1. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

1. โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองบึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

3. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองช่องลมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

5. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจะกระอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

6. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

7. โครงการฝายทดน้ำคลองลำชูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

8. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

9. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไกรทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

10. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามัคคีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

11. โครงการอ่างเก็บน้ำสองกลอน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

12. โครงการอ่างเก็บน้ำวังขุนพล 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

13. โครงการอ่างเก็บน้ำวังขุนพล 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

14. โครงการฝายห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

15. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยอีออก 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

16. โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

17. โครงการอ่างเก็บน้ำหาดทรายใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

18. โครงการท่อส่งน้ำหาดทรายใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

19. โครงการอ่างเก็บน้ำถ้ำไก่หล่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

20. โครงการฝายห้วยไทรงาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

21. โครงการฝายบ้านมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

22. โครงการฝายเขาโค่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

23. โครงการอ่างเก็บน้ำถ้ำดิน 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

24. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

25. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคอกช้างตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

26. โครงการอ่างเก็บน้ำหนองคู่ตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

27. โครงการอ่างเก็บน้ำสองกลอน 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

28. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำซับ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

29. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระชิดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

30. โครงการอ่างเก็บน้ำหนองเหียง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

31. โครงการอ่างเก็บน้ำหนองเหียง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

32. โครงการฝายทดน้ำห้วยเหียง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

33. โครงการบ่อเก็บน้ำหนองเสือดำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

34. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยายลาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

35. โครงการฝายบ้านวังยาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

36. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองคาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

37. โครงการระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองคาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

38. โครงการอ่างเก็บน้ำนาวัลเปรียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

39. โครงการอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าปล้อง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

40. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสำโหรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

41. โครงการฝายห้วยลึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

42. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหม่อนไหมสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (อ่างเก็บน้ำหนองเหียง).


กลับหน้าหลัก