รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข้ปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

การประชุมครั้งที่ 3/2557
 ระเบียบวาระการประชุม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 6/2558
ระเบียบวาระการประชุม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 4/2557   
 ระเบียบวาระการประชุม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 1/2559
ระเบียบวาระการประชุม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

รายงานการประชุม
 
การประชุมครั้งที่ 5/2557  
 ระเบียบวาระการประชุม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
รายงานการประชุม

การประชุมครั้งที่ 2/2559
ระเบียบวาระการประชุม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

รายงานการประชุม

 
การประชุมครั้งที่ 1/2558    
 ระเบียบวาระการประชุม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
  

การประชุมครั้งที่ 3/2559
ระเบียบวาระการประชุม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

รายงานการประชุม

 

การประชุมครั้งที่ 2/2558    
 ระเบียบวาระการประชุม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
  
การประชุมครั้งที่ 4/2559
ระเบียบวาระการประชุม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

รายงานการประชุม
 
การประชุมครั้งที่ 3/2558    
 ระเบียบวาระการประชุม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
  
การประชุมครั้งที่ 5/2559
ระเบียบวาระการประชุม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

รายงานการประชุม
 
การประชุมครั้งที่ 4/2558
 ระเบียบวาระการประชุม 
เอกสารประกอบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
  
   
การประชุมครั้งที่ 5/2558  
 ระเบียบวาระการประชุม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
รายงานการประชุม