แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

คำสั่งคณะทำงาน
คู่มือมบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานที่ดินจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่ทำการปกครองจังหวัด
 

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัด
 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สำนักงานเกษตรจังหวัด
สำนักงานประมงจังหวัด
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 

กระทรวงคมนาคม

สำนักงานขนส่งจังหวัด
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานสถิติจังหวัด
 

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สำนักงานแรงงานจังหวัด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 

กระทรวงยุติธรรม

เรือนจำจังหวัด
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
 

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
 

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สรรพสามิตพื้นที่
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช
สรรพากรพื้นที่
แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
สำนักงานประปาประจวบคีรีขันธ์
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาลตำบลทับสะแก
ทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ
เทศบาลตำบลร่อนทอง
อบจ.ประจวบฯ
อบต.เขาล้าน

อบต.เขาแดง
อบต.ทองมงคล
อบต.ทับสะแก
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่