หน้านี้ยุติการให้บริการ
ได้ย้ายไปที่ สอบราคา/ประกวดราคา 2559 http://www.prachuapkhirikhan.go.th/2016/news/newpaging2.php
หรือหน้าหลัก หัวข้อสอบราคา/ประกวดราคา 2559 http://www.prachuapkhirikhan.go.th/web-54/index-54.htm

สอบราคา/ประกวดราคา ปี 2558สอบราคาจ้างก่อสร้างถังแชมเปญ จำนวน 2 แห่ง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 ก.พ. 59
สอบราคาจ้างเหมาออกแบบฉลาก/บรรจุภัณฑ์ และจัดพิมพ์แบบฉลาก/บรรจุภัณฑ์ต้นแบบโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามแนวคิดเศรษกิจสร้างสรรค์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 ก.พ. 59
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองขนาน - หนองสารวัตร หมู่ที่ 6    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 ก.พ. 59
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหัวหิน 29 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


2 ก.พ. 59
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


2 ก.พ. 59
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลตำบลปราณบุรี จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


1 ก.พ. 59
ประมูลจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


29 ม.ค. 59
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมสร้างหอถัง ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


25 ม.ค. 59
สอบราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


25 ม.ค. 59
การดำเนินประมูลจ้างเหมาก่อสร้างผนังกำแพงกันดินรอบพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


25 ม.ค. 59
สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


25 ม.ค. 59
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับสะแก ตำบลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


25 ม.ค. 59
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนท์สองชั้น จำนวน 3 โครงการ อำเภอทันสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


25 ม.ค. 59
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(พันธุ์สัตว์น้ำ)จำนวน 2 รายการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


25 ม.ค. 59
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


25 ม.ค. 59
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ตำบลหาดขาม    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


25 ม.ค. 59
การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 113 รายการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


22 ม.ค. 59
ประมูลจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหัวหิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


22 ม.ค. 59
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


22 ม.ค. 59
สอบราคาจ้างเหมาย้ายห้องน้ำ ปรับปรุงระบบประปา หมู่2 ตำบลเขาจ้าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


22 ม.ค. 59
สอบราคาจ้างดำเนินการโครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านเข้มแข็ง หมู่ที่ 8 ตำบลกุยบุรี    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


22 ม.ค. 59
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเศรษฐกิจ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแดง    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


22 ม.ค. 59
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร องค์การบริหารส่วยตำบลเขาล้าน    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


22 ม.ค. 59
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมสร้างหอถัง หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งตาแก้ว ตำบลนาหูกวาง    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


22 ม.ค. 59
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้่ำอย่างบูรณาการ การพัฒนาแหล่งน้ำ (ก่อสร้างประปา) จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาแต้ม    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


22 ม.ค. 59
สอบราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 28,900 ลบ.ม. กรมพัฒนาที่ดิน   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


22 ม.ค. 59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


18 ม.ค. 59
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 ตำบลสามกระทาย อ.กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


13 ม.ค. 59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการพร้อมที่จอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 31,182 ตารางเมตร โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


12 ม.ค. 59
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


11 ม.ค. 59
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวม จำนวน 24 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ม.ค. 59
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์คลีนิกทันตกรรม เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ม.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


5 ม.ค. 59
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


5 ม.ค. 59
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนญ์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมิการามวรวิหาร    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


23 ธ.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2สายทาง    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


22 ธ.ค. 58
แกไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงรั้วพร้อมป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


21 ธ.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


20 ธ.ค. 58
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภับเขต 4     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


18 ธ.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ธ.ค. 58
สอบราคาซื้อวัสดุบ้านงานครัว-ถุงพลาสติก 11 รายการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ธ.ค. 58
สอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศูนย์พัฒาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


16 ธ.ค. 58
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดธงชัยธรรมจักร    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


16 ธ.ค. 58
ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบสูบ-จ่ายน้ำ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ธ.ค. 58
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารห้องเรียน ของ ศูนย์ทหารราบ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ธ.ค. 58
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ออกซิเจนเหลง พร้อมติดตั้งระบบฯ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


11 ธ.ค. 58
ผลการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (กันเงิน)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


2 ธ.ค. 58
ผลการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารที่ทำการองค์ก่ีบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อยหลังใหม่ หมู่ที่ 3    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


2 ธ.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


1 ธ.ค. 58
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำนาวัลเปรียง    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


30 พ.ย. 58
การขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 63 รายการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


27 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองระบายน้ำ D๘๔L ข้างปั้ม ปตท. หมู่ที่ 7 ตำบลกุยบุรี    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


27 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังยาวล่าง 6 หมู่ที่ 1 ตำบลกุยบุรี    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


27 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหินหลัก เลขที่ สจ.02/2559    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


