รายงานข้อมูลการสื่อสาร e-contact สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ *** ข้อมูลเปลี่ยนแปลงตามการบันทึกของหน่วยงานต้นสังกัด

ลำดับ
ชื่อบุคคล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
กรม
โทรศัพท์
มือถือ
ข้อมูล ณ วันที่
1
นายศาทิต สุจโต
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานอัยการสูงสุด
032-611770
089-9207495
24-05-2010
2
พันตำรวจโทประภาส จุลรัตน์
รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานอัยการสูงสุด
032-611770
086-2187806
24-05-2010
3
นายชินกฤต ขวัญสกุลวิวัฒน์
อัยการจังหวัดผู้ช่วยสำนักงานอัยการคดีเยาวชและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานอัยการสูงสุด
032-611770
081-4211488
24-05-2010
4
นางสาวดลพร ธิติยุกต์
อัยการศาล
สำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานอัยการสูงสุด
032-611139,032-611595ต่อ400
089-2014337
04-12-2009
5
นางสาวดลพร ธิติยุกต์
อัยการศาลสูง
สำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานอัยการสูงสุด
032-611139,611695ต่อ400
089-2014337
16-12-2009
6
พ.ต.ท.สุชิน กิจกสิกร
สารวัตรใหญ่ สภ.ห้วยยาง
สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-574476
081-8085359
23-12-2009
7
พ.ต.ท.ชูชีพ สมสกุล
สวป.สภ.ห้วยยาง
สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-574-476
08-1378-6576
23-12-2009
8
พ.ต.ท.มาโนชญ์ ผลมาก
พงส.(สบ2) สภ.ห้วยยาง
สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-574-476
08-9022-9651
23-12-2009
9
พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์ ยลพันธุ์
สว.สส.สภ.ห้วยยาง
สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-574-476
08-5211-9139
23-12-2009
10
ร.ต.ท.ยศวริศ ทองสงโสม
พงส.(สบ1) สภ.ห้วยยาง
สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-574-476
08-1676-3559
23-12-2009
11
ร.ต.ท.อุฤทธิ์ ขรรค์แก้ว
รอง สวป.สภ.ห้วยยาง
สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-574-476
08-4206-0824
23-12-2009
12
พ.ต.อ.กษณะ แจ่มสว่าง
พกก.สภ.หัวหิน
สถานีตำรวจภูธรหัวหิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-533440
081-8035799
15-12-2009
13
พ.ต.อ.วิทัศน์ บริรักษ์
ผกก.สภ.สามร้อยยอด
สถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-684216
081-9244343
23-12-2009
14
พ.ต.ท.วิรัตน์ เพชรทอง
รอง ผกก.สส.สภ.สามร้อยยอด
สถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-684216
081-9444431
23-12-2009
15
พ.ต.ท.ชลิต เมืองเพ็ชร
รอง ผกก.ปป.สภ.สามร้อยยอด
สถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-684216
081-4241725
23-12-2009
16
พ.ต.ท.รังสรรค์ วิบูลย์จันทร์
พงส.(สบ 3) สภ.สามร้อยยอด
สถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-684216
086-3444334
23-12-2009
17
พ.ต.ท.เบญจรงค์ สุบรรณภาส
พงส.(สบ 3) สภ.สามร้อยยอด
สถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-684216
081-3087969
23-12-2009
18
พ.ต.ท.พิเชษฐ์ รงค์ฤทธิไกร
พงส.(สบ 3) สภ.สามร้อยยอด
สถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-684216
086-5518553
23-12-2009
19
พ.ต.ท.นริศรา หมอนทอง
สวป.สภ.สามร้อยยอด
สถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-684216
086-0874339
23-12-2009
20
พ.ต.ท.สมาน ผ่องศรี
สว.สส.สภ.สามร้อยยอด
สถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-684216
086-5370579
23-12-2009
21
พ.ต.ท.หญิง แดงต้อย ชูตระกูลวงศ์
สว.อก.สภ.สามร้อยยอด
สถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-684216
085-1818704
23-12-2009
22
พ.ต.ต.เจนณรงค์ โลหะกิจตระกูล
สวป.สภ.สามร้อยยอด
สถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-684216
086-5655118
23-12-2009
23
พ.ต.ท.ทินกร ไพนุพงศ์
สารวัตรใหญ่ สภ.สามกระทาย
สถานีตำรวจภูธรสามกระทาย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-ุ688191
081-8575906
15-12-2009
24
พ.ต.ท.อนุศร มั่งมี
สารวัตรใหญ่ สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
08-8878979
15-12-2009
25
จ.ส.ต.บุญมา หิรัญรัตน์
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
098-2537579
17-12-2009
26
พ.ต.ต.ปัญญา ดำเล็ก
สวป.สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
086-8888908
18-01-2010
27
พ.ต.ท.ธีระ สูงยิ่ง
พงส.(สบ3)สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
081-3578911
18-01-2010
28
พ.ต.ท.สุทธิโรจน์ นิธิลือพงค์
สว.สส. สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
089-6106365
18-01-2010
29
พ.ต.ต.เด่นคุณ แดงเครือ
พงส.(สบ2) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
081-3330852
18-01-2010
30
ร.ต.ท.วิชาญ กลิ่นสุข
พงส.(สบ1) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
083-1725958
18-01-2010
31
ร.ต.ท.นิติวัฒน์ แสนพระวัง
พงส.(สบ1) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
086-0381839, 081-8587469
18-01-2010
32
ร.ต.ท.อำนวย ทวีวรรณ
รองสวป.สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
080-0421169
18-01-2010
33
ด.ต.วิทยา เชิงรู้
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
081-7050146
18-01-2010
34
ด.ต.มาณพ ไทยสถิตย์
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
087-1539531
18-01-2010
35
ด.ต.ศุภชัย คันธมาลย์
ผบ.หมู่(สส.) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
086-7674915
18-01-2010
36
ด.ต.วงษ์ถวิล นกแก้ว
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
086-0202907
18-01-2010
37
ด.ต.ณัฐวุฒิ มณีงาม
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
084-3735746
18-01-2010
38
ด.ต.สุรนันท์ มีพันธ์
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
089-5507878
18-01-2010
39
จ.ส.ต.ณัชพล เขียวประชุม
ผบ.หมู่(สส.) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
089-9037695
18-01-2010
40
ส.ต.ท.หญิง ต้องจิตร จันทร์ฟัก
ผบ.หมู่(ธร.) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
089-9028920
18-01-2010
41
ด.ต.บุญแอ้ม อาจหาญ
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
089-5505805
18-01-2010
42
ด.ต.ปิยวัฒน์ ช้างแก้ว
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
089-5487178
18-01-2010
43
ด.ต.อนุวัฒน์ ศรีสมวงษ์
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
081-1983879
18-01-2010
44
จ.ส.ต.ณัฐวุฒิ สารานิตย์
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
085-2126783
18-01-2010
45
ด.ต.ทองสุข กาฬนภาพันธ์
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
089-5207987
18-01-2010
46
ด.ต.ภานุ ปลอดโปร่ง
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
085-2663278
18-01-2010
47
ด.ต.มนัส คงแสง
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
089-9126536
18-01-2010
48
ด.ต.ดนัย คชรินทร์
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
089-5463946
18-01-2010
49
ด.ต.สัมฤทธิ์ นาคใหม่
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
089-5250362
18-01-2010
50
ด.ต.วิโรจน์ อ่องแก้ว
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
083-2676323
18-01-2010
51
ด.ต.อนุสรณ์ เลี่ยวบุ้นกิม
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
081-7056272
18-01-2010
52
ด.ต.พรชัย คำภา
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
084-6955070
18-01-2010
53
ด.ต.เติม เพชรวงษ์
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
087-1087284
18-01-2010
54
ด.ต.นิกร ชัยมงคล
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
081-1979442
18-01-2010
55
ด.ต.มนตรี เอี่ยมอาษา
ผบ.หมู่(สส.) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
085-1749941
18-01-2010
56
ด.ต.องอาจ ศรีงาม
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
081-3848541
18-01-2010
57
ด.ต.ประชุม สันตานนท์
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
081-7054749
18-01-2010
58
ด.ต.ชูชาติ จันทร์ดา
ผบ.หมู่(สส.) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
081-8563825
18-01-2010
59
ด.ต.ยอดรัตน์ เรือนจันทร์
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
087-1517834
18-01-2010
60
ด.ต.สมบูรณ์ อินทร์ปรุง
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
089-5465384
18-01-2010
61
ด.ต.ทวีศักดิ์ กิตติพันธ์
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
083-3166491
18-01-2010
62
ด.ต.ไว บุตรี
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
082-5893761
18-01-2010
63
ด.ต.นพดล คงกระพันธ์
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
085-1852424, 086-7094894
18-01-2010
64
จ.ส.ต.ประดุจ กล้าณรงค์
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
081-0152317
18-01-2010
65
จ.ส.ต.สุริโย พลหลา
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
086-0281125
18-01-2010
66
จ.ส.ต.ชัยยศ ศิริพันธ์
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
086-2662739
18-01-2010
67
จ.ส.ต.นันดร คงแก้ว
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
087-1067408
18-01-2010
68
จ.ส.ต.จารุเดช ชาตาพุทธิสวรรค์
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
084-4137857
18-01-2010
69
ส.ต.อ.สมศักดิ์ บุญจันทร์
ผบ.หมู่ (ป) สภ.อ่าวน้อย
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-554390
086-1049984
18-01-2010
70
พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สุขแสวง
ผกก.สภ.กุยบุรี
สถานีตำรวจภูธรกุยบุรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-682145
081-3093200
15-12-2009
71
พ.ต.ท.สมชัย สิทธิชัย
สารวัตรใหญ่ สภ.คลองวาฬ
สถานีตำรวจภูธรคลองวาฬ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-661470
087-2231234
15-12-2009
72
พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม
ผกก.สภ.ทับสะแก
สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-671055
081-9181720
15-12-2009
73
พ.ต.ท.ทัศจักร ลีลาโรจนกุลเลิศ
พงส.(สบ.2)สภ.ทับสะแก
สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3267-1055
08-1797-0636
17-12-2009
74
พ.ต.ท.อนันต์ อยู่ปาน
สว.สส.สภ.ทับสะแก
สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3267-1055
08-9224-9666
17-12-2009
75
พ.ต.ท.วีระ ทองจีน
สว.อก.สภ.ทับสะแก
สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3267-1055
08-1763-5014
17-12-2009
76
พ.ต.ท.ฉลอง แตงยัง
สวป.สภ.ทับสะแก
สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3267-1055
08-9910-8398
17-12-2009
77
พ.ต.ท.พิเชษฐ์ ไวยวุฒินันท์
รองผกก.(ป.)สภ.ทับสะแก
สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3267-1055
08-9688-3332
17-12-2009
78
พ.ต.ท.เชิดศักดิ์ ศรีจันจรา
รองผกก.(สส.)สภ.ทับสะแก
สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3267-1055
08-1644-4778
17-12-2009
79
พ.ต.ท.ยุทธนา รัตนพันธ์
พงส.(สบ.2)สภ.ทับสะแก
สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3267-1055
08-1705-6134
17-12-2009
80
พ.ต.ต.เอกชัย ศรีเมือง
สวป.สภ.ทับสะแก
สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3267-1055
08-1867-5836
17-12-2009
81
ร.ต.อ.สัณหณัฐ รอดสีเสน
รองสวป.สภ.ทับสะแก
สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3267-1055
08-5298-7205
17-12-2009
82
ร.ต.อ.สมมาต สังข์ทอง
พงส.(สบ.1)สภ.ทับสะแก
สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3267-1055
08-1619-4436
17-12-2009
83
ร.ต.อ.วิริยะ นิยมดี
รองสว.สส.สภ.ทับสะแก
สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3267-1055
08-5978-3988
17-12-2009
84
ร.ต.ท.สมบุญ สียางนอก
พงส.(สบ.1)สภ.ทับสะแก
สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3267-1055
08-9588-0824
17-12-2009
85
พ.ต.ท.อาณุ ปิ่นทอง
สารวัตรใหญ่ สภ.ธงชัย
สถานีตำรวจภูธรธงชัย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-695024
081-8526186
15-12-2009
86
พ.ต.ท.วรเดช สวนคล้าย
สารวัตรใหญ่ สภ.บ้านยางชุม
สถานีตำรวจภูธรบ้านยางชุม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-823541
083-1674210
15-12-2009
87
พ.ต.ท.ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล
สารวัตรใหญ่ สภ.บ้านหนองพลับ
สถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-571050
081-7822648
15-12-2009
88
พ.ต.อ.ชาติชาย เครือพานิช
ผกก.สภ.บางสะพาน
สถานีตำรวจภูธรบางสะพาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-697007
081-7631787
07-01-2010
89
พ.ต.ท.นุชิต จาละ
รอง ผกก.ปป.สภ.บางสะพาน
สถานีตำรวจภูธรบางสะพาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-697007
081-8132542
07-01-2010
90
พ.ต.ท.ไมตรี โตวิเศษ
รอง ผกก.สส.สภ.บางสะพาน
สถานีตำรวจภูธรบางสะพาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-697007
081-3075085
07-01-2010
91
พ.ต.ท.สมบูรณ์ ตันติวรพิพัฒน์
พงส.(สบ 3)สภ.บางสะพาน
สถานีตำรวจภูธรบางสะพาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-697007
081-1985739
07-01-2010
92
พ.ต.ท.พิศุทธิ์ ศุกระศร
พงส.(สบ 3)สภ.บางสะพาน
สถานีตำรวจภูธรบางสะพาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-697007
081-9186929
07-01-2010
93
พ.ต.ท.อุดร พลับวังกล่ำ
พงส.(สบ 3)สภ.บางสะพาน
สถานีตำรวจภูธรบางสะพาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-697007
086-1684499
07-01-2010
94
พ.ต.อ.สุทัศน์ รัตนกุสุมภ์
ผกก.สภ.บางสะพานน้อย
สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-699166
081-88077097
15-12-2009
95
พ.ต.ท.อำพันธุ์ ชมกรด
รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0 3296 - 9166
08 - 6704 - 0480
16-12-2009
96
พ.ต.ท.ชินวร เจียสกุล
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0 3296 - 9166
08 - 1595 - 5115
16-12-2009
97
พ.ต.ท.พนม เกลี้ยงเคล้า
สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0 3296 - 9166
08 - 6177 - 6962
16-12-2009
98
พ.ต.ท.มนตรี สลีอ่อน
สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0 3296 - 9166
08 - 6021 - 8622
16-12-2009
99
พ.ต.ท.สิชล โรจนดิษฐ์
สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0 3296 - 9166
08 - 5148 - 0845
16-12-2009
100
พ.ต.ท.สมศักดิ์ วีระกูล
สารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0 3296 - 9166
08 - 1890 - 9370
16-12-2009
101
พ.ต.ท.ธนา ขาวเจริญ
พนักงานสอบสวน(สบ 3) สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0 3296 - 9166
08 - 1005 - 2600
16-12-2009
102
พ.ต.ท.สุทธิชัย พัฒน์ทอง
พนักงานสอบสวน(สบ 3) สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0 3296 - 9166
08 - 1856 - 6151
16-12-2009
103
พ.ต.ท.นพดล ธุวังควัฒน์
พนักงานสอบสวน(สบ 3) สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0 3296 - 9166
08 - 9836 - 3457
16-12-2009
104
พ.ต.ท.บุญเงิศ เสือเผือก
พนักงานสอบสวน(สบ 2) สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0 3296 - 9166
08 - 1306 - 9636
16-12-2009
105
ร.ต.ท.มานะ บุญตติยานุกูล
พนักงานสอบสวน(สบ 1) สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0 3296 - 9166
08 - 4413 - 6441
16-12-2009
106
ร.ต.ท.วรพงศ์ ชาวแพะ
รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0 3296 - 9166
08 - 13313 - 6221
16-12-2009
107
ร.ต.ท.จริน ด้วงเอียด
รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0 3296 - 9166
08 - 4412 - 1448
16-12-2009
108
พ.ต.อ.บุญธรรม วรรณรัตน์
ผกก.สภ.ปราณบุรี
สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-622027
086-1370444
23-12-2009
109
พ.ต.ท.ปัญญา ศรนุวัตร
รอง ผกก.(สส.) สภ.ปราณบุรี
สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-622027
081-8171680
23-12-2009
110
พ.ต.ท.ชูยศ ทองอยู่
รอง ผกก.ป.สภ.ปราณบุรี
สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-622027
081-9169364, 086-3369842
23-12-2009
111
พ.ต.ท.ศิริชัย ไชยดี
สวป.สภ.ปราณบุรี
สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-622027
081-9423147
23-12-2009
112
พ.ต.ท.พนิช อ่วมอำนวย
สารวัตรใหญ่ สภ.ปากน้ำปราณ
สถานีตำรวจภูธรปากน้ำปราณ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-631046
086-3007571
15-12-2009
113
พ.ต.ท.สมชาติ ศุภวฒิ
สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ 5
สถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 4 (ปราณบุรี)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-631243
086-9698899
15-12-2009
114
พ.ต.ท.สมชาติ ศุภวุฒิ
สว.ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
สถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 4 (ปราณบุรี)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0 - 3263 - 1243
086 - 9698899
16-12-2009
115
พ.ต.ท.ปิ่น ลัดลอย
สว.(ปป.ทางน้ำ) ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
สถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 4 (ปราณบุรี)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0 - 3263 - 1243
086 - 5664656
16-12-2009
116
พ.ต.ท.ปวิธ พี่พานิช
สว.(ปป.ทางน้ำ) ส.รน.5 กก.4 บก.รน.
สถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 4 (ปราณบุรี)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0 - 3263 - 1243
089 - 8362573
16-12-2009
117
พ.ต.ท.มานพ มีแสง
สารวัตร(ทำหน้าที่ทางน้ำ) สถานีตำรวจน้ำ 6 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ
สถานีตำรวจน้ำ 6 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ (บางสะพาน)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-690058
081-8084524
23-12-2009
118
พ.ต.อ.ฉัตรมงคล พ้นภัย
ผกก.ตชด.14
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฏเกล้า)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-602868
081-8174139
06-01-2010
119
พ.ต.ท.กิตติคุณ นิยมวิทย์
รอง ผกก.ตชด.14 (1)
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฏเกล้า)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-602863 ต่อ 202
081-8572010
06-01-2010
120
พ.ต.ท.พงศ์พัชร นิคมภักดี
รอง ผกก.ตชด.14 (2)
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฏเกล้า)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-602863 ต่อ 204
089-0120345
06-01-2010
121
พ.ต.ท.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์
รอง ผกก.ตชด.14 (3)
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฏเกล้า)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-602863 ต่อ 256
081-3784235
06-01-2010
122
พ.ต.ท.วัฒนา ฉัตรพรรณรังสี
สว.ธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ กก.ตชด.14
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฏเกล้า)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-602863 ต่อ 254
081-2714449
06-01-2010
123
พ.ต.ท.เหรียญชัย กมล
สว.งานแผนและงบประมาณ กก.ตชด.14
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฏเกล้า)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-602863 ต่อ 213
081-8809128
06-01-2010
124
พ.ต.ท.หญิง ปราณี อาวุธทอง
สว.งานส่งกำลังบำรุง กก.ตชด.14
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฏเกล้า)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-602863 ต่อ 214
081-9418567
06-01-2010
125
พ.ต.ต.หญิง พิมพ์ณุช เปาวัลย์
สว.งานการเงิน กก.ตชด.14
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฏเกล้า)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-602863 ต่อ 216
081-6811575
19-04-2010
126
พ.ต.ต.อมรเทพ ทับทิม
สว.งานการข่าว กก.ตชด.14
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฏเกล้า)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-602863 ต่อ 215
084-9723747
06-01-2010
127
ร.ต.อ.อนุชิต เพ็ญสดใส
รอง สว.งานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดฯ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฏเกล้า)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-602863 ต่อ 209
089-9967318
06-01-2010
128
พ.ต.ท.ศุภิฎพงศ์ ภักดิ์จรุง
ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.14
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฏเกล้า)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-602863 ต่อ 238
089-5124904
19-04-2010
129
พ.ต.ท.ประพฤติชัย สวัสดิดวง
ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.14
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฏเกล้า)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-602863 ต่อ 222
089-8169449
06-01-2010
130
พ.ต.ท.ฉลาม พงษ์เพชร
ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.14
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฏเกล้า)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-602863 ต่อ 236
081-5879176
06-01-2010
131
พ.ต.ต.ฐิติพงษ์ เจนกิจเจริญชัย
ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.14
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฏเกล้า)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-446461
081-8908013
19-04-2010
132
พ.ต.ต.ธีระพล ภู่เนติ
ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.14
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฏเกล้า)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-542191
081-7624266
19-04-2010
133
พ.ต.ต.สิระ สุวิกรม
ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.14
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฏเกล้า)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-810552
080-5510906
19-04-2010
134
พ.ต.ท.วิสนุ วิวัฒฑนาภา
ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.14
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฏเกล้า)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-697225
081-7635347
06-01-2010
135
พ.ต.ท.เอนก ศักดิกร
สวญ.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-810-567
089-819-2450
27-12-2009
136
พ.ต.ท.ชิดชนก สาครเย็น
สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-810-567
081-899-8228
27-12-2009
137
พ.ต.ต.หญิง อุทัยวรรณ พรหมนอก
สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-522-656
081-643-3018
27-12-2009
138
ร.ต.อ.หญิง ภารดี หลีวิจิตร
รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-810-567
087-037-3322
27-12-2009
139
ร.ต.ท.เสฏฐพงศ์ ขจรบุญญาวัฒน์
รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-522-656
081-844-6424
27-12-2009
140
ร.ต.ท.หญิง นริศรา นามธง
รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-522-656
089-181-0343
27-12-2009
141
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ ภูกะติวย์
รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
ตำรวจภูธรจังหวัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3261-1013
081-9420055
23-12-2009
142
พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
ตำรวจภูธรจังหวัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3260-1254
081-6965700
23-12-2009
143
พ.ต.อ.วิศิษฐ์ โสมินทุ
รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
ตำรวจภูธรจังหวัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3255-0871
08-1942-5523
23-12-2009
144
พ.ต.อ.ณรงค์ ศุภเอม
รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
ตำรวจภูธรจังหวัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3260-4893
08-1851-2092
23-12-2009
145
พ.ต.อ.วุฒิชัย อนันต์
ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตำรวจภูธรจังหวัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3255-0872
08-9833-5777
23-12-2009
146
พ.ต.ท.บุญทวี สุดใจธรรม
สว.ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตำรวจภูธรจังหวัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3255-0999
08-4735-5622
23-12-2009
147
พ.ต.ท.หญิง ธวัลรัตน์ ซุ่มโพธิ์
สว.ฝอ.3 ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตำรวจภูธรจังหวัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3260-4835
08-1857-2215
23-12-2009
148
พ.ต.ท.หญิง นริศรา ภาวะโสภณ
สว.ฝอ.4 ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตำรวจภูธรจังหวัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3255-0875
08-7829-9002
23-12-2009
149
พ.ต.ท.บุญธรรม เย็นจิตร
สว.ฝอ.6 ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตำรวจภูธรจังหวัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3255-0874
08-1858-2372
23-12-2009
150
พ.ต.ท.ธนภัทร ดอกดวง
รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตำรวจภูธรจังหวัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3260-1593
08-9837-4221
23-12-2009
151
พ.ต.ท.สถิตย์ คงน้อม
พนักงานสอบ(สบ.2) ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตำรวจภูธรจังหวัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3260-1593
08-1944-2135
23-12-2009
152
พ.ต.ท.มนัส ฑิตะลำพูน
รองผกก.กลุ่มงานสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตำรวจภูธรจังหวัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3255-1191
08-1858-7105
23-12-2009
153
พ.ต.ท.จริน หงษ์ทอง
สว.กลุ่มงานสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตำรวจภูธรจังหวัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0-3255-1191
08-6757-0217
23-12-2009
154
พ.ต.ท.วิรัช ทองไทย
นักวิทยาศาสตร์ (สบ.3)พิสูจน์หลักฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-602481
081-9485724
15-12-2009
155
พ.ต.ท.รัชต งามสงวน
นักวิทยาศาสตร์ (สบ.3)พิสูจน์หลักฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
032-602481
081-9111091
15-12-2009
156
นายสนธยา เสนเอี่ยม
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวคีรีขันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
032-604637-9
085-18575575
07-01-2010
157
นางจีรพันธ์ ร่มแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
032 - 604637 - 9
087 - 0144479
07-01-2010
158
นางอารีย์ ผลผลา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
032 604637 - 9
087 - 0732479
07-01-2010
159
นายกิตติ พัฒนเจริญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
กรมประชาสัมพันธ์
032-602019
089-8362331
09-12-2009
160
นายสายันต์ มาตรา
หน.สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัด
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัด
กรมประชาสัมพันธ์
032-602301
089-8246819
09-12-2009
161
นายวีระ เรืองสมบัติ
ผอ.สวท.จังหวัดประจวบฯ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
กรมประชาสัมพันธ์
032-603275-5
081-3703601
11-12-2009
162
นางแสงจันทร์ บวรรัตนปราณ
นายกเหบ่ากาชาดจังหวัด
เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
032-602497
089-7655696
04-12-2009
163
นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ(รก.)
เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
032511024
0870687985
17-12-2009
164
นางสาวอัญชลี ศราทธทัต
พยาบาลวิชาชีพ 6
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ(รก.)
เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
032511024
0841374065
18-12-2009
165
นางศิวิมล ขจิตตานนท์
พยาบาลวิชาชีพ 6
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ(รก.)
เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
032511024
0833133639
17-12-2009
166
นางทัศนีวรรณ อินทชาติ
พยาบาลวิชาชีพ 6
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ(รก.)
เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
032511024
0818134178
18-12-2009
167
ร.ต.อำนวย ไทยานนท์
ประธานมูลนิธิศาลหลักเมืองฯ
มูลนิธิศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์
องค์กรสาธารณกุศล
032-534225
081-4016003
04-12-2009
168
นายสุชาติ วรกิตติคุณวัฒน์
นายกสโมสรโรตารี่ประจวบคีรีขันธ์
สโมสรโรตารี่ประจวบคีรีขันธ์
องค์กรสาธารณกุศล
04-12-2009
169
นายกิตติ อนุสรณ์พานิช
นายกสโมสรไลออนส์ประจวบคีรีขันธ์
สโมสรไลออนส์ประจวบคีรีขันธ์
องค์กรสาธารณกุศล
032-611060
081-4080107
04-12-2009
170
นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา
ประธานมูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน
มูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน
องค์กรทางธุรกิจ
032-611445
04-12-2009
171
นายพันธุ์ชัย กิจชระโยธิน
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
องค์กรทางธุรกิจ
032-611580,032-611030
086-8359559
04-12-2009
172
นายไพโรจน์ มากหมู่
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ
องค์กรทางธุรกิจ
032-511389,032-512682
081-7526701
04-12-2009
173
นายปัญจะ ศรีทรงผล
นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์กรทางธุรกิจ
032-611581
081-8454783
04-12-2009
174
นายวิรัช ปิยพรไพบูลย์
ประธานหอการค้าจังหวัด
หอการค้าจังหวดประจวบคีรีขันธ์
องค์กรทางธุรกิจ
081-9813105
081-8093083
04-12-2009
175
นายพรชัย พงษ์ไพบูลย์
ประธานชมรมธนาคารจังหวัด
ชมรมธนาคารจังหวัด
องค์กรทางธุรกิจ
032-611353
081-8585704
04-12-2009
176
นายจิระ พงษ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
เทศบาลเมืองหัวหิน
เทศบาล
032-511047,511231,532433,511347ต่อ207
089-7723222
11-12-2009
177
นายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
เทศบาลเมืองหัวหิน
เทศบาล
032-511047
081-6259059
17-12-2009
178
นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
เทศบาลเมืองหัวหิน
เทศบาล
032-511047
081-8124613
17-12-2009
179
นางสาวศรีสุดา ราตรี
ปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองหัวหิน
เทศบาล
032-511047
081-9957382
17-12-2009
180
นายสุทธิชัย เกตุรักษา
นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาล
032-611150ต่อ200
081-3002331
181
นายธนะพัฒน์ สุวรรณ์นาวาพล
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาล
0-3261-1150
08-7690-3474
16-12-2009
182
นายเมธา ภู่ระหงษ์
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาล
0-3261-1150
08-7006-3478
16-12-2009
183
นายจรูญ ชัยภิบาล
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาล
0-3261-1150
08-9612-8816
16-12-2009
184
นายภัทรชัย วงศ์ทองดี
ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาล
0-3261-1150
08-9254-2870
16-12-2009
185
นายสมศักดิ์ วาจารัตน์
รองปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาล
0-3261-1150
08-1629-4238
16-12-2009
186
นางจิดาภา ชาญณรงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง (รก.)
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาล
0-3261-1150
08-1857-1871
16-12-2009
187
นายภัทรชัย วงศ์ทองดี
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (รก.)
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาล
0-3261-1150
08-9254-2870
16-12-2009
188
นายนิคม สุทธิทองแท้
ผู้อำนวยการกองช่าง
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาล
0-3261-1150
08-3203-1675
16-12-2009
189
นายชาญชัย สิทธิคง
ผู้อำนวยการกองสาะรณสุขและสิ่งแวดล้อม (รก.)
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาล
0-3261-1150
08-6508-8580
16-12-2009
190
นายสุพจน์ อินทร์แสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (รก.)
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาล
0-3261-1150
08-9910-7976
16-12-2009
191
นายมงคล ยิ้มเยาะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (รก.)
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาล
0-3261-1150
08-3786-1381
16-12-2009
192
นายชูชาติ เกิดปราโมทย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาล
0-3261-1150
08-1571-5149
16-12-2009
193
นายธีระพัฒน์ พรหมมา
หัวหน้ากองส่งเสริมการท่องเที่ยว (รก.)
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาล
0-3261-1150
08-3843-8937
16-12-2009
194
นายเสริมศักดิ์ สีมาพานิช
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาล
0-3261-1150
08-1434-5976
16-12-2009
195
นายวิโรจน์ ชูแก้ว
หัวหน้างานทะเบียนราษฎรฯ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาล
0-3261-1150 ,0-3261-1549
16-12-2009
196
นางสาวญาดา เกลี้ยงกลม
หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข (รก.)
