สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนประจวบคีรีขันธ์  ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000

 

การดูแลรักษาหมุดหลักฐานแผนที่

 

                        กรมที่ดินมีภารกิจในการสร้างและรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ เพื่อใช้ในการสร้างระวางแผนที่สำหรับการออกโฉนดที่ดิน และการรังวัดที่ดิน เช่น การรังวัดออกโฉนดที่ดิน  การโยงยึดเพื่อเก็บรายละเอียดรูปแปลงที่ดิน  และการรังวัดสอบเขตที่ดิน เป็นต้น หมุดหลักฐานแผนที่ เป็นหมุดอ้างอิงตำแหน่งทางราบ

 ประโยชน์ของหมุดหลักฐานแผนที่

1.      เพื่อใช้อ้างอิงในการรังวัดที่ดิน

2.      ถ้ามีหมุดหลักฐานแผนที่อยู่ใกล้ที่ดินของท่าน จะทำให้การรังวัดมีความรวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อย

3.      ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในกรณีการพิพาทเรื่องที่ดิน

4.      ป้องกันการออกโฉนดที่ดินทับซ้อนกัน

 การดูแลรักษาหมุดหลักฐานแผนที่

หมุดหลักฐานเป็นหลักฐานอ้างอิงและกำหนดระดับความถูกต้องทางตำแหน่งของแปลงที่ดินในระวางแผนที่ เป็นหมุดที่ใช้สำหรับการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน หากหมุดหลักฐานแผนที่ที่มีอยู่เกิดชำรุด สูญหาย กรมที่ดินจำเป็นต้องทำการรังวัดวางเส้นโครงงานซ่อมหมุดหลักฐานแผนที่ในบริเวณนั้นหรืออาจต้องทำการรังวัดออกจากหมุดหลักฐานแผนที่ที่อยู่ห่างไกลออกไป ทำให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายสูงขั้น สำหรับงานรังวัดที่ดินของประชาชน จากสภาพเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลมุ่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี การขยายตัวของเมืองซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการขยายถนน การสร้างสะพาน การวางท่อประปา เป็นต้น ล้วนกระทบต่อการใช้ที่ดิน เป็นผลให้หมุดหลักฐานแผนที่ที่ฝังไว้ในบริเวณพื้นที่มีการพัฒนาถูกทำลายสูญหาย เป็นจำนวนมาก กรมที่ดินต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนมากในการซ่อมแซมหมุดหลักฐานแผนที่ให้มีอยู่อย่างเพียงพอต่อการใช้งานของหน่วยงานของกรมที่ดินในการให้บริการงานรังวัดที่ดินต่อประชาชน ดังนั้น หน่วยงานของทางราชการและประชาชน จำเป็นต้องช่วยกันดูแล และป้องกันมิให้หมุดหลักฐานแผนที่ถูกทำลาย หรือถ้าจำเป็นต้องมีการทำลาย ขอความร่วมมือ แจ้งให้สำนักงานที่ดินในพื้นที่ทราบล่วงหน้าเพื่อดำเนินการต่อไป

 

 
หน้าหลัก