คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)มีประกาศฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดโดยให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขึ้นในจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ในการรับ
เรื่องร้องทุกข์ ให้บริการข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการเสนอแนะนำของประชาชน และหน้าที่เป็นศูยน์บริการร่วม ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(หลังเก่า) ขึ้น ซึ่งได้จัดให้มีพิธีเปิดศูนย์ในวันที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  

:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3260-1484 hotline 63825 ::    Prachuapkhirikhan@moi.go.th ::