ICT@Prachuapkhirikhan
         
ลำดับ
หน่วยงาน
กรม
กระทรวง
1
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานอัยการสูงสุด
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
2
สำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานอัยการสูงสุด
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
3
สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
4
สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
5
สถานีตำรวจภูธรหัวหิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
6
สถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
7
สถานีตำรวจภูธรสามกระทาย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
8
สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
9
สถานีตำรวจภูธรกุยบุรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
10
สถานีตำรวจภูธรคลองวาฬ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
11
สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
12
สถานีตำรวจภูธรธงชัย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
13
สถานีตำรวจภูธรบ้านยางชุม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
14
สถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
15
สถานีตำรวจภูธรบางสะพาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
16
สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
17
สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
18
สถานีตำรวจภูธรปากน้ำปราณ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
19
สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 2
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
20
สถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 4 (ปราณบุรี)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
21
สถานีตำรวจน้ำ 6 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ (บางสะพาน)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
22
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฏเกล้า)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
23
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (ประจวบคีรีขันธ์)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
24
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
25
ตำรวจภูธรจังหวัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
26
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง
27
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี
28
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
29
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัด
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
30
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
31
เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานภาคเอกชน
32
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ(รก.)
เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานภาคเอกชน
33
มูลนิธิศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์
องค์กรสาธารณกุศล
หน่วยงานภาคเอกชน
34
สโมสรโรตารี่ประจวบคีรีขันธ์
องค์กรสาธารณกุศล
หน่วยงานภาคเอกชน
35
สโมสรไลออนส์ประจวบคีรีขันธ์
องค์กรสาธารณกุศล
หน่วยงานภาคเอกชน
36
มูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน
องค์กรทางธุรกิจ
หน่วยงานภาคเอกชน
37
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
องค์กรทางธุรกิจ
หน่วยงานภาคเอกชน
38
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ
องค์กรทางธุรกิจ
หน่วยงานภาคเอกชน
39
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์กรทางธุรกิจ
หน่วยงานภาคเอกชน
40
หอการค้าจังหวดประจวบคีรีขันธ์
องค์กรทางธุรกิจ
หน่วยงานภาคเอกชน
41
ชมรมธนาคารจังหวัด
องค์กรทางธุรกิจ
หน่วยงานภาคเอกชน
42
ชมรมธุรกิจการโรงแรม
องค์กรทางธุรกิจ
หน่วยงานภาคเอกชน
43
เทศบาลเมืองหัวหิน
เทศบาล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
44
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
45
เทศบาลตำบล กม.5
เทศบาล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
46
เทศบาลตำบลร่อนทอง
เทศบาล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
47
เทศบาลตำบลหนองพลับ
เทศบาล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
48
เทศบาลตำบลไร่ใหม่
เทศบาล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
49
เทศบาลตำบลไร่เก่า
เทศบาล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
50
เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ
เทศบาล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
51
เทศบาลตำบลกุยบุรี
เทศบาล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
52
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
เทศบาล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
53
เทศบาลตำบลทับสะแก
เทศบาล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
54
เทศบาลตำบลบ้านกรูด
เทศบาล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
55
เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
เทศบาล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
56
เทศบาลตำบลปราณบุรี
เทศบาล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
57
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
เทศบาล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
58
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมือง
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
59
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอหัวหิน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
60
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสามร้อยยอด
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
61
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอกุยบุรี
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
62
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอทับสะแก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
63
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอบางสะพาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
64
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอบางสะพานน้อย
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
65
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอปราณบุรี
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
66
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
67
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
68
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
69
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
70
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
71
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
72
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
73
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
74
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
75
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
76
องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
77
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
78
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
79
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
80
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
81
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
82
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
83
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
84
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
85
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
86
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
87
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
88
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
89
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
90
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
91
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
92
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
93
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
94
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
95
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
96
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
97
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
98
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
99
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
100
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
101
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
102
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
103
องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
104
องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
105
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
106
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
107
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
108
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
109
องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
110
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
111
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
112
องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
113
กำนันอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
ที่ทำการกำนัน
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
114
กำนันอำเภอหัวหิน
ที่ทำการกำนัน
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
115
กำนันอำเภอสามร้อยยอด
ที่ทำการกำนัน
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
116
กำนันอำเภอกุยบุรี
ที่ทำการกำนัน
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
117
กำนันอำเภอทับสะแก
ที่ทำการกำนัน
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
118
กำนันอำเภอบางสะพาน
ที่ทำการกำนัน
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
119
กำนันอำเภอบางสะพานน้อย
ที่ทำการกำนัน
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
120
กำนันอำเภอปราณบุรี
ที่ทำการกำนัน
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
121
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์
หน่วยงานพิเศษ
หน่วยงานพิเศษ
122
สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หัวหิน
หน่วยงานพิเศษ
หน่วยงานพิเศษ
123
หจก.เกาะหลักเคเบิลทีวี
เคเบิลทีวี
สื่อมวลชน
124
หจก.เกาะหลักวิทยุโทรทัศน์
เคเบิลทีวี
สื่อมวลชน
125
บริษัท แหลมทองเคเบิล ที.วี.กรุ๊ป จำกัด
เคเบิลทีวี
สื่อมวลชน
126
บริษัท หัวหินเคเบิลทีวี จำกัด
เคเบิลทีวี
สื่อมวลชน
127
บริษัทชุมแสงแซทเทลไลท์
เคเบิลทีวี
สื่อมวลชน
128
สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง TITV
สถานีวิทยุโทรทัศน์
สื่อมวลชน
129
สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง11
สถานีวิทยุโทรทัศน์
สื่อมวลชน
130
สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง3
สถานีวิทยุโทรทัศน์
สื่อมวลชน
131
สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง5
สถานีวิทยุโทรทัศน์
สื่อมวลชน
132
สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง7
สถานีวิทยุโทรทัศน์
สื่อมวลชน
133
สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง9
สถานีวิทยุโทรทัศน์
สื่อมวลชน
134
สถานีวิทยุ ตชด. 14
สถานีวิทยุกระจายเสียง
สื่อมวลชน
135
สถานีวิทยุกระจายเสียง ศูนย์การทหารราบ
สถานีวิทยุกระจายเสียง
สื่อมวลชน
136
สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท.จังหวัด
สถานีวิทยุกระจายเสียง
สื่อมวลชน
137
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 05 ประจวบ
สถานีวิทยุกระจายเสียง
สื่อมวลชน
138
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์
สื่อมวลชน
139
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์
สื่อมวลชน
140
หนังสือพิมพ์แนวหน้า
หนังสือพิมพ์
สื่อมวลชน
141
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
หนังสือพิมพ์
สื่อมวลชน
142
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์
สื่อมวลชน
143
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์/บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์
สื่อมวลชน
144
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์
สื่อมวลชน
145
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
หนังสือพิมพ์
สื่อมวลชน
146
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์/โพสต์ทูเดย์
หนังสือพิมพ์
สื่อมวลชน
147
หนังสือพิมพ์เสียงประจวบ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
สื่อมวลชน
148
หนังสือพิมพ์ยอดแหลมนิวส์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
สื่อมวลชน
149
หนังสือพิมพ์เกาะหลัก/หัวหินสาร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
สื่อมวลชน
150
หนังสือพิมพ์ประจวบนิวส์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
สื่อมวลชน
151
หนังสือพิมพ์พลังชน
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
สื่อมวลชน
152
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานศาลยุติธรรม
องค์กรอิสระ
153
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
สำนักงานศาลยุติธรรม
องค์กรอิสระ
154
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระ
155
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
156
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
157
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
158
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
159
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
160
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
161
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
162
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
163
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงมหาดไทย)
กระทรวงมหาดไทย
164
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงมหาดไทย)
กระทรวงมหาดไทย
165
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย
166
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
167
ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน(ศูนย์ฝึกสมานมิตร)
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
168
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
169
ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
170
ที่ว่าการอำเภอหัวหิน
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
171
ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
172
ที่ว่าการอำเภอกุยบุรี
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
173
ที่ว่าการอำเภอทับสะแก
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
174
ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
175
ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
176
ที่ทำการปกครองจังหวัด
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
177
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
178
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
179
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
180
พัฒนาการอำเภอหัวหิน
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
181
พัฒนาการอำเภอกุยบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
182
พัฒนาการอำเภอทับสะแก
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
183
พัฒนาการอำเภอบางสะพาน
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
184
พัฒนาการอำเภอบางสะพานน้อย
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
185
พัฒนาการอำเภอปราณบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
186
สำนักงานที่ดินอำเภอ สามร้อยยอด
กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย
187
สำนักงานที่ดินอำเภอ กุยบุรี
กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย
188
สำนักงานที่ดินอำเภอ ทับสะแก
กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย
189
สำนักงานที่ดินอำเภอ บางสะพานน้อย
กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย
190
สำนักงานที่ดินจังหวัด
กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย
191
สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาหัวหิน
กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย
192
สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาหัวหิน ส่วนแยกปราณบุรี
กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย
193
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน
กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย
194
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย
195
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย
196
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
197
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
198
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
199
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
200
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
201
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
202
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
203
สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
204
สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
205
สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
206
สำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
207
สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
208
สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
209
สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
210
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
211
ศูนย์บริการศัตรูพืชสาขาประจวบคีรีขันธ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
212
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
213
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
214
สำนักงานชลประทานที่14
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
215
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
216
สำนักงานประมงจังหวัด
กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
217
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
218
ด่านป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์
กรมป่าไม้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
219
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
220
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน
กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
221
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด
กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
222
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี
กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
223
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก
กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
224
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน
กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
225
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย
กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
226
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี
กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
227
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
228
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช
กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
229
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
230
ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
231
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดคีรีขันธ์
กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
232
สำนักงานสถิติจังหวัด
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
233
การสื่อสารแห่งประเทศไทย ที่ทำการไปรษณีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
234
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
235
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
236
สถานีอุตุนิยมวิทยาหัวหิน
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
237
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองพลับ
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
238
สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
239
เรือนจำจังหวัด
