ย้อนกลับ เกี่ยวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การวัดผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ
1 ปกแบบวัดผลงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
2 แบบวัดผลงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ pdf
3 แบบวัดผลงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ word
4 คู่มือการกรอกแบบวัดผลงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
5 บันชีมอบหมายหน่วยงาน