ประกาศกรมโยธาธิการ

เรื่อง   มาตรฐานงานช่างกรมโยธาธิการ

          ด้วยกรมโยธาธิการ  เป็นกรมช่างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมหลายสาขา โดยมีหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งคือให้คำปรึกษาด้านช่างแก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานงานเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง  การควบคุมคุณภาพวัสดุและตลอดจนมาตรฐานของผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการ จึงได้กำหนดมาตรฐานงานช่างขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานงานช่างของกรมโยธาธิการแล้ว ดังนี้

หมวดงานโครงสร้าง

หมวดงานทาง

หมวดงานสุขาภิบาล

หมวดงานไฟฟ้าและเครื่องกล

หมวดงานน้ำ

หมวดผู้รับจ้าง

หมวดงานทดสอบ (วิศวกรรมโยธา)

หมวดงานทดสอบ (วิศวกรรมเครื่องกล)

อัตราค่าธรรมเนียมทดสอบวัสดุ
 

หมวดงานโครงสร้าง

1. มยธ.101 – 2533 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. มยธ.102 – 2533 มาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรง

3. มยธ.103 – 2533 มาตรฐานงานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

4. มยธ.104 – 2533 มาตรฐานงานไม้

5. มยธ.105 – 2533 มาตรฐานงานฐานราก

6. มยธ.106 – 2533 มาตรฐานงานเสาเข็ม

TOP

หมวดงานทาง

7. มยธ.201 – 2531 มาตรฐานวัสดุคันทาง

8. มยธ.202 – 2531 มาตรฐานวัสดุรองพื้นทาง

9. มยธ.203 – 2531 มาตรฐานวัสดุพื้นทาง

10. มยธ.204 – 2531 มาตรฐานวัสดุคัดเลือก

11. มยธ.205 – 2531 มาตรฐานวัสดุไหล่ทาง

12. มยธ.206 – 2531 มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดทำผิวจราจร

13. มยธ.207 – 2539 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวจราจรแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์

14. มยธ.208 – 2531 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวทางแมคคาดัม

15. มยธ.209 – 2531 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

16. มยธ.213 – 2531 มาตรฐานวัสดุยางคัทแบคแอสฟัลต์ชนิดบ่มช้า

17. มยธ.215 – 2531 มาตรฐานปูนซีเมนต์

18. มยธ.216 – 2531 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวจราจรคอนกรีต

19. มยธ.217 – 2531 มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

20. มยธ.218 – 2531 มาตรฐานงานถางป่า ขุดตอ

21. มยธ.219 – 2531 มาตรฐานงานตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิม

22. มยธ.220 – 2531 มาตรฐานงานถมคันทาง

23. มยธ.221 – 2531 มาตรฐานงานดินตัดคันทาง

24. มยธ.222 – 2531 มาตรฐานงานชั้นรองพื้นทาง

25. มยธ.223 – 2531 มาตรฐานงานชั้นพื้นทาง

26. มยธ.224 – 2531 มาตรฐานงานไหล่ทาง

27. มยธ.225 – 2531 มาตรฐานงานไพรมโคท (Prime Coat)

28. มยธ.226 – 2539 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบ เซอร์เฟซ ทรีตเมนต์ (Surface Treatment)

29. มยธ.227 – 2531 มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)

30. มยธ.228 – 2536 มาตรฐานงานซีลโคท (Seal Coat)

31. มยธ.229 – 2536 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบ เพเนเตรชั่น แมคคาดัม

32. มยธ.230 – 2536 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติก คอนกรีต

33. มยธ.231 – 2531 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต

34. มยธ.232 – 2539 มาตรฐานการฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ซีล

35. มยธ.233 – 2539 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเคพซีล

36. มยธ.234 – 2540 มาตรฐานวัสดุโพลีเมอร์  โมดิฟายต์แอสฟัลต์ซีเมนต์ สำหรับงานโมดิฟายต์แอสฟัลต์คอนกรีต

37. มยธ.235 – 2540 มาตรฐานวัสดุโพลีเมอร์ โมดิฟายต์ แอสฟัลต์ซีเมนต์ สำหรับงานพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต

38. มยธ.236 – 2540 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบโพลีเมอร์ โมดิฟายต์ แอสฟัลต์ คอนกรีต

39. มยธ.237 – 2540 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต

40. มยธ.238 – 2540 มาตรฐานวัสดุโพลีเมอร์ โมดิฟายต์ แอสฟัลต์อิมัลชั่น CRS – 1 สำหรับงานแทคโคท

TOP

หมวดงานสุขาภิบาล

41. มยธ.301 – 2528 มาตรฐานท่อประปาภายในอาคาร 

42. มยธ.304 – 2528 มาตรฐานการวางท่อประปาภายนอกอาคาร

TOP

หมวดงานไฟฟ้าและเครื่องกล

43. มยธ.401 – 2532             มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าทั่วไป

44. มยธ.402 – 2531             มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป

45. มยธ.410 – 2534             มาตรฐานการก่อสร้างระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน

46. มยธ.450 – 2534             มาตรฐานการติดตั้งปั้นจั่นหอสูงและความปลอดภัยในการใช้งาน

47. มยธ.455 – 2536             มาตรฐานงานติดตั้งลิฟต์โดยสารที่ใช้ในงานก่อสร้างและความปลอดภัยในการใช้งาน

TOP

หมวดงานน้ำ

48. มยธ.601 – 2542             มาตรฐานน้ำบริโภค

49. มยธ.602 – 2532             มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร

TOP

หมวดผู้รับจ้าง

50. มยธ.701 – 2537             มาตรฐานผู้รับจ้างงานก่อสร้าง

TOP

หมวดงานทดสอบ (วิศวกรรมโยธา)

51. มยธ. () 101.1 – 2534   วิธีการทดสอบหาส่วนคละของวัสดุมวลรวม

52. มยธ. () 101.2 – 2534   วิธีการทดสอบหาความสึกหรอของวัสดุมวลรวมหยาบโดยใช้เครื่องทดสอบลอสแองเจลิส

53. มยธ. () 101.3 – 2534   วิธีทดสอบหาสารอินทรีย์เจือปน

54. มยธ. () 101.4 – 2534   วิธีการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะและค่าความดูดซึมน้ำของวัสดุมวลรวมหยาบ

55. มยธ. () 101.5 – 2534   วิธีการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะและค่าความดูดซึมน้ำของวัสดุมวลรวมละเอียด

56. มยธ. () 101.6 – 2534   วิธีการทดสอบหาค่าความชื้นของวัสดุมวลรวม

57. มยธ. () 101.7 – 2534   วิธีการทดสอบหาก้อนดินเหนียว

58. มยธ. () 102 – 2534      มาตรฐานการเก็บตัวอย่างคอนกรีตในหน้างานและการนำไปบำรุงรักษา

59. มยธ. () 103.1 – 2534   วิธีการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต

60. มยธ. () 103.2 – 2534   วิธีการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต โดยใช้โต๊ะการไหล

61. มยธ. () 104 – 2534      มาตรฐานการทดสอบน้ำที่ใช้ในงานคอนกรีต

62. มยธ. () 105.1 – 2534   มาตรฐานการทดสอบความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต

63. มยธ. () 105.2 – 2534   มาตรฐานการทดสอบการรับแรงดัดของคอนกรีต

64. มยธ. () 201 – 2541      มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าแรงอัดในแนวตั้งฉากเสี้ยนของไม้

65. มยธ. () 202 – 2541      มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าแรงอัดในขนานเสี้ยนของไม้

66. มยธ. () 203 – 2541      มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าความชื้นของไม้

67. มยธ. () 204 – 2541      มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าแรงดัดของไม้

68. มยธ. () 205 – 2541      มาตรฐานวิธีการทดสอบค่ากำลังดึงและแรงต้านทานการแตกของไม้

69. มยธ. () 206 – 2541      มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าแรงเฉือนขนานเสี้ยนของไม้

70. มยธ. () 207 – 2541      มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะแรงของไม้

71. มยธ. () 301 – 2535      วิธีการทดสอบตามมาตรฐานการเจาะสำรวจดิน

72. มยธ. () 302 – 2535      วิธีการทดสอบเพื่อหาค่าแรงเฉือนตรง

73. มยธ. () 303 – 2535      วิธีการทดสอบเพื่อหาค่าแรงอัดแกนเดียว

74. มยธ. () 304 – 2535      วิธีการทดสอบเพื่อหาค่าแรงอัดสามแกน

75. มยธ. () 305 – 2535      วิธีการทดสอบเพื่อหาค่าการอัดตัวคายน้ำ

76. มยธ. () 501.1 – 2532   วิธีการทดสอบความแน่น แบบมาตรฐาน

77. มยธ. () 501.2 – 2532   วิธีการทดสอบความแน่น แบบสูงกว่ามาตรฐาน

78. มยธ. () 501.3 – 2532   วิธีการทดสอบเพื่อหาค่า ซี.บี.อาร์

79. มยธ. () 501.4 – 2532   วิธีการทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม

80. มยธ. () 501.5 – 2532   วิธีการทดสอบเพื่อหาค่าขีดเหลว

81. มยธ. () 501.6 – 2532   วิธีการทดสอบเพื่อหาค่าขีดพลาสติก

82. มยธ. () 501.7 – 2532   วิธีการทดสอบเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การหดตัว

83. มยธ. () 501.8 – 2532   วิธีการทดสอบหาขนาดเม็ดของวัสดุ

84. มยธ. () 501.9 – 2532   วิธีการทดสอบหาความสึกหรอของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ   โดยใช้เครื่องมือทดสอบหาความสึกหรอ  (LOS ANGELES ABRASION)

85. มยธ. () 501.10 – 2532 วิธีการทดสอบหา สารอินทรีย์เจือปน (ORGANIC IMPURITIES)

86. มยธ. () 501.11 – 2532 วิธีการทดสอบหา ก้อนดินเหนียว (CLAY LUMP)

87. มยธ. () 601 – 2533      มาตรฐานการทดสอบการกลั่นวัสดุยางคัตแบกแอสฟัลต์

88. มยธ. () 602 – 2533      มาตรฐานการทดสอบหาจุดวาบไฟและจุดติดไฟโดยถ้วยเปิดคลีฟแลนด์

89. มยธ. () 603 – 2533      มาตรฐานการทดสอบค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยวิธีเซย์โบลต์

90. มยธ. () 604 – 2533      มาตรฐานการทดสอบค่าความหนืดของวัสดุแอสฟัลต์ฯ

91. มยธ. () 605 – 2533      มาตรฐานการทดสอบประจุไฟฟ้าของวัสดุยางแอสฟัลต์

92. มยธ. () 606 – 2533      มาตรฐานการทดสอบหาปริมาณน้ำในยางแอสฟัลต์ อิมัลชัน

93. มยธ. () 607 – 2533      มาตรฐานการทดสอบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธีมาร์แชลล์

94. มยธ. () 608 – 2533      มาตรฐานการทดสอบค่าสูญเสียของยางแอสฟัลต์

95. มยธ. () 609 – 2533      มาตรฐานการทดสอบค่าเพนิเทรชั่น ของวัสดุยางแอสฟัลต์

96. มยธ. () 610 – 2533      มาตรฐานการทดสอบค่าการยืดตัว ของวัสดุยางแอสฟัลท์

TOP

หมวดงานทดสอบ (วิศวกรรมเครื่องกล)

97. มยธ. () 802 – 2542      มาตรฐานวิธีการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

98. มยธ. () 803 – 2542      มาตรฐานวิธีการทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก

99. มยธ. () 807 – 2542      มาตรฐานวิธีการทดสอบกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย

100. มยธ. () 813 – 2542    มาตรฐานผู้ทดสอบโดยไม่ทำลาย สำหรับผู้ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ

TOP

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.. 2542

 

    วรวิทย์ เลิศลักษณา

(นายวรวิทย์ เลิศลักษณา)
           
       อธิบดีกรมโยธาธิการ