ท่านพึงพอใจเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจังหวัดเพียงใด ?

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พึงพอใจแสดงผล Poll ทั้งหมด