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาล
0-3255-0852
16-12-2009
197
นายสมนึก ลักษณ์ลาวัลย์
นายกเทศมนตรีตำบล กม.5
เทศบาลตำบล กม.5
เทศบาล
0-3255-4448
081-3780621
15-12-2009
198
นายวิภาส วงษ์สีทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบล กม.5
เทศบาลตำบล กม.5
เทศบาล
0-3255-4448
086-0258795
14-01-2010
199
นายเฉลิม สันทัดงาน
รองนายกเทศมนตรีตำบล กม.5
เทศบาลตำบล กม.5
เทศบาล
0-3255-4448
086-0846717
14-01-2010
200
นายสมพงษ์ ศิรินันท์
ปลัดเทศบาลตำบล กม.5
เทศบาลตำบล กม.5
เทศบาล
0-3255-4448
081-9860866
17-02-2010
201
นายพงษ์ศักดิ์ แย้มพราย
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลร่อนทอง
เทศบาล
032-697286
081-9956601
16-12-2009
202
เทศบาลตำบลร่อนทอง
เทศบาล
17-12-2009
203
นางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล
ปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลร่อนทอง
เทศบาล
032-697286
081-5058148
16-12-2009
204
นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ
เทศบาลตำบลหนองพลับ
เทศบาล
032-571237
081-3788503
11-12-2009
205
นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า
เทศบาลตำบลไร่เก่า
เทศบาล
0-3268-9014
08-1858-8773
23-12-2009
206
นายขวัญชัย วัฒนากร
รองนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า
เทศบาลตำบลไร่เก่า
เทศบาล
0-3268-9014
16-03-2010
207
นายพีระ สุกิจปาณีนิจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า
เทศบาลตำบลไร่เก่า
เทศบาล
0-3268-9014
16-03-2010
208
นายระยอง ศิลาทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า
เทศบาลตำบลไร่เก่า
เทศบาล
0-3268-9014
23-12-2009
209
นายละม่อม ปัญญาธรกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า
เทศบาลตำบลไร่เก่า
เทศบาล
0-3268-9014
23-12-2009
210
นางสาวสาริน คุ้มภัย
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า
เทศบาลตำบลไร่เก่า
เทศบาล
0-3268-9014
23-12-2009
211
นายชูศักดิ์ เอี้ยวสกุลรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลกำเนิดนพคุณ
เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ
เทศบาล
032-691320ต่อ102
081-3006046
11-12-2009
212
นายชูชีพ คงอภิรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลกุยบุรี
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0810155561
15-12-2009
213
นายวิรัช ปลังศรีสกุล
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032-681716-7
081-8267273
214
นายจักรกฤช อินทะเกตุ
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0867685551
15-12-2009
215
นายธนสาร ศรีเพชร
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0865632411
15-12-2009
216
นายศรราม ไหลล้น
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0853738396
15-12-2009
217
นายประสิทธิ์ แดงโชติ
ที่ปรึกษานายกเทศมาตรี
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
15-12-2009
218
นายกำจัด ไหลล้น
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0895465330
15-12-2009
219
นายวินัย ดาวเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0860354682
15-12-2009
220
นางสุธิดา ตั้งบูรพาจิตร์
ประธานสภาเทศบาล
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0899181985
15-12-2009
221
นายประเสริฐ เกิดพุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0812699129
15-12-2009
222
นายธรรมรัตน์ รุ่งระวีธนพนธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0898962075
15-12-2009
223
นายสุนทร ลิบลับ
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0818569437
15-12-2009
224
นายจำเนียร สังวาลวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0860180300
15-12-2009
225
นายประทิน แพใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0844124392
15-12-2009
226
นายเจษฎาพร แดงโชติ
รองประธานสภาเทศบาล
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0899115939
15-12-2009
227
นายพิชิต เปรมปรีดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0818800067
15-12-2009
228
นายสุดดิพล เกิดพุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0868188795
15-12-2009
229
นายยงยุทธ คีรีนิล
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0861711735
15-12-2009
230
นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว
ปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0818567853
15-12-2009
231
นายนิพนธ์ ภมรสูตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0877635785
15-12-2009
232
นายกฤษณลักษณ์ ยกชู
บุคลากร
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0897435180
15-12-2009
233
นายภุชงค์ ช่วงชู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0819152273
15-12-2009
234
จ่าเอกพรรษา บุญเกิด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0813611077
15-12-2009
235
นางสาวอารีจิตร์ บุญทะโก
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0897617047
15-12-2009
236
นางสาวเกณิกา บุญเรือง
เจ้าพนักงานธุรการ
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0891757043
15-12-2009
237
นายวิชิต จงไกรจักร์
นักพัฒนาชุมชน
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0891724029
15-12-2009
238
นายอำนาจ จงดี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0878729501
15-12-2009
239
นายอนุรักษ์ คำกำพุด
นายช่างโยธา
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0851988829
15-12-2009
240
นายธนาวุฒิ ดีตลอด
นายช่างโยธา
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0833088332
15-12-2009
241
นางสาวอุบล พรรักษา
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 5 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0871608636
15-12-2009
242
นางสาวจารุวรรณ แก้วตา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0837871189
15-12-2009
243
นางสุมิตรา ทับเนียม
เจ้าพนักงานธุรการ
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0817762970
15-12-2009
244
นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค
เจ้าพนักงานการคลัง
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0822962849
15-12-2009
245
นายบุญธรรม ลิบลับ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0811701814
15-12-2009
246
นายสามารถ ท้าวแผนบุญ
นักบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0854287663
15-12-2009
247
นางสาวบุศริน กลิ่นอยู่
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0816487075
15-12-2009
248
นายทรงศักดิ์ กระแสร์เพิ่ม
สัตวแพทย์
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0870128628
15-12-2009
249
นายเอกวี อุบลบาล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0819441515
15-12-2009
250
นางสาวธนัชชา แดงโชติ
เจ้าพนักงานธุรการ
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
032681716
0818569802
15-12-2009
251
นายเปื่อน บุญช่วย
นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
เทศบาล
032-661376
084-9780108
11-12-2009
252
สิบตำรวจโท เสน่ห์ มีบุญญา
ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
เทศบาล
0-32661-376
086-9775107
14-12-2009
253
นายสุรชาติ ลูกอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลทับสะแก
เทศบาลตำบลทับสะแก
เทศบาล
032-671066
081-8575524
11-12-2009
254
นางสาววรรณา พงษ์กังสนานันท์
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลทับสะแก
เทศบาล
032-671066
081-917-2413
17-12-2009
255
นางมลฑา เซ่งสีส่ง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลทับสะแก
เทศบาล
032-671066
081-653-2377
17-12-2009
256
นายอิศรา กาญจนรัตน์
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลบ้านกรูด
เทศบาล
032-695-337
081-804-8022
15-12-2009
257
นายสมบัติ ภู่งาม
ที่ปรึกษนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลบ้านกรูด
เทศบาล
032-695-337
081-705-8256
15-12-2009
258
นางประทิน รุ่งโรจน์วุฒิพงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลบ้านกรูด
เทศบาล
032-695-337
081-941-7642
17-12-2009
259
นายฐานันดร์ นิลดำ
ปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านกรูด
เทศบาล
032-695-337
081-858-8253
17-12-2009
260
นายเขตร์ สุดใจ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านกรูด
เทศบาล
032-695-337
081-994-3453
17-12-2009
261
นางปิยะพร แก้วทอง
หัวหน้ากองคลัง
เทศบาลตำบลบ้านกรูด
เทศบาล
032-695-337
081-268-2608
17-12-2009
262
นายสุรศักดิ์ นิลแสง
หัวหน้ากองช่าง
เทศบาลตำบลบ้านกรูด
เทศบาล
032-695-337
089-911-9444
17-12-2009
263
นายชุมพล คีรีนิล
หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลบ้านกรูด
เทศบาล
032-695-337
081-856-1869
17-12-2009
264
นายธงชัย เพชรสกุลทอง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำลบ้านกรูด
เทศบาลตำบลบ้านกรูด
เทศบาล
032-695337
087-8151832
17-12-2009
265
นายชิตชัย จิวะตุวินันท์
นายกเทศมนตรีตำบลบางสะพานน้อย
เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
เทศบาล
032-699405
081-7636641
11-12-2009
266
นางธันยวีร์ ศรีอ่อน
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลปราณบุรี
เทศบาล
032-621874 ต่อ112
081-4296321
267
นายทนงศักดิ์ กิตติศุภกุล
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลปราณบุรี
เทศบาล
032-621874
081-3047389
07-01-2010
268
นางสาวจิรัชยา หาญณรงค์
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลปราณบุรี
เทศบาล
032-621874
081-9958511
07-01-2010
269
นายศุภสวัสดิ์ ศรัณย์ภัทรานนท์
เทศบาลตำบลปราณบุรี
เทศบาล
032-621874
081-9466171
08-01-2010
270
นายประภิวัตน์ เดี่ยวฉิมานนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เทศบาลตำบลปราณบุรี
เทศบาล
032-621874
081-9862663
08-01-2010
271
นายไชยา เย็นฑูร
ผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาลตำบลปราณบุรี
เทศบาล
032-621874
082-7278248
08-01-2010
272
นางสาวพัทยา มาประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลปราณบุรี
เทศบาล
032-621874
081-3787106
08-01-2010
273
นายนเรศ ผดุงทรง
รก.ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
เทศบาลตำบลปราณบุรี
เทศบาล
032-621874
081-9412945
08-01-2010
274
นายสมหมาย ลิ้มกุลวราภิวัฒน์
รก.ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
เทศบาลตำบลปราณบุรี
เทศบาล
032-621874
081-8585879
08-01-2010
275
นางธนวรรณ สังข์ทอง
รก.ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตำบลปราณบุรี
เทศบาล
032-621874
081-4234765
08-01-2010
276
นายเกียรติกรณ์ รงค์วราโรจน์
รก.ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตำบลปราณบุรี
เทศบาล
032-621874
081-8581205
08-01-2010
277
นายบุญแท้ นิลเถื่อน
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำปราณ
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
เทศบาล
032-631662,631660
081-8583100
23-12-2009
278
นายอรุณ ติดต่อ
รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำปราณ
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
เทศบาล
0-3263-1660,0-3263-1662
08-1856-9757
18-01-2010
279
นายชนินทร์ ธรรมสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำปราณ
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
เทศบาล
0-3263-1660,0-3263-1662
08-6703-1411
18-01-2010
280
นางนฤทัย เสนานนท์
นักบริหารงานทั่วไป 6
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
เทศบาล
0-3263-1660,0-3263-1662
08-1774-6914
18-01-2010
281
นายธงชัย สุณาพันธ์
ปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
เทศบาล
0-3263-1660,0-3263-1662
08-7157-2367
18-01-2010
282
นายวนัส จิรนันทสุพงษ์
นักบริหารงานทั่วไป 6
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
เทศบาล
0-3263-1660,0-3263-1662
08-1705-8559
18-01-2010
283
นายบุญทวี วัฒนชัย
นักบริหารงานทั่วไป 6
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
เทศบาล
0-3263-1660,0-3263-1662
08-4114-9258
18-01-2010
284
นางลักขณา วัฒนากร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 6
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
เทศบาล
0-3263-1660,0-3263-1662
08-1005-5666
18-01-2010
285
นางนารี คล้ายเพ็ญ
นักบริหารงานทั่วไป 6
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
เทศบาล
0-3263-1660,0-3263-1662
08-5185-5609
18-01-2010
286
นางชลนัสธี พิลา
นักวิชาการศึกษา 4
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
เทศบาล
0-3263-1660,0-3263-1662
08-1981-7022
18-01-2010
287
นายจตุรงค์ เขียวหวาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมือง
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
032-602017
084-1309909
11-12-2009
288
นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032-602017
081-9811234
289
นายสืบยศ ใบแย้ม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
081-9888111
06-01-2010
290
นายบุญเลิศ บุญช่วย
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
081-9285828
06-01-2010
291
นายยุทธชัย ปริยวาที
เลขานายกฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
081-4249777
06-01-2010
292
นายกฤษดา ลือโรจน์วงศ์
เลขานายกฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
084-0245969
06-01-2010
293
นายพสิษฐ์ รักวัฒนศิริกุล
ที่ปรึกษานายกฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
086-1667973
06-01-2010
294
นายณัฐพงษ์ เจียมพานทอง
ที่ปรึกษานายกฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
081-8573277
06-01-2010
295
นายสมเกียรติ กอไพศาล
ที่ปรึกษานายกฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
081-9442420
06-01-2010
296
นายมาโนช หินแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.เมือง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
081-9123157
08-01-2010
297
นายโกศล แจวเจริญ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ คนที่ 2 (สมาชีกสภา อบจ. ประจวบฯ อ.บางสะพาน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
081-9352777
08-01-2010
298
นายไชยณรงค์ เชื้อวงศ์สกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ (สมาชีกสภา อบจ. ประจวบฯ อ.ปราณบุรี)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
081-7058149
08-01-2010
299
นายมานพ ตั้งบูรพรจิตร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ คนที่ 1 (สมาชีกสภา อบจ. ประจวบฯ อ.กุยบุรี)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
081-7364675
08-01-2010
300
นายวสันต์ ใจใหญ่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.เมือง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
089-9196570
08-01-2010
301
นายจตุรงค์ เขียวหวาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.เมือง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
084-1309909
08-01-2010
302
นายคเชนทร์ วิริยะเสรีกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.เมือง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
087-7545225
08-01-2010
303
นายนพวิทย์ ทองนิ่ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.หัวหิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
089-5476060
08-01-2010
304
นายสมศักดิ์ เขียวขำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.หัวหิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
083-0444362
08-01-2010
305
นายบุญเชิด กลิ่นลำภู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.หัวหิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
081-0126642
08-01-2010
306
นายอนันท์ ทองเหี่ยง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.หัวหิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
081-9431669
08-01-2010
307
นางศุภรัตร์ ผาสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.ปราณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
086-8033696
08-01-2010
308
นายจักพันธ์ ปิยะพรไพบูลย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.ปราณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
086-7625211
08-01-2010
309
นายเสกสันต์ เมืองจันทบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.ปราณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
089-7777345
08-01-2010
310
นายสุชาติ โพธิรัชต์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.สามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
081-9425051
08-01-2010
311
นายกำพล เต็งประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.สามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
081-9860060
08-01-2010
312
นายสมหมาย แดงโชติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.กุยบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
081-6556561
08-01-2010
313
น.ส.เกษราวรรณ จันทร์ฉาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.ทับสะแก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
081-9863559
08-01-2010
314
นายสถิตย์ ตังคณากุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.ทับสะแก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
089-9188546
08-01-2010
315
นายชัยวัฒน์ ปิริยะสงวนพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.บางสะพาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
081-8581199
08-01-2010
316
นางทัศนีย์ โพธิน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.บางสะพาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
084-9088122
08-01-2010
317
นายชรินทร์ กาญจนรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.บางสะพาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
081-8111186
08-01-2010
318
นายปราโมศย์ ตั้งซุยยัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.บางสะพานน้อย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
081-4290555
08-01-2010
319
นายสมพงค์ ทั่งศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.บางสะพานน้อย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
081-8807473
08-01-2010
320
นายรณชิต สิงหเสมานนท์
รองปลัด อบจ.(ร.ก. ปลัด อบจ.) (ร.ก.ผ.อ.กองกิจการสภา) (ร.ก. ผ.อ.กองการศึกษาฯ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
081-9864246
11-01-2010
321
นายธีระ บุญเปี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด (ร.ก. ผ.อ. กองแผนและงบประมาณ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
081-8573085
11-01-2010
322
นางสาวศุภวรรณ แพ่งอุทัย
ผ.อ. กองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
089-2082707
11-01-2010
323
นายสิงห์ชัย ฉายแสง
(รักษาราชการแทน) ผ.อ. กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
11-01-2010
324
นายพัฒนพงศ์ อ.สุวรรณ
(รักษาราชการแทน) หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
032602015
086-5198961
11-01-2010
325
นายเกรียงไกร ใจดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-548213
085-7004267
11-12-2009
326
นายนิกร โพธิ์น้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-697493
089-5248337
08-01-2010
327
นายบุญยฤทธิ์ แดงรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-697493
081-8585395
08-01-2010
328
นายจำเริญ ทิมสถิตย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-697493
080-1129051
08-01-2010
329
นายสมนึก จีนตลับ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-697493
087-1614603
08-01-2010
330
นางเจนจิรา เทียนศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-697493
089-2132877
08-01-2010
331
นายเกษมสันต์ งามขำ
หัวหน้าส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-697493
081-8011278
08-01-2010
332
นางณิศาชล ปานเมือง
หัวหน้าส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-697493
086-1730017
08-01-2010
333
นายเสน่ห์ อาจพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-603689ต่อ101,032-604630
081-7054061
11-12-2009
334
นางสาวชนิตา มานิตากูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-603689,032-604630
081-9195032,086-3382048
23-12-2009
335
นายบัญชา เสือเหลือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821565
089-2604812
04-12-2009
336
นายธวัชชัย ผ่องแผ้ว
รองนายกองค์การบริหรส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
081-8561375
28-12-2009
337
นายกำธร กราดกลิ่น
รองนายกองค์การบริหรส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
087-6660752
28-12-2009
338
นายยิ่ง ตกค้าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
086-1776435
28-12-2009
339
นายบำรุง ร่วมชาติ
ประธานสภาอบต.เขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
081-7002959
28-12-2009
340
นายสมบูรณ์ ร่วมชาติ
รองประธานสภาอบต.เขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
086-0222071
28-12-2009
341
นายสมจิตร ร่วมชาติ
สมาชิกสภา อบต.เขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
087-1709316
28-12-2009
342
นายบรรรักษ์ อ่วมละออ
สมาชิกสภา อบต.เขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
084-1630975
28-12-2009
343
นายชุมพล หอมสนิท
สมาชิกสภา อบต.เขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
084-5706238
28-12-2009
344
นายอัมพร สมโสภา
สมาชิกสภา อบต.เขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
087-1551577
28-12-2009
345
นายเมธา ศักดิ์เกิด
ปลัด อบต.เขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
081-9431533
28-12-2009
346
นางสาววีรวรรณ อรรถมานะ
หัวหน้าส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
083-2664744
28-12-2009
347
นายสุทธิชัย ช่วยเลื่อม
หัวหน้าส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
085-2942284
28-12-2009
348
นางสาวสุริยาพร กันแก้ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
081-8151272
28-12-2009
349
นางสาวดรุณวรรณ กระจ่างศรี
นักพัฒนาชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
081-1341937
28-12-2009
350
นางบุญรัตน์ ไตรภพ
เจ้าพนักงานธุรการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
086-1704563
28-12-2009
351
นางพรพรรณ อ่อนวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
086-8148321
28-12-2009
352
นางสาวชนาพร เพชรประดับ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
081-0118443
28-12-2009
353
นางสาวธนิสรา อ่อนไหว
เจ้าพนักงานพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
083-6990313
28-12-2009
354
นางเรณู ร่วมชาติ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
081-8574845
28-12-2009
355
นางสาวเบญญาภา เขียนวาด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
087-5323049
28-12-2009
356
นายนาตสกร กรีดกราย
พนักงานขับรถยนต์
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
084-8014551
28-12-2009
357
นางสาวจันทร์แรม พวงมาลัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
086-1634191
28-12-2009
358
นายธนวัฒน์ สวัสดิภาพ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
082-7253383
28-12-2009
359
นางสาวนฤมล รัศมี
ภารโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
089-0603350
28-12-2009
360
นายเชาวรัตน์ บุญมา
คนงานประจำรถขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
085-7035522
28-12-2009
361
นายเสนอ ชัยปลื้ม
ยาม
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-1563-6
081-8563459
28-12-2009
362
นายจำเนียร อิ่มทั่ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-671606
081-8580703
15-12-2009
363
นายประยงค์ สุวรรณชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-622756
085-7924115
16-03-2010
364
นายมงคล อ่อนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
องค์การบริหารส่วนตำบล
032623122
0867693971
16-03-2010
365
นางสาวนันท์หทัย พุทธรักษี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
องค์การบริหารส่วนตำบล
032623122
0878270714
16-03-2010
366
นางสาววิมล นาที
เลขานุการนากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
องค์การบริหารส่วนตำบล
032623122
0822435207
16-03-2010
367
นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
องค์การบริหารส่วนตำบล
032623122
089-9821610
16-03-2010
368
นายสรกฤต ปราณปรีชากุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-622708,032-554125
086-6658929
11-12-2009
369
นางศิริพร เผ่าพันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-825624,032-825560
081-9586212
370
นายวสันต์ เผ่าพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-5560
089-5280970
24-12-2009
371
นายสมปราชญ์ พันธ์มี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3282-5560
083-5589819
24-12-2009
372
นายเอกธนา ลิ้มเสรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-826771
081-8589869
11-12-2009
373
นางสาวพัทธ์ธีรา อิ่มพรรณไชย
ปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-826771
086-1621616
23-12-2009
374
น.ต.ประสิทธิ์ กาญจนวณิชย์
รองนายก อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-826771
087-4334715
23-12-2009
375
นายบุญยิ่ง คำสระ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-826771
0848911693
23-12-2009
376
นายสุเทพ มีศรี
เลขานุการนายก อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-826771
086-0643485
23-12-2009
377
นางสาวลัดดา ศรีงาม
รก.หน.สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-826771
081-9862364
23-12-2009
378
นางศิริรัตน์ สุดแสง
หัวหน้าส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-826771
085-2920433
23-12-2009
379
นายอดิเรก แสนสุข
หัวหน้าส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-826771
082-7202809
23-12-2009
380
จ่าเอกโอภาส หนื่นศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-826771
0879977520
23-12-2009
381
นางสาวขวัญใจ กำพร
นักพฒนาชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-826771
0852484341
23-12-2009
382
นายบุญฤทธิ์ ชูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-578318
081-8580750
14-12-2009
383
นางสาวชญาณ์นันท์ กุลรักษ์ชวานนท์
นักบริหารงานคลัง 6
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-578318
081-7947698
05-01-2010
384
นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-578318
05-01-2010
385
นางสาวฐิตารีย์ คงสินอิสรางค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-578318
05-01-2010
386
นายนิพนธ์ สนธิ
เจ้าพนักงานธุรการ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-578318
05-01-2010
387
นางสาวรุ่งนภา รุ่งแสง
นักพัฒนาชุมชน 5
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-578318
05-01-2010
388
นายสรวุฒิ นาวาทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-578318
05-01-2010
389
นายจำแล จู่จันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-578318
05-01-2010
390
นายอำนาจ ใจเสงี่ยม
นายช่างโยธา 3
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-578318
05-01-2010
391
นางสาวกัลยารัตน์ ทรงวิลาศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-578318
05-01-2010
392
นายสถิตย์ เลือดแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602982
081-0095662
11-12-2009
393
นายยืนยง เอี่ยมละออ
รองนายก อบต.สามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบล
081-0082258
15-12-2009
394
นายอารี นุชวงศ์
รองนายก อบต.สามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบล
080-0227355
15-12-2009
395
นางสาวจิดาภา ศิวิลัย
เลขานายก อบต.สามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบล
089-4151413
15-12-2009
396
นายพุฒิพงศ์ เอี่ยมละออ
สมาชิก อบต.สามร้อยยอด หมู่ที่ 1 (บ้านใหม่)
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบล
089-0325429
15-12-2009
397
นายปรีชา นพคุณ
สมาชิก อบต.สามร้อยยอด หมู่ที่ 1 (บ้านใหม่)
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบล
089-7407081
15-12-2009
398
นายอมร ตุ้มทอง
สมาชิก อบต.สามร้อยยอด หมู่ที่ 2 (บ้านหนองข้าวเหนียว)
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบล
089-8026541
15-12-2009
399
นายภา สามร้อยยอด
สมาชิก อบต.สามร้อยยอด หมู่ที่ 2 (บ้านหนองข้าวเหนียว)
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบล
085-1911223
15-12-2009
