครงการอบรมกรีดยางและทำยางแผ่นคุณภาพดี
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
11-07-2556
15-07-2556
20,000
100 %
09-10-2556
543
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
11-04-2557
17-04-2557
19,976.90
100 %
24-04-2557
544
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ปีงบประมาณ 2557 โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองหัวหิ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
19-07-2557
23-08-2557
1,080,000.00
25 %
24-07-2557
545
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ปีงบประมาณ 2557 โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองหัวหิ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
26-07-2557
16-08-2557
1,080,000
100 %
25-08-2557
546
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
30-12-2557
05-01-2558
40,400
100 %
07-01-2558