Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คำขวัญประจำจังหวัด

                    "เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวย สด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ"  

Free Counters
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร



* ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

* พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

* สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ( 2557 - 2560 )

* ประชาชนควรรู้


ประกาศประกวดราคา / สอบราคา

- ประกวดราคา/สอบราคา ปี 2554
- ประกวดราคา/สอบราคา ปี 2555
- ประกวดราคา/สอบราคา ปี 2556
- ประกวดราคา/สอบราคา ปี 2557


* แผนงานโครงการและงบประมาณประจำปี

* ระเบียบ / กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

* นโยบายรัฐบาล

* ค่าวินิจฉัย

* สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ( แบบ สขร.1 )

* ดัชนีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


Present OIC MOC

Present OIC2

Present OIC3



ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง

พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

มาตรา 7
มาตรา 9

ตัวอย่าง


เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด

เว็บไซต์จังหวัด
เว็บไซต์หน่วยงานราชการ
ข่าวสื่อมวลชน

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3260-1484 hotline 63825 ::    Prachuapkhirikhan@moi.go.th