27 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างการจ้างงาน โครงการสร้างระบบประปา หอถังสูง หมู่ที่ 4 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


26 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างการจ้างงานปรับปรุงวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


26 พ.ย. 58
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


25 พ.ย. 58
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอกรีตสาย ปข.2097 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


24 พ.ย. 58
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


24 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลายน้ำ 16 แยกซ้าย 2 บ้านเขาน้อยฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


23 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองหนองโสน บ้านตำหรุ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


23 พ.ย. 58
ประมูลจ้างก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลหัวหิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


23 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างโครงการต่อยอดแหล่งเรียนรู้ใช้ชีวิตพอเพียง    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


20 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


20 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านคอกช้างพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


20 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลักแพรกตะคร้อ-ยกกะบัติ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


20 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรองบ้านห้วยไคร้    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


19 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเกรดบดอัดสายทางบึงนคร - เขาด่าง    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


19 พ.ย. 58
ประมูลซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน ขนาด 12 ตัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 พ.ย. 58
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บะะทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


9 พ.ย. 58
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


9 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างสร้างระบบประปาบ้านเขาปุก 2 หมู่ที่ 9    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


9 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสถานที่เทกองขยะมูลฝอยตกค้างสะสมให้เป็นสถานที่เทกองขยะมูลฝอยแบบควบคุม จำนวน 3250 ตัน    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


9 พ.ย. 58
ประกาสสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


9 พ.ย. 58
สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 210 กก./ตร.ซม.มอก.213-2552เลขที่ ส.04/2559    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


9 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งประดับไฟฟ้า    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


6 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาจัดงาน HUA HIN COUNTDOWN 2016    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


6 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงอิฐยิตยา ถึงสระน้ำหัวเป้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยข้างปั้มมีสเตอร์บีน    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 พ.ย. 58
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัต จำนวน 2แท่นคาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


21 ต.ค. 58
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ประจำสนามกีฬากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเครื่องออกกำลังกายฟิตเนต จำนวน 19 เครื่อง
รวม 2 โครงการ ด้วยระบบ e-Auction    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


21 ต.ค. 58
สอบราคาปรับปรุงอาคารวิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


21 ต.ค. 58
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาเพชรเกษม-หินเทิน ตำบลแสงอรุณ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


21 ต.ค. 58
สอบราคาซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


20 ต.ค. 58
การดำเนินการประมุลจ้างเหมาก้อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


20 ต.ค. 58
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนจำนวน ๓ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


20 ต.ค. 58
ประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ตอกคอนกรีตสาบบ้านนาห้วย หนองบัว หมู่ที่ 4 และโครงการก่อสร้างสายปากน้ำปราณ-เขากระโหลก
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2โครงการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


19 ต.ค. 58
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.4 บ้านยุบพริก ตำบลบ่อนอก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


19 ต.ค. 58
สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซ พร้อมด้วยเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


19 ต.ค. 58
ประมูลจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


19 ต.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


19 ต.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


19 ต.ค. 58
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


16 ต.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักาาความปลอดภัยให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


16 ต.ค. 58
การสอบราคาโครงการจัดจ้าง รวม ๔ โครงการ ตำบลบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


16 ต.ค. 58
ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


16 ต.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ ตำบลเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


16 ต.ค. 58
สอบราคาจ้างพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


15 ต.ค. 58
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


15 ต.ค. 58
สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


15 ต.ค. 58
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


15 ต.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ปฎิบัติงานที่โรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


15 ต.ค. 58
สอบราคาจ้างบำรุงรักษา - ลิฟท์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


15 ต.ค. 58
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


15 ต.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


15 ต.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


15 ต.ค. 58
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงตลาด หมู่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ต.ค. 58
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน และซ่อมแซมผิวจราจร ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ต.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลกุยบุรี (ฝังกลบ)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ต.ค. 58
ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ โครงการ ๑ โครงการต่อเติมอาคารอบต.หนองตาแต้ม
๒.โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ต.ค. 58
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหว่า หมู่ที่ 5 ตำบลบางสะพานน้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ต.ค. 58
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านต้นเกตุ - บ้านคอกช้าง หมู่ที่ ๑๐ - ๑๑ ตำบลห้วยทราย อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ต.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ต.ค. 58
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองน้ำเค็ม-อบต.บางสะพาน ตำบลบางสะพานน้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ต.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเทศบาลกุยบุรี (ฝังกลบ)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ต.ค. 58
สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


13 ต.ค. 58
จ้างจัดทำรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความยาว ๗๐ เมตร โดยวิธีตกลงราคา    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


12 ต.ค. 58
ซื้อกระดานอัจฉริยะ โดยวิธีตกลงราคา    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


12 ต.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาตักกลบสิ่งปฎิกูล เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย วันละไม่น้อยกว่า 5 ตัน ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2559    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


