ผลสำรวจความพึงพอใจเว็บไซตศูนย์ข้อมูล์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มากที่สุด 18.9 %
มาก 6.3 %
ปานกลาง 0.79 %
น้อย 5.51 %
ไม่พึงพอใจ 18.11 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 127 คน
เริ่มสำรวจวันที่ 22/4/57