ผลสำรวจความพึงพอใจเว็บไซตศูนย์ข้อมูล์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มากที่สุด 18.75 %
มาก 7.03 %
ปานกลาง 0.78 %
น้อย 5.47 %
ไม่พึงพอใจ 17.97 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 128 คน
เริ่มสำรวจวันที่ 22/4/57