12 ต.ค. 58
ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


12 ต.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


12 ต.ค. 58
สอบราคาจ้างบริการรถรับ - ส่ง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


12 ต.ค. 58
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนและซ่อมสร้างถนน จำนวน 8 โครงการ ตำบลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


12 ต.ค. 58
สอบราคาจ้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


12 ต.ค. 58
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยกุยบุรี - โพธิ์เรียง ๑๓ (บ้านนางสุวรรณี เสียงใหญ่) หมู่ที่๖ ตำบลกุยเหนือ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


12 ต.ค. 58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. สูง ๒.๕ เมตร โดยวิธีประกสดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


12 ต.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้านวังมะเดื่อและโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณชุมชน กม.7    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


6 ต.ค. 58
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


6 ต.ค. 58
ปิดการจราจรในทางหลวงหมายเลข ๔ (เพชรเกษม)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


6 ต.ค. 58
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางปข ๓๐๗๙ บ้านทุ่งสีเสียด บ้านห้วยสัก หมู่ที่ ๘-๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


5 ต.ค. 58
สอบราคาซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


2 ต.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการและอาคารที่พักอาศัย    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


2 ต.ค. 58
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฯ จำนวน ๑๒ โครง ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


1 ต.ค. 58
การสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง รวม ๒ โครงการ ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


1 ต.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


1 ต.ค. 58
ปิดการจราจรในทางหลวงหมายเลข ๔ (เพชรเกษม)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


1 ต.ค. 58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


30 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๓๘๕ ประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


29 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนยางและศูนญ์พัฒนาเด็กเล็กวัดธงชัยธรรมจักร    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


29 ก.ย. 58
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวมจำนวน 7 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


29 ก.ย. 58
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงถนน สาบปข.๑๐๔๔ แยกทล.๔ บ.หนองขนาน 
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง๒.๐๐๐กม.โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


29 ก.ย. 58
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างซ่อมสร้างถนนลาดยางAC ปข.๑๐๒๕ แยกทล. ๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผิวทางกว้าง ๗.๐๐ ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ๕.๔๙๐ กม. โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


29 ก.ย. 58
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงถนน สาบปข.๕๐๖๒ เชื่อมถนนทต.(กม.ที่๑.๗๔๐)น้ำตกป่าละอู อ.หิวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง๒.๐๐๐กม.โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


29 ก.ย. 58
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีการทางอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


21 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


18 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานทั่ไป    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


18 ก.ย. 58
ประกวดราคาจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


18 ก.ย. 58
สอบราคาจัดจ้างตามโครงการต่อเติมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


18 ก.ย. 58
ประกวดราคาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง , ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังและซ่อมแซมถนนหินคลุก รวมจำนวน 11 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาล้าน อำเภอทัยสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสวนขนุน - มะเดื่อทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาล้าน อำเภอทัยสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาตำบลหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาโครงการทำความสะอาดชายหาดและตลาดบ้านกรูด    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


16 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาแรงงานงานซ่อมแซมบำรุงรักษาท่อปรัปา,งานทำความสะอาดถนนและตลาดสดเทศบาลตำบล กม.5 ,งานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล กม.5 
งานดูแล บำรุงรักษา และตัดกิ่งไม้บริเวณ ๒ ฝั่งถนนและสวนสาธารณะและลานอเนกประสงค์ , งานรักษาความปลอดถัย,งานทำความสะอาดพื้นที่อาคารเทศบาลตำบล กม.5    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


15 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


15 ก.ย. 58
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๖,๘๗๐.๐๐ บาท    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


15 ก.ย. 58
สอบราคาซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน และปรับปรุงบำรุงรักษาสวนเกาะกลาง    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


15 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองน้ำเค็ม หมู่ 4    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


15 ก.ย. 58
สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


15 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


15 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพประธาน   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


15 ก.ย. 58
สอบราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๓ บ้านราษฎร์ประสงค์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๒๐๓๖    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ก.ย. 58
ประกวดราคาจ้างงานปรับแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สะพานลอยคนเดินข้าม แบกทางหลวงหมายเลข ๓๑๖๘ - บ้านบ่อนอก อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ก.ย. 58
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำสายปข.๑๐๕๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านเนินกรวด ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบเปิด รางวี ยาว ๑,๐๗๑ อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ก.ย. 58
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย บริเวณย่านชุมชน สามแยกทางหลวง หมายเลข ๔- บ้านยางชุม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ แห่ง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ก.ย. 58
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างสะพานข้ามคลองหว้าโทน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว ๓๐.๐๐ เมตร โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำปี พ.ศ. 2559    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ก.ย. 58
สอบราคาซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ โครงการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2559    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ก.ย. 58
รับสมัครการจ้างเหมาบริการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


11 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมและก่อสร้างห้องน้ำศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