กรมราชทัณฑ์
กระทรวงยุติธรรม
240
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
กรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม
241
สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
กรมบังคับคดี
กระทรวงยุติธรรม
242
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรมบังคับคดี
กระทรวงยุติธรรม
243
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
244
โรงพยาบาลหัวหิน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
245
โรงพยาบาลสามร้อยยอด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
246
โรงพยาบาลกุยบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
247
โรงพยาบาลทับสะแก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
248
โรงพยาบาลบางสะพาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
249
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
250
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
251
โรงพยาบาลปราณบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
252
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
253
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
254
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
255
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
256
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับสะแก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
257
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
258
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
259
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
260
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
261
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.3 ประจวบฯ
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
262
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสิงขร
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
263
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กระทรวงศึกษาธิการ
264
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กระทรวงศึกษาธิการ
265
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
266
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
267
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
268
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
269
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
270
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
271
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
272
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
273
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ
274
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ
275
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
276
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม)
กระทรวงอุตสาหกรรม
277
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
278
สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
279
สำนักงานธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
280
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อย สามร้อยยอด
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
281
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหัวหิน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
282
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุยบุรี
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
283
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทับสะแก
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
284
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางสะพาน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
285
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางสะพานน้อย
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
286
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
287
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราณบุรี
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
288
ธนาคารออมสิน สาขาหัวหิน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
289
ธนาคารออมสิน สาขาสามร้อยยอด
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
290
ธนาคารออมสิน สาขากุยบุรี
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
291
ธนาคารออมสิน สาขาค่ายธนะรัชต์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
292
ธนาคารออมสิน สาขาทับสะแก
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
293
ธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
294
ธนาคารออมสิน สาขาประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
295
ธนาคารออมสิน สาขาปราณบุรี
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
296
ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
297
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
298
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
299
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากุยบุรี
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
300
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดฉัตรไชย (หัวหิน)
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
301
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางสะพาน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
302
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
303
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปราณบุรี
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการคลัง)
กระทรวงการคลัง
304
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
กรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลัง
305
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
กรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง
306
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
กรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง
307
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
กรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง
308
สำนักงานคลังจังหวัด
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
309
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
310
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
311
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
312
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
313
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่28 ประจวบคีรีขันธ์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
314
สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
315
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
316
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
317
กองบิน 5
กองทัพอากาศ
กระทรวงกลาโหม
318
สำนักงานสัสดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กองทัพบก
กระทรวงกลาโหม
319
ศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนะรัชต์)
กองทัพบก
กระทรวงกลาโหม
320
หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
กองทัพบก
กระทรวงกลาโหม
321
กองพลทหารราบที่ 15 (ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย)
กองทัพบก
กระทรวงกลาโหม
322
สถานีเดินรถประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงคมนาคม)
กระทรวงคมนาคม
323
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงคมนาคม)
กระทรวงคมนาคม
324
สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3 สาขาประจวบคีรีขันธ์
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี
กระทรวงคมนาคม
325
สำนักงานขนส่งจังหวัด
กรมการขนส่งทางบก
กระทรวงคมนาคม
326
สำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาอ.บางสะพาน
กรมการขนส่งทางบก
กระทรวงคมนาคม
327
สำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาปราณบุรี
กรมการขนส่งทางบก
กระทรวงคมนาคม
328
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ท่าอากาศยานหัวหิน
กรมขนส่งทางอากาศ
กระทรวงคมนาคม
329
แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม
330
สำนักทางหลวงที่ 13(ประจวบคีรีขันธ์)
กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม
331
นายช่างโยธาหมวดการทางประจวบคีรีขันธ์
กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม
332
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม
333
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
334
ศูนย์ประสานงานจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
335
วนอุทยานแม่รำพึง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
336
วนอุทยานเขาตาม่องล่าย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
337
วนอุทยานเท้าโกษา (เขากระโหลก)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
338
วนอุทยานปราณบุรี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
339
วนอุทยานป่ากลางอ่าว
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
340
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ประจวบคีรีขันธ์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
341
สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
342
สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
343
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
344
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
345
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
346
อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
347
อุทยานห้วยน้ำซับ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
348
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
349
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 ประจวบคีรีขันธ์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
350
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
351
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
352
สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์
353
สำนักงานพลังงานจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
354
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สังกัดกระทรวงพลังงาน)
กระทรวงพลังงาน