การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงยุติธรรม
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด Copyright 2018, prachuapkhirikhan.go.th. All rights reserved.