สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนประจวบคีรีขันธ์  ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000

ขั้นตอนการจดทะเบียน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม (ขาย , ขายฝาก , ให้ , จำนอง)

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ขั้นตอนการออกโฉนดที่ดิน หรือ
หนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ขั้นตอนการขอรับมรดก (กรณีต้อง
ประกาศ เช่น ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม)

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ขั้นตอนการขอรับมรดก (กรณีไม่ต้อง
ประกาศ  เช่น  ศาลตั้งผู้จัดการมรดก)

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ขั้นตอนการขอออกใบแทน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ขั้นตอนการรังวัด แบ่งแยก
รวม สอบเขตที่ดิน


ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ขาย , ขายฝาก , ให้ , จำนอง)

 

1.      ประชาสัมพันธ์ รับบัตรคิว

2.      รับคำขอและสอบสวน

3.      ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

4.      ลงบัญชีรับทำการ

5.      ตรวจอายัด

6.      ประเมินทุนทรัพย์

7.      เขียนใบสั่ง , ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร (ถ้ามี)

8.      พิมพ์สัญญาและแก้สารบัญจดทะเบียน

9.      คู่กรณีลงนามในสัญญา

10.    เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลงนามจดทะเบียนและประทับตรา

11.    แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสัญญา


ขั้นตอนการออกโฉนดที่ดิน หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย

 

1.      ประชาสัมพันธ์ รับบัตรคิว

2.      ชี้ระวางแผนที่

3.      รับคำขอ  สอบสวน  ชำระเงินค่าธรรมเนียม

4.      ส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการนัดรังวัด และวางเงินมัดจำรังวัด

5.      เมื่อฝ่ายรังวัดดำเนินการเสร็จ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสั่งถอนจ่ายเงินมัดจำรังวัด และส่งเรื่องให้ฝ่ายทะเบียน

6.      พิมพ์ประกาศ เรียกให้ผู้ขอมารับประกาศ เพื่อนำประกาศไปปิด มีกำหนด 30 วัน

7.      ครบกำหนดประกาศ  ไม่มีผู้ใดโต้แย้งหรือคัดค้าน  เบิกแบบพิมพ์โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์  เพื่อสร้างโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ
 ทำประโยชน์

8.      ตรวจอายัด

9.      เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา

10.   เรียกผู้ขอให้มารับโฉนดและชำระเงินค่าโฉนดที่ดิน
 


ขั้นตอนการขอรับมรดก (กรณีต้องประกาศ เช่น ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม)

 

1.      ประชาสัมพันธ์ จ่ายบัตรคิว

2.      รับคำขอและสอบสวน

3.      ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

4.      ลงบัญชีรับทำการ

5.      ตรวจอายัด

6.      เขียนใบสั่ง , ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียมคำขอ

7.      ทำการประกาศมรดก  มีกำหนด 30 วัน

8.      ประกาศครบกำหนด 30 วัน ไม่มีผู้โต้แย้งคัดค้าน

9.      ทำหนังสือแจ้งผู้ขอมาดำเนินการเพื่อจดทะเบียน

10.    ตรวจอายัด  เสนอเจ้าพนักงานที่ดิน  สั่งจดทะเบียนผู้จัดการมรดกและโอนมรดก

11.    ประเมินทุนทรัพย์

12.    เขียนใบสั่ง , ใบเสร็จและรับเงินค่าธรรมเนียม

13.    แก้สารบัญจดทะเบียน

14.    เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา

15.    แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
 


ขั้นตอนการขอรับมรดก (กรณีไม่ต้องประกาศ  เช่น  ศาลตั้งผู้จัดการมรดก)

 

1.      ประชาสัมพันธ์ จ่ายบัตรคิว

2.      รับคำขอและสอบสวน

3.      ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

4.      ลงบัญชีรับทำการ

5.      ตรวจอายัด

6.      เสนอเจ้าพนักงานที่ดิน สั่งจดทะเบียนผู้จัดการมรดกและโอนมรดก

7.      ประเมินราคาทุนทรัพย์

8.      เขียนใบสั่ง , ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียม

9.      แก้สารบัญจดทะเบียน

10.    เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา

11.    แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
 


ขั้นตอนการขอออกใบแทน

 

1.      ประชาสัมพันธ์ จ่ายบัตรคิว

2.      เจ้าหน้าที่รับคำขอและสอบสวน

3.      ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจหนังสือมอบอำนาจ และพิจารณาสั่งการ

4.      ลงบัญชีรับทำการ

5.      ตรวจอายัด

6.      เขียนใบสั่ง , ใบเสร็จ และชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอ

7.      พิมพ์ประกาศ

8.      รับประกาศเพื่อนำไปมอบให้นายอำเภอ กำนัน หรือเทศบาล ท้องที่ที่ดินตั้งอยู่ ปิดประกาศมีกำหนด 30 วัน

9.      ประกาศครบกำหนด ไม่มีผู้ใดโต้แย้งหรือคัดค้าน เบิกแบบพิมพ์ดำเนินการสร้างใบแทน

10.    เสนอเจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาลงนาม

11.    เรียกผู้ขอมาชำระค่าธรรมเนียมและรับใบแทน
 


ขั้นตอนการรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน

 

1.      ประชาสัมพันธ์ จ่ายบัตรคิว

2.      รับคำขอสอบสวน ชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอ

3.      ส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการ นัดวันทำการรังวัด กำหนดตัวช่างรังวัด กำหนดเงินมัดจำรังวัด

4.      ค้นหารายชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง และพิมพ์หนังสือแจ้งข้างเคียง

5.      รับหนังสือแจ้งข้างเคียง วางเงินมัดจำรังวัด รับหลักเขตที่ดิน

6.      ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัดตามวันที่กำหนดไว้

7.      คำนวณเนื้อที่ และเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน

8.      ส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน  เรียกผู้ขอมาจดทะเบียน

9.      สอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก

10.    ตรวจอายัด

11.    ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  และค่าโฉนด

12.    แก้รายการทะเบียน  และจดทะเบียนแบ่งแยก

13.    สร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

14.    เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา

15.    แจกโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก
 

 

 

หน้าหลัก