การจัดหาคอมพิวเตอร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟอร์มที่ใช้

ระบบฐานข้อมูลโครงการที่ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร และจัดหาคอมพิวเตอร์ระดับกระทรวง(มูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป)

แบบฟอร์มแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000  บาท

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 คลิกที่นี่ [PDF] 

 หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ คลิกที่นี่ [PDF] 
 แบบรายงาน 3 แบบ และตัวอย่าง คลิกที่นี่ [PDF] , [XLS] , [ODS] ในไฟล์ประกอบด้วย

  • (แบบ คกก.มท.01) แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา
  • (แบบ คกก.มท.02) แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ก่อนการจัดหา)
  • (แบบ คกก.มท.03) แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา)
  • ตัวอย่างแบบรายงานสรุปโครงการฯ 
     หมายเหตุ แบบคำขอความเห็นชอบยังใช้แบบเดิม ไม่มีการปรับปรุง (แบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบรายงานการจัดหาฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท) คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด  
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติและเปรียบเทียบเกณฑ์ราคากลางในการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18 / 12 / 2561
การดำเนินโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 / 10 / 2561
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 4/2561
13 / 9 / 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 4/2561
13 / 9 / 2561
รายงานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติและเปรียบเทียบเกณฑ์ราคากลางในการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2561
28 / 8 / 2561
การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2561
22 / 8 / 2561
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่3/2561
21 / 8 / 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2561
21 / 8 / 2561
เชิญประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแจ้งหน่วยงานเชิญประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2561
12 / 7 / 2561
แจ้งผลการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2561 (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
27 / 6 / 2561
รวม16 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>> [ กลับ ]