400
นายเดช อิ่มเกษม
สมาชิก อบต.สามร้อยยอด หมู่ที่ 3 (บ้านพุใหญ่)
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบล
086-1770774
15-12-2009
401
นายพงศ์ภาค ใจเด็ด
หัวหน้าส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบล
089-9100972
15-12-2009
402
นางสาวจันทร์เพ็ญ พระสงฆ์
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบล
086-0232326
15-12-2009
403
นายปราโมทย์ หอมชื่น
นักวิชาการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบล
086-1738373
15-12-2009
404
นายศุภวัฒน์ มูลวงษ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบล
086-6180077
15-12-2009
405
นายสมชาย ทรายละเอียด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-829540
089-6705471
15-12-2009
406
นายกร ทองรอด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0804343170
15-12-2009
407
นายณรงค์ เกลี้ยงกลม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0840073380
15-12-2009
408
นางสาวชุลีพร อาจรบ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0839802704
15-12-2009
409
นายสุรพล แสงกล่ำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0871647467
15-12-2009
410
นายนริศร์ ลัคนากาล
หัวหน้าส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0819423345
15-12-2009
411
นางสาวภมรรัตน์ กลิ่นเกลี้ยง
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการหัวหน้าส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0896146366
15-12-2009
412
นางสาวยุพา ทรายละเอียด
นักวิชาการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0871256123
15-12-2009
413
นางสาวปิยวรรณ ฟักเจริญ
นิติกร
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0840793210
15-12-2009
414
นางสาวจินตกานต์ วันแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0807884148
15-12-2009
415
นางสาวอินทุกรณ์ ณิชากรพงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0873835960
15-12-2009
416
นายอรุณ หุ่นงาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0819817229
15-12-2009
417
นายจักรพรรดิ์ พินาศภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032520540
0850276272
15-12-2009
418
นางสาวจุติมา รวดเร็ว
เจ้าหน้าที่พัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0842115232
15-12-2009
419
นายอาทิตย์ศรุต หารไชย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0873764088
15-12-2009
420
นางสิริวงษ์ เรืองสว่าง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0817704505
15-12-2009
421
นางสาวหทัยนุช ทองดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0874167336
15-12-2009
422
นายวิสุทธิ์ ศรีฟัก
ผู้ช่วยช่างโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
15-12-2009
423
นายเฉลิมชาติ เชื้อชาติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0859939198
15-12-2009
424
นายชัยมงคล ทรัพย์เจริญ
พนักงานขับรถขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0840975246
15-12-2009
425
นายเชิดชัย วงศ์ศิริรัตน์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0891733359
15-12-2009
426
นางวรารัตน์ ศิริไพรทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0879877893
15-12-2009
427
นางสาวสุวรรณ์ เอมโอฐ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0981791317
15-12-2009
428
นางจิตตวดี ศรีฟัก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนโยธา)
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0858825917
15-12-2009
429
นายวีรศักดิ์ คงทอง
นักการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0811451454
15-12-2009
430
นายเดี่ยว พรมสะอาด
ยาม
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
15-12-2009
431
นายเจษฎา วงค์เณร
พนักงานประจำรถขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0851832230
15-12-2009
432
นายปราณีต หนวดพราหมณ์
พนักงานประจำรถขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0874082154
15-12-2009
433
นายชัยยุต นาคเทศ
พนักงานประจำรถขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
15-12-2009
434
นายบุญเตือน คชชะ
พนักงานประจำรถขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
15-12-2009
435
นางนภัสสร โตเต็ม
คนงานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
0822970071
15-12-2009
436
นายนบ ทับแพ
คนงานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
15-12-2009
437
นางสาวประยูร นิลประดับ
ผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032573363
16-12-2009
438
นายศราวุธ เวชนารายณ์
ผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032573363
16-12-2009
439
นางสาวอำพันธ์ บุญประกอบ
ผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032573363
16-12-2009
440
นางลำพึง เทียนนาค
ผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032573363
16-12-2009
441
นางสาวสำราญ เอมโอษฐ์
ผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032573363
16-12-2009
442
นายมานพ นิลประดับ
ผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032573363
16-12-2009
443
นางสาวดวงใจ โพธิไพรศิริ
ผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
16-12-2009
444
นางพนิดา ฃวัญสกุล
ผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
16-12-2009
445
นางกมลรัตน์ เสืองาม
ผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
16-12-2009
446
นางสาวจตุพร อรุณศิริวัฒนา
ผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032573363
16-12-2009
447
นางสาวอารีย์ ทองรอด
ผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
16-12-2009
448
นางสาวนริศรา ยิ้มใย
ผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032573363
16-12-2009
449
นางสาวนงลักษณ์ ภูนุช
ผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032573363
16-12-2009
450
นางสาวปัทมา บุญเหลือ
ผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032573363
16-12-2009
451
นางดวงกมล เดชประเสริฐ
ผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
16-12-2009
452
นางมธุรส ตรีอินทอง
คนงานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032820540
16-12-2009
453
นายเสนอ จันทร์เทศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-684111-3
081-9447899
11-12-2009
454
นายทรงฤทธิ์ มณีโชติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-684111
081-9420367
17-12-2009
455
นายวิเชียร โพธิรัชต์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-689299
081-9812340
11-12-2009
456
นายวิเชียร โพธิรัชต์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-689299
081-9812340
28-12-2009
457
นายวิเชียร โพธิรัชต์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-689299
081-9812340
28-12-2009
458
นางทิวาพร สุวรรณหงส์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-689299
081-9424879
28-12-2009
459
นายบุญรอด เขียวเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
0 3282 2269 - 71
08 7976 7418
08-01-2010
460
นายเงิน คงมั่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
0 3282 2269 -71
08 9048 8606
08-01-2010
461
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
0 3282 2269 - 71
08 9828 9251
08-01-2010
462
นายดำ วันอยู่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
0 3282 2269 - 71
08 6163 4399
08-01-2010
463
นายทวี แก้วกุย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
0 3282 2269 - 71
08 1194 9760
08-01-2010
464
นายบรรพทัศน์ ดิสขำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
0 3282 2269 - 71
08 9802 9625
08-01-2010
465
นายประหยัด เขียวประดับ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
0 3282 2269 - 71
08 5187 3486
08-01-2010
466
นายสมพิศ คุ้มครอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-576283
089-2555686
11-12-2009
467
นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602914-5
0853822111
07-01-2010
468
นายทรงพล ศรีแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032602914-5
0863310526
07-01-2010
469
นายสุรศักดิ์ ดุสิตสิทธิพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-571248
089-8375747
16-06-2010
470
นายดำรง ลิมปพัฒนานนท์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-571248
081-7225763
24-12-2009
471
นายอภินันท์ นุภาสัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-571248
081-0150349
24-12-2009
472
นางพชรวรรณ ประจวบเหมาะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-571248
081-9078247
24-12-2009
473
นางสาวเสริมศิริ กำเหนิดดิษฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
081-0131772
14-01-2010
474
นายธรรมนูญ จวนกระจ่าง
นักบริหารงานช่าง 7
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
081-9868819
14-01-2010
475
นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6 ว
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
085-2959561
14-01-2010
476
นายชัยพร ภูรีชวลิต
วิศวกรโยธา5
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
081-2056369
14-01-2010
477
นายภานุทัศน์ จงเจริญ
นิติกร 5
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
089-4740080
14-01-2010
478
นายอาดูล ชุมภูวร
นายช่างสำรวจ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
089-9184914
14-01-2010
479
นายนพรุจ พิหูสูตร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
081-9446365
14-01-2010
480
นางสุมาลี มากแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชี3
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
081-1964619
14-01-2010
481
นายหาญชัย สินสอาด
นายช่างโยธา 3
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
087-1560351
14-01-2010
482
นางสาวปัทมา สายสกล
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
089-7404225
14-01-2010
483
นายอนิวรรตน์ เปลี่ยนปราณ
นักสังคมสงเคราะห์ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
087-7685776
14-01-2010
484
นายกิตติ ศรีกำเหนิด
นายช่างไฟฟ้า 2
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
089-2115217
14-01-2010
485
นายกฤษณชัย แววมณี
นายช่างผังเมือง 2
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
081-5721455
14-01-2010
486
นางสาวพิชญาภา คีรีวัฒน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้2
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
085-4412395
14-01-2010
487
นายประเสริฐ ลิ้นจี่
นักบรหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม7
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
087-0735399
14-01-2010
488
นายบุญเลิศ แตงอ่อน
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย1
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
081-7921003
14-01-2010
489
นายธนะกิจ แทนคุณ
ปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
081-8585459
01-06-2010
490
นายสมนึก ตกค้าง
รองปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
081-0177133
14-01-2010
491
นายศักดา ชื่นจิต
นักการ
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
081-0140645
14-01-2010
492
นางสุพรรษา ใจเสงี่ยม
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
084-3158636
14-01-2010
493
นางรุ่งทิพย์ ใจใหญ่
นายก อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
081-8098156
14-01-2010
494
นายกิตติพงษ์ จันทร์ชูกลิ่น
เจ้าหน้าที่พัสดุ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
084-7348843
14-01-2010
495
นายเกริ่น กำเหนิดวัน
ประธานสภา อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
081-7365596
14-01-2010
496
นายปรเมศร์ ใจใหญ่
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
081-6180222
14-01-2010
497
นายสีเพชร ผลไพศาลศักดิ์
รองนายก อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
081-7568283
14-01-2010
498
นายคีรี โอ่เอี่ยม
รองประธานสภา อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-554056
080-5787920
14-01-2010
499
นายบังเอิญ พึงโพธิ์ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-815444
081-9280538
11-12-2009
500
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
24-12-2009
501
นายสมนึก ทองรอด
หัวหน้าส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0877686017
24-12-2009
502
นางสาวบรรจง บุญรอด
หัวหน้าส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0858042197
24-12-2009
503
นางสาวนุจรี แนบสนิท
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0892164061
24-12-2009
504
นางสาวแก้วตา ชุมภูวร
เจ้าพนักงานธุรการ
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0895164836
24-12-2009
505
นายอำนวย จันทร์เจ็ก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0817635934
24-12-2009
506
นายทองพิณ จอมวงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
089-8372248
24-12-2009
507
นายอุดมทรัพย์ เดชะกุลกำจร
เลขานุการบริหารฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0867090286
24-12-2009
508
นายสมหมาย แป้นกลม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0845697173
24-12-2009
509
นายประสิทธิ์ มากสัก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0817577344
24-12-2009
510
นายทนง แป้นกลม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0870926562
24-12-2009
511
นายเฎชา ทองนาค
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0861771074
24-12-2009
512
นายนเรศ มีพร้อม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0860824503
24-12-2009
513
นายชรินทร์ งามเลิศ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0899291223
24-12-2009
514
นายณัฐนันท์ อินทรศิริ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0801138113
24-12-2009
515
นายไพฑูรย์ อินทร์จันทร์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0890220673
24-12-2009
516
นางปราณี พุกมา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0817417998
24-12-2009
517
นายอภิชัย เล้าเจริญ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0819860801
