2.ด้านเกษตร

1. โครงการ พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

2.โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาทีดินฯ ตามพระราชประสงค์.

3. โครงการ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ.

4. โครงการ สัตวแพทย์พระราชทานพระราชดำริ.

5. โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู.

6. โครงการโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

7. โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ตามพระราชดำริ.


กลับหน้าหลัก