การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 9 (1) - (8)

มาตรา 9 (1)

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน (ไม่มีภารกิจเกี่ยวข้อง)
มาตรา 9 (2)
นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

-นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

-สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติราชการของ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล)

-นโยบายและแนวทางการปฎิบัติในการลาเพิ่มเติมต่อเนื่องจากวันหยุดราชการ
มาตรา 9 (3)
แผนงาน โครงการ และงบประาณรายจ่ายประจำปี

-แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557-2560
มาตรา 9 (4)
คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

-คำสั่งจังหวัด ที่ 276/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการประสานการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-คำสั่งจังหวัด ที่ 1100/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-คำสั่งจังหวัด ที่ 4/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มาตรา 9 (5)

สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

-โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่
มาตรา 9 (6)
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ(ไม่มีภารกิจเกี่ยวข้อง)
มาตรา 9 (7)
มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
มาตรา 9 (8)
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

 
- ประกาศประกวดราคา /สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
-จัดซื้อจัดจ้าง

-ประกวดราคา /สอบราคา
-ปี 2556
-ปี 2555
-ปี 2554
-ปี 2553

- ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ไม่มีภารกิจเกี่ยวข้อง)