คำขวัญประจำจังหวัด

                    "เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวย สด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ"  


* ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการท่องเที่ยว

* ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตร

* ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุข คุณภาพชีวิต

* ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

* ปัญหา-อุปสรรค ปัญหา-อุปสรรค

เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด

เว็บไซต์จังหวัด
เว็บไซต์หน่วยงานราชการ
ข่าวสื่อมวลชน

:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3260-1484 hotline 63825 ::    Prachuapkhirikhan@moi.go.th ::