4. ด้านสวัสดิการและสังคม

1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน.

2. โครงการ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.

3. โครงการส่งเสริมสหกรณ์.

4. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา.

5. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน.

กลับหน้าหลัก