24-12-2009
518
นายประสิทธิ์ รอจั่น
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0895507682
24-12-2009
519
นายคมสัน เรืองชาญ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0847547300
24-12-2009
520
นายอำนาจ เสียงใหญ่
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
089-5488173
24-12-2009
521
นายวิเชียร สุขอยู่
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0892566495
24-12-2009
522
นางรัตนา เกิดรื่น
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0817266257
24-12-2009
523
นายสมชาย คงเม่น
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0822501798
24-12-2009
524
นางจีรวรรณ คชสาร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0818588099
24-12-2009
525
นายสุชาติ เสือเหลือง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0898223036
24-12-2009
526
นางกุสุมาวดี เยาวมาลย์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ 10
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0817595076
24-12-2009
527
นางอารมย์ พึ่งล้อม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ 10
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0871545318
24-12-2009
528
นายต่อศักดิ์ เข็มทอง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0860895066
24-12-2009
529
นายบรรฑิต พุฒใหญ่
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-556217
0892553376
24-12-2009
530
นายณรงค์ ลิ้มเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-689006
089-2561183
11-12-2009
531
นายณรงค์ ลิ้มเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบล
032689006
0892561183
14-12-2009
532
จ่าสิบเอกอภิรมย์ สงใย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบล
032689006
0890538224
14-12-2009
533
นายพีระ สุกิจปาณีนิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-689188
081-4556161
29-07-2011
534
นาสมบัติ แก้วกณฑ์
รองนายก อบต.ไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบล
0841416552
22-12-2009
535
นายเฉลียว จีนโห้
รองนายก อบต.ไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบล
032689188
0870115620
22-12-2009
536
นายธานี ขำปรางค์
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบล
032689188
0860304735
22-12-2009
537
นายประหยัด กรุงศรีเมือง
ประธานสภา อบต.ไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบล
032689188
0898289952
22-12-2009
538
นายบุญเลิศ พึ่งภักดี
สมาชิกสภา อบต.ไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบล
032689188
0870722281
22-12-2009
539
นายสมศักดิ์ มาคล้าย
สมาชิกสภา อบต.ไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบล
032689188
0870092818
22-12-2009
540
นายนิพนธ์ เหลืองอร่าม
สมาชิกสภา อบต.ไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบล
032689188
0860205273
22-12-2009
541
นายเชาวลิต เจิมวงค์รัตนชัย
สมาชิกสภา อบต.ไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบล
032689188
0860018426
23-12-2009
542
นายประสงค์ แก้วพิศดาร
สมาชิกสภา อบต.ไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบล
032689188
0854272997
23-12-2009
543
นางหฤทัย ตุ้มกระทึก
สมาชิกสภา อบต.ไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบล
032689188
0815708054
23-12-2009
544
นายบุญเรือง ชวนจันทร์
สมาชิกสภา อบต.ไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบล
032689188
0822961225
23-12-2009
545
นางสาวปัทมา มีฉวี
สมาชิกสภา อบต.ไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบล
032689188
0870504127
23-12-2009
546
นางชลธิชา วิจินธนสาร
เลขานายก อบต.ไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบล
032689188
086-0456422
29-07-2011
547
นายประทีป ทั่งศรี
นายก อบต.ไชยราช
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช
องค์การบริหารส่วนตำบล
032 - 694619
089-0975320
14-12-2009
548
นายณฐพล ภูมิรินทร์
ปลัด อบต.ไชยราช
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช
องค์การบริหารส่วนตำบล
032 - 694619
081-9162903
14-12-2009
549
นายประสงค์ สมทรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-690049
081-0130159
04-12-2009
550
นายวิทูรย์ รัศมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-822055
08-0111-7655
16-07-2010
551
นางจิรนันท์ มุราชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-1880-9190
16-07-2010
552
นายไพโรจน์ หินแก้ว
นักบริหารงานช่าง 7
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-1012-9394
16-07-2010
553
นางอาภรณ์ สังข์ศิริ
นักบริหารงานคลัง 7
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822054
0810174635
16-12-2010
554
นางสาวเบญญาภา ผันผวน
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 4
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
0818573558
16-12-2010
555
นางสาวเพ็ญ พุ่มแจ้
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822054
0879253996
16-07-2010
556
นางสาวชุนิดา สุกสี
นักพัฒนาชุมชน 3
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
0898023179
23-12-2009
557
นายพนมกร ทรศัพย์
นายช่างโยธา 4
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
0866047255
16-07-2010
558
นายอภิเดช เพชรอยู่
ช่างเขียนแบบ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
0840904957
16-07-2010
559
นางสาววรินธร ศรีวิลัย
เจ้าพนักงานธุรการ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
0841312450
16-07-2010
560
นางสาววารี รังวิจี
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822054
0860545951
23-12-2009
561
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
16-07-2010
562
นางรุ่งอรุณ จูสี
ผช.จนท.บัญชีและการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822054
0861077278
23-12-2009
563
นางนาฎยา เกาะเกตุ
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822095
0843287446
16-12-2010
564
นางณัฐฐิรา จันฉิม
ผช.จนท.ธุรการ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
0895280274
23-12-2009
565
นางสาวนิภาพรรณ ผิวอ่อน
ผช.จนท.พัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822054
0817988196
23-12-2009
566
นางสาวณัฐวดี แก้วเกิด
พนักงานจ้างทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
0867057787
23-12-2009
567
นายประเทือง เกาะเกตุ
นักการ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822095
0843287446
16-12-2010
568
นายสมจิต ลิบลับ
ยาม
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
0890271430
23-12-2009
569
นายสวิด พวงใหญ่
รองนายก อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
08-7157-4267
16-07-2010
570
นายสำราญ สัตย์ซื่อ
รองนายก อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
08-7164-7832
16-07-2010
571
นายธรรมนูญ พุ่มแจ้
เลขานุการนายก อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-4101-7782
16-07-2010
572
นายศักรินทร์ รัศมี
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-0433-9303
16-07-2010
573
นายอิ้น หนวดพราหม
สมาชิก หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-5265-1445
16-07-2010
574
นายสำรอง พุ่มแจ้
สมาชิก หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-7827-2191
16-07-2010
575
นายสมชาย พวงใหญ่
สมาชิก หมู่ที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-0655-9576
16-07-2010
576
นายพีรพัฒน์ นาคโต
สมาชิก หมู่ที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-7792-0139
16-07-2010
577
นายศักรินทร์ รัศมี
สมาชิก หมู่ที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-0433-9303
16-07-2010
578
นายบุญลือ หวานสนิท
สมาชิก หมู่ที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-9134-2404
16-07-2010
579
นายเสงี่ยม แสงรุ้ง
สมาชิก หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-7164-1990
16-07-2010
580
นายสุพจน์ แสงกล่ำ
สมาชิก หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-9914-9021
16-07-2010
581
นายประหยัด ลิบลับ
สมาชิก หมู่ที่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-5265-1445
16-07-2010
582
นายสมศักดิ์ ทรศัพย์
สมาชิก หมู่ที่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-1010-2840
16-07-2010
583
นายสุชาติ ทับเนียม
สมาชิก หมู่ที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-0659-3342
16-07-2010
584
นายประยุทธ เครือแตง
สมาชิก หมู่ที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-6800-9366
16-07-2010
585
นายมานพ สัตย์ซื่อ
สมาชิก หมู่ที่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-7167-8655
16-07-2010
586
นายสมศักดิ์ พลายแก้ว
สมาชิก หมู่ที่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-5292-8559
16-07-2010
587
นายสมศักดิ์ บุงปัน
สมาชิก หมู่ที่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-1198-2027
16-07-2010
588
นายพิน เนียมศรีสกุล
สมาชิก หมู่ที่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-3308-5740
16-07-2010
589
นายอุบล ทรศัพย์
สมาชิก หมู่ที่ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-9208-9770
16-07-2010
590
นายจำลอง เพชรประดับ
สมาชิก หมู่ที่ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-2298-0686
16-07-2010
591
นายทองล้วน พุกมา
สมาชิก หมู่ที่ 10
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-4919-7100
16-07-2010
592
นายบุญนาค จันทร์เนย
สมาชิก หมู่ที่ 10
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-9505-4623
16-07-2010
593
นายอุทัย เรืองสว่าง
สมาชิก หมู่ที่ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-6017-7814
16-07-2010
594
นายสมหมาย อินบำรุง
สมาชิก หมู่ที่ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032822053
08-4802-1406
16-07-2010
595
นายวินัย ไหลล้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-681312
081-8579679
11-12-2009
596
นางจรีรัตน์ สุวรรณ์
นักบริหารงานคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
0892593543
24-12-2009
597
นายประธิว ผุดเผือก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-681312
0852905374
24-12-2009
598
นายบรรทด ทองแผ่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
0898266273
24-12-2009
599
นายบุญยิ่ง เชยชิด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
0890164152
24-12-2009
600
นายประดิษฐ์ นิลแสง
นายช่างโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
24-12-2009
601
น.ส.วิไลลักษณ์ พงษ์นาค
เจ้าพนักงานธุรการ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
24-12-2009
602
น.ส.ศิริวรรณ ลำภักษร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
24-12-2009
603
น.ส.ชนาพร ทองแผ่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
24-12-2009
604
น.ส.ช่อเพ็ชร แย้มเปลี่ยน
เจ้าพนักงานพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
24-12-2009
605
นายสุบิชา พูลอู๋
ช่างโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
24-12-2009
606
น.ส.เนาวรัตน์ สุขวิไล
นักพัฒนาชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
24-12-2009
607
นายธงชัย มกรางกูร
เลขานายก อบต.กุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
0817054399
24-12-2009
608
นายอำพล ผิวผาด
ประธานสภา อบต.กุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
0891663258
24-12-2009
609
นายสังวาลย์ แดงโชติ
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
0810127255
24-12-2009
610
นายนที ยอดสร้อย
สมาชิกสภา อบต.กุยบุรี หมู่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
0810065601
24-12-2009
611
นางสมจิตร เงินเรืองโรจน์
สมาชิกสภา อบต.กุยบุรี หมู่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
0861757524
24-12-2009
612
นายสำราญ พ่วงมีชัย
สมาชิกสภา อบต.กุยบุรี หมู่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
0866650629
24-12-2009
613
นางสวี ทับซ้อน
สมาชิกสภา อบต.กุยบุรี หมู่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
0843944384
24-12-2009
614
นายสุทิน พุดนาค
สมาชิกสภา อบต.กุยบุรี หมู่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
0832681899
24-12-2009
615
นายรัตนกร ถ้ำแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
0859629404
24-12-2009
616
นายศุภจิตติ์ ตาลวงษ์
สมาชิกสภา อบต.กุยบุรี หมู่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
0896128851
24-12-2009
617
นายบุญพิทักษ์ ทองแผ่น
สมาชิกสภา อบต.กุยบุรี หมู่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
0892305255
24-12-2009
618
นายสุชาติ วันเพ็ญ
สมาชิกสภา อบต.กุยบุรี หมู่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032618312
0890339097
24-12-2009
619
นางระพีพรรณ หมู่ศิริ
สมาชิกสภา อบต.กุยบุรี หมู่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
0870994297
24-12-2009
620
น.ส.วาสนา ชูแก้ว
สมาชิกสภา อบต.กุยบุรี หมู่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
0840253637
24-12-2009
621
นางกำพร้า สุขแสง
สมาชิกสภา อบต.กุยบุรี หมู่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
032681312
0865229572
24-12-2009
622
ว่าที่ ร.อ.สมยศ หวังเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-810114
081-9449291
06-01-2010
623
จ่าอากาศเอกอนุศักดิ์ วิเศษสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3281-0114
08-1736-5046
06-01-2010
624
นายนนทกร คงเจริญ
หัวหน้าส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3281-0114
08-6345-6891
06-01-2010
625
นางสุนทรี บำเพ็ญผล
หัวหน้าส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3281-0114
08-4004-8269
06-01-2010
626
นายวรินทร์ อินทรละมุล
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบล
0-3281-0114
08-9977-3715
06-01-2010
627
นายสุรพล ศรีมณฑา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
081-9951414
11-12-2009
628
นายสมชาย มาคล้าย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก (คนที่ 1)
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
084-8025300
12-01-2010
