แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2555

พิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง

การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ 
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินจังหวัดประจวบฯ
บรรยายสรุปจังหวัด ปี 2558
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
รายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559