สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนประจวบคีรีขันธ์  ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000

 

การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน

 

 

การขออนุญาตจัดสรรที่ดินต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน  ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่  พร้อมหลักฐาน และรายละเอียดดังต่อไปนี้

                        1.  โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่มีชื่อผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินเป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน  โดยที่ดินนั้นต้องปลอดจากบุริมสิทธิใด ๆ เว้นแต่บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

                        2.  ในกรณีที่ดินที่ขอทำการจัดสรรที่ดินมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือภาระการจำนองให้แสดงบันทึกความยินยอม ให้ทำการจัดสรรที่ดินของผู้ทรงบุริมสิทธิ  หรือผู้รับจำนอง  และจำนวนเงินที่ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับจำนองจะได้รับชำระหนี้จากที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลง  และต้องระบุด้วยว่าที่ดินที่เป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะไม่ต้องรับภาระหนี้บุริมสิทธิหรือจำนองดังกล่าว

                        3.  แผนผังแสดงจำนวนที่ดินแปลงย่อยที่จะขอจัดสรร และเนื้อที่โดยประมาณของที่ดินแต่ละแปลง

                        4.  โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดให้มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะรวมทั้งการปรับปรุงอื่นตามควรแก่สภาพของท้องถิ่น  โดยแสดงแผนผัง  รายละเอียด  และรายการก่อสร้างประมาณการค่าก่อสร้างและกำหนดเวลาที่จะนำให้แล้วเสร็จในกรณีที่ได้มีการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรรหรือได้จัดทำสาธารณูปโภค  หรือบริการสาธารณะแล้วเสร็จทั้งหมด  หรือบางส่วนก่อนขอทำการจัดสรรที่ดินให้แสดงแผนผังรายละเอียดและรายการก่อสร้างที่ได้จัดทำแล้ว เสร็จนั้นด้วย

                        5.  แผนงาน  โครงการ  และระยะเวลาการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค

                        6.  วิธีการ  จำหน่ายที่ดินจัดสรร  และการชำระราคาหรือค่าตอบแทน

                        7.  ภาระผูกผันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น

                        8.  แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร

                        9.  ที่ตั้งสำนักงานของผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน

                       10.  ชื่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนด  ซึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันการจัดให้มีสาธารณูปโภค  หรือบริการสาธารณะ  หรือการปรับปรุงที่ดิน  และค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

                       11.  การพิจารณาแผนผัง  โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน  ให้คณะกรรมการกระทำให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน  นับแต่วันที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาได้รับคำขอ ถ้าคณะกรรมการไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ  แผนผัง โครงการ  และวิธีการจัดสรรที่ดินนั้นแล้ว

                       12.  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นชอบหรือมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน  ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง

                       13.  การออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน  ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตภายในกำหนด 7 วัน นับแต่
                               13.1  วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบให้ทำการจัดสรรที่ดิน
                               13.2  วันที่คณะกรรมการกลางให้ความเห็นชอบให้ทำการจัดสรร ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ 

                       14.  ในกรณีที่ที่ดินจัดสรรมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์  หรือการจำนองติดอยู่  เมื่อได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินที่แบ่งแยกเป็นแปลงย่อยแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งบุริมสิทธิหรือการจำนองนั้นในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่แบ่งแยกเป็นแปลงย่อยทุกฉบับ  พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินที่ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับจำนองจะได้รับชำระหนี้จากที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงในสารบัญสำหรับจดทะเบียนด้วย  และให้ถือว่าที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงเป็นประกันหนี้บุริมสิทธิ   หรือหนี้จำนองตามจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้
                     ให้ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค  และที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์  และภาระการจำนอง

                       15.  อัตราค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544
                               15.1  ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
                                          (ก) จัดสรรที่ดินเป็นที่ประกอบเกษตรกรรม      ไร่ละ    100   บาท
                                          (ข) จัดสรรที่ดินประเภทอื่น                           ไร่ละ    250   บาท
                                                                                          เศษของไร่คิดเป็นหนึ่งไร่
                               15.2  การโอนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน            รายละ  3,000   บาท 

 

 
หน้าหลัก