629
นายทองชุบ คล้ายแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก (คนที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
089-0366926
12-01-2010
630
นายนฤมิตร เทนคำเนาว์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
085-4470069
12-01-2010
631
นายใกล้รุ่ง ผุดเผือก
หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109 ต่อ 104
089-0148152
12-01-2010
632
นายสถาปัตย์ ลิ้มเสรี
นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
084 - 1943832
12-01-2010
633
นายเสน่ห์ พลับฉิมาวรานนท์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
085-7036380
12-01-2010
634
นายสยาม สืบเพชร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
083-2948001
12-01-2010
635
นายมาโนช สุนทรโอวาท
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
083-3934880
12-01-2010
636
นายสมบัติ แสงเงิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
086-1706137
12-01-2010
637
นายสฤษดิ์ คำแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
089-5234977
12-01-2010
638
นายพนม ศรีซ้อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก หมู่ที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
089-9918780
12-01-2010
639
นายยุทธ สดใส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก หมู่ที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
086-8125525
12-01-2010
640
นายธนวัตร ชื่นชอบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก หมู่ที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
084-1286357
12-01-2010
641
นายสมชัย จัตุรงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก หมู่ที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
086-8134573
12-01-2010
642
นายสมจิตร เล็กท่าไม้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
084-3947206
12-01-2010
643
นายบัลลพ สรรพกิจเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก หมู่ที่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
087-1692135
12-01-2010
644
นายภิรมย์ จันทิมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก หมู่ที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
081-1943795
12-01-2010
645
นายสิทธิชัย ทิพย์จันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก หมู่ที่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
085-8888393
12-01-2010
646
นายประถม เหมทานนท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก หมู่ที่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
081-9436100
12-01-2010
647
นายอัมพร เถาเครือมาศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก หมู่ที่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
081-2990246
12-01-2010
648
นายสำเริง อินบำรุง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก หมู่ที่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
086-0170438
12-01-2010
649
นางพัณนิดา เกตุแก้ว
กำนันตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
081-9442831
12-01-2010
650
นายสุศักดิ์ พุ่มไชย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
089-0476809
12-01-2010
651
นายเอนก ขาวปลอด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
086-0315097
12-01-2010
652
นายสุนทร เล็กท่าไม้
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
089-9807639
12-01-2010
653
นายโสภณ ทรายแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.ช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
087-9330742
12-01-2010
654
นายบุญยืน ชุ่มช่วง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.ช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
12-01-2010
655
นายพยง รักนุกูล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
087-0159689
12-01-2010
656
นายชิน สุดพิมพ์ศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.ช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
083-7808507
12-01-2010
657
นายอรุณ นันทจินดา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-558109
087-1639641
12-01-2010
658
นายธวัชชัย วิสมล
นายอำเภอบางสะพาน
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-691184ต่อ19
081-8672750
08-12-2009
659
นายวิเชียร ชูพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
081-8804065
21-12-2009
660
นายปัญญา แสงจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
086-3608312
21-12-2009
661
นายภิรมย์ หมื่นทิพย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
086-1016075
21-12-2009
662
นายวัฒนา คุ้มจินดา
สามาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
086-0098056
21-12-2009
663
นายรุจิภาส กลั่นศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
083-5529727
21-12-2009
664
นายอนุวัฒน์ ผอูนรัตน์
กำนันตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
081-8759607
21-12-2009
665
นางวรรณา หงษ์ทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
086-7669541
21-12-2009
666
นายสมพงษ์ โกยปฐม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
081-3611720
21-12-2009
667
นายฉลอง ไพวัลย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
084-5216308
21-12-2009
668
นายสมสิทธิ์ สว่างจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
086-1761933
21-12-2009
669
นางประดิษฐ์ สระสำราญ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
087-9192686
21-12-2009
670
นายสุพัฒน์ คงเจริญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
087-1151967
21-12-2009
671
นายสุพล อ่วมขาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
086-1716215
21-12-2009
672
นายชัยโรจน์ รวมพร้อมวรโชติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
086-0124872
21-12-2009
673
นายวิชิต พุกสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
086-3632527
21-12-2009
674
นายประเสริฐ ดำคล้าย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
081-7228310
21-12-2009
675
นายพรชัย แจ้งกระจ่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
081-5723362
21-12-2009
676
นายยุทธการ ทวีศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
089-2294526
21-12-2009
677
นายพัฒน์ แย้มพงษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
089-0244745
21-12-2009
678
นายประวุฒิ มณฑาทิพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
081-0127994
21-12-2009
679
นายพิน พ่วงทรัพย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
081-3785893
21-12-2009
680
นายธนกร เดชารัตน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
081-1994369
21-12-2009
681
นายสังเวียน ชื่นอารมภ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
089-0362209
21-12-2009
682
นายสุวรรณ แพพงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
089-8826750
21-12-2009
683
นางสมร เชื้อชาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
083-0143368
21-12-2009
684
นางม่วย ช้างทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
089-9141861
21-12-2009
685
นายธนิตย์ จันทร์จรัสวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
081-3087162
21-12-2009
686
นายสุชาติ ศิลปี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
087-9077487
21-12-2009
687
นายทองอยู่ เทียนชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
081-2858348
21-12-2009
688
นายสมชาย กันเงิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
081-7709512
21-12-2009
689
นายเฉลิมพร บัวนิ่ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 10
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
089-9959321
21-12-2009
690
นายประสิทธิ์ เคาวสูตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 10
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
089-8868605
21-12-2009
691
นายบุญมี กลิ่นงาม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
085-9422640
21-12-2009
692
นายสุทัศน์ อินทร์สุวรรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
085-2858377
21-12-2009
693
นายประเสริฐ ติพุก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
081-7043728
21-12-2009
694
นายบุญช่วย อร่ามรักษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
089-9159764
21-12-2009
695
นางพรนิภา เจริญการไกร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 12
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
081-3653928
21-12-2009
696
นายก้าน แก้วสะอาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 12
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
083-0180848
21-12-2009
697
นายอาทิตย์ ผุดผ่อง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
083-3932464
21-12-2009
698
พ.จ.อ. ดอน แดงเครือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
081-5158909
21-12-2009
699
นางนันทวรรณ นามสีสุข
หัวหน้าส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
089-9186486
21-12-2009
700
นายประสาน วงศ์เรือง
หัวหน้าส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
089-6949428
21-12-2009
701
นางจาจุรี แจ่มใส
รักษาการหัวหน้าสำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
089-8289521
21-12-2009
702
นายวราวุฒิ อ้นทอง
ผู้ช่วยช่างโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
081-7058979
21-12-2009
703
นางสาวภัทรานิษฐ์ สิทธิดำรงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
089-8738996
21-12-2009
704
นางสาวเมตตา สว่างทั่ว
เจ้าพนักงานพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
085-1227608
21-12-2009
705
นางพัลยมนต์ แดงเครือ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
081-8801820
21-12-2009
706
นางนาตยา พุ่มเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
089-2554517
21-12-2009
707
นายธัญญะ สายยศ
เจ้าพนักงานธุรการ
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
084-1671188
21-12-2009
708
นายอดิศักดิ์ บุญธรรม
นายช่างโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
087-4119268
21-12-2009
709
นางสาวอุบล สำรวมใจ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
086-1640183
21-12-2009
710
นางสาวเตือนใจ สุวรรณหงษ์
คนงานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
089-9650862
21-12-2009
711
นายนิพนธ์ชัย แสงจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
085-1705065
21-12-2009
712
นางสาวเกสรินทร์ แสงทอง
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
085-0720181
21-12-2009
713
นางสาวอรวรรณ โต๊ะทอง
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
087-9075285
21-12-2009
714
นายกฤษณะ ผ่องแผ้ว
คนงานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
086-7578488
21-12-2009
715
นายนิคม เกาะแก้ว
นักการภารโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
089-0763528
21-12-2009
716
นายสายัณห์ หนูทอง
คนสวน
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
089-0567290
21-12-2009
717
นายศราวุธ บุญหนัก
คนงานประจำรถขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
085-4269594
21-12-2009
718
นายสายันต์ แซ่ตั๊น
คนงานประจำรถขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
087-1585669
21-12-2009
719
นายนนฒวัฒน์ แซ่ตั๊น
คนงานประจำรถขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-602857
089-0567290
21-12-2009
720
นางสาวจุฑารัตน์ เรืองสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
083-8948990 , 082-7276985
16-12-2009
721
นายสท้าน ช่วยประสิทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
087-0297195
24-12-2009
722
นายสุรศักดิ์ อินทร์บำรุง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
084-7267995
24-12-2009
723
นายชูวิทย์ สีวัง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
081-1988345
24-12-2009
724
นายสุพจน์ จันทร์เฉย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
085-4269144
24-12-2009
725
นายทิ้ง หุ่นงาม
ส.อบต. ม.1
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
087-0166694
24-12-2009
726
นายเสน่ห์ พวงใหญ่
ส.อบต. ม.2
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
080-1125997
24-12-2009
727
นายต้าน เกาะเกตุ
ส.อบต. ม.2
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
089-5082964
24-12-2009
728
นายบุญลือ เพ็ชรประดับ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
086-1643090
24-12-2009
729
นายเทิน เรืองสว่าง
ส.อบต. ม.3
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
086-0160049
24-12-2009
730
นายโกวิทย์ หุ่นงาม
ส.อบต.ม.4
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
081-0170443
24-12-2009
731
นายยอ ศรีวัง
ส.อบต.ม.4
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
087-1640028
24-12-2009
732
สิบตำรวจเอกมนู คำทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
087-9215914
24-12-2009
733
นางพนาไพ สุขโข
หัวหน้าส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
081-0145613
24-12-2009
734
นางจรรยา สองเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
089-5959962
24-12-2009
735
นางสาวดารารัตน์ จิตรอุดม
นักพัฒนาชุมชน 3
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
086-1699784
24-12-2009
736
นางสาวพึงพิศ จันทร์ชูกลิ่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
089-5166501
24-12-2009
737
นางสาวปิยะอนงค์ ช้างแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
086-1643093
24-12-2009
738
นางดาวเรือง ศรีแตงอ่อน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
080-0784307
24-12-2009
739
นายเชิดพันธุ์ วัฒนพันธ์
นายช่างโยธา 3 รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
24-12-2009
740
นายศุภกร สองเมือง
พนักงานขับรถยนต์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
089-5506283
24-12-2009
741
นายทรงกลด จันทร์เฉย
ยาม
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
032-821108-9
089-9125604
24-12-2009