รายงานการประชุมคณะกรรมการชยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระสืบสานแ นวพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2556 5 มี.ค.57
แบบฟอร์ม นอป.01 - 03  

แบบชี้แจงการจำแนกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2553  

 

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กลุ่มภาคกลางตอนล่างประจำปี

ปี48  ปี49  ปี50 ปี 51
 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2547 - 2552  
พรฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ พ.ศ.2551