Website Hit Counter
สถิติการเข้าชม
 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   
นายกฤษณนันท์ กำไร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสาระสนเทศและการสื่อสาร
     
สุชาติ ไก่
นายสุชาติ สุขสะอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส. นลินทิพย์ สีชะนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติการ
นายสมศักดิ์ ชมชื่น
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน