ย้อนกลับ เกี่ยวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ปี 2559

ลำดับ รายการ
1 กำหนดการ
2 คำประกาศเจตนารมณ์
3 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4017 2558
4 โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน
5 แบบฟอร์มการตรวจประเมิน ประเภท ส่วนราชการที่ไม่มีพื้นที่โดยรอบ
6 แบบฟอร์มการตรวจประเมิน ประเภท ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีพื้นที่โดยรอบ
7 ใบสมัครโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน
8 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9 หนังสือถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง และนายอำเภอทุกอำเภอ