6. ด้านสาธารณสุข

1. โครงการ TO BE NUMBER ONE.

2. โครงการฟันเทียมพระราชทานเพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุฯ.

3. โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

4. โครงการดูแลสุขภาพนักเรียนตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.

กลับหน้าหลัก