ผลสำรวจความพึงพอใจเว็บไซตศูนย์ข้อมูล์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มากที่สุด 17.07 %
มาก 5.69 %
ปานกลาง 0.81 %
น้อย 5.69 %
ไม่พึงพอใจ 18.7 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 123 คน
เริ่มสำรวจวันที่ 22/4/57