Website Hit Counter
สถิติการเข้าชม
 

กฏหมาย / ระเบียบ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประชาชนควรรู้
คู่มือการปฏิบัติงาน
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   
คู่มือประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การให้ความเห็นชอบในการใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่เสียชีวิต
การอนุญาตให้ใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างชาติ ที่อาคาร
การอนุญาตให้ใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศ และหรือธงขององค์การกีฬาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
งานออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดนกรณียื่นที่จังหวัด (7)
การดำเนินงานูศนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่ / ผู้รับผิดชอบ
ดัชนีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แบบรายงานผลการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   
ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7
  *** ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ***
มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  โครงสร้างบุคคลากรสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
  อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดตาม(กฏกระทรวง2553)
มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๒ สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3260-1484,0-3260-3991-4 โทรสาร 0-3260-3995 http://www.prachuapkhirikhan.go.th/

   
มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา 7 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
   
ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความ การใช้กฎหมาย
นโยบายของรัฐบาล
นโยบายกระทรวงมหาดไทย
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มาตรา 9 (3) แผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
บัญชีโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คู่มือ "สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน"
คู่มือ "การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน"
คู่มือ "การปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์"
คู่มือ "การปฏิบัติงานการจดทะเบียนคนพิการ"
คู่มือ "อื่นๆ ที่หน้าสนใจ"
   
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
  ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนฯ
สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด
   
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่กำหนด
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภายในจังหวัด(แบบ สขร.1)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(แบบ สขร.1)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง)
   

   
สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
อื่นๆ
ดาวน์โหลดข้อมูลที่น่าสนใจ (Download)
เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด