3.ด้านสิ่งแวดล้อม

1. โรงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

2. โครงการ พัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

3. โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม).

4. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี .

 


กลับหน้าหลัก