11 ก.ย. 58
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ เลขที่ 22 / 2558    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ย. 58
ประกวดราคาซื้อครุภัณงานบ้านงานครัวเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบรรทุกเพื่อขนเศษวัสดุก่อสร้างไปปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในเขตตำบลทองมงคล (หมู่ที่ ๑ - ๑๐)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (ประเภทเหล็กพ่นสีฝุ่น อบความร้อน)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ย. 58
สอบราคาซื้อวัสดุ- อุปกรณ์ในกิจกรรมขนมเบเกอรี่ยอดนิยม โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น ถนนเพชรเกษม - อรุณสวัสดิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


9 ก.ย. 58
สอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


9 ก.ย. 58
สอบราคาจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ และชุดทดสอบสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ เลขที่ 21/2558    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


9 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ อบต.ปากน้ำปราณ หมู่ที่ ๑,๓,๔ และ ๕    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


9 ก.ย. 58
สอบราคาจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ย. 58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ย. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่าซอยร้านอาหารเรือริมธาร-คอนโดจามจุรี หมู่บ้านหัวดอน(ครั้งที่ ๒)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ย. 58
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ย. 58
สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ	ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


7 ก.ย. 58
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


7 ก.ย. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่าชุมชนสวนลิง (ครั้งที่ ๒)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


7 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง-น้ำพุ (ตอน ๑) หมู่ ๕    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


7 ก.ย. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


7 ก.ย. 58
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


7 ก.ย. 58
สอบราคาจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๑๔ รายการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


7 ก.ย. 58
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 ก.ย. 58
ประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ 
๑.ประมูลจ้างก่อสร้างเรียงหินยาแนวกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ำหลังวัดทุ่งมะพร้าวพร้อมบันได หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งมะพร้าว ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒.ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง หมู่ที่ ๒ บ้านหินกอง ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


1 ก.ย. 58
ประกวดราคาจ้างเหมาต่อความยาวสะพาน สายปข.๑๐๔๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


1 ก.ย. 58
ประกวดราคาจ้างเหมางานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายปข.๔๐๔๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๖๙ - บ้านยายพลอย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


1 ก.ย. 58
ประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายปข.๑๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านยางชุม อำเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


1 ก.ย. 58
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างถนนสายบ้านทุ่งเคล็ด - บ้านหินเทิน อไเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง ๐.๖๗๐ กม. โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


1 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง,ปรับปรุง ภายในตำบลกุยเหนือ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีการสอบราคา    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


1 ก.ย. 58
สอบราคาโครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


1 ก.ย. 58
การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


1 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล ศูนย์บริการสารธารณสุขเทศบาล แหละศูนย์บริการท่องเที่ยวเทศบาล    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


1 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


31 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมา ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


31 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมมิการาม    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


31 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องกองคลัง    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


31 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๕๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(cab)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


31 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗(กันเงิน) - ๒๕๕๘    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


31 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อโครงการขยายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปา คลองห้วยทราย หมู่ที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


31 ส.ค. 58
โครงการจัดหาระบบเสียงตามสายแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (กันเงิน)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


31 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวนักเรียนเฉพาะ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณปี ๒๕๕๗    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


27 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอัฒจันทร์สนามกีฬากลาง เทศบาลตำบลเขาน้อย    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


27 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถดูดสิ่งโสโครก (รถดูดโครนเลน) ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


27 ส.ค. 58
ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย (๙๒.๑๒.๑๕.๐๐)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


27 ส.ค. 58
ประมูลจ้างเหมารถบรรทุกขนถ่ายขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


27 ส.ค. 58
การจำหน่ายวัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


26 ส.ค. 58
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และ 2 หินใหญ่คละขนาด และอื่นๆ รวม 4 รายการ เลขที่ ชป.ปข. E ช.05/2558    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


25 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ จำนวน 5 แห่ง ภายในตำบลหืนเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


24 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างถมที่ดินสาธารณประโยชน์เนินมังกร พร้อมขุดลอกลำห้วยหนองมังกร หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


24 ส.ค. 58
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สายทาง ภายในตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


24 ส.ค. 58
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


24 ส.ค. 58
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทับสะแกพร้อมสิ่งประกอบ หมู่ที่ 11 ตำบลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


24 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


24 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


21 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


21 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำด้วยถังกรองทราย    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


21 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่ง    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


21 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


21 ส.ค. 58
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


21 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุยบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลกุยบุรี    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


21 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยปลุายน้ำ 8 หมู่ที่ 4 ตำบลกุยบุรี    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


21 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกุยบุรี - โพธิ์เรียง 18 ช่วงสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี หมู่ที่1 ตำบลกุยบุรี    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


21 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดสดกุยบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลกุยบุรี    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


21 ส.ค. 58
ยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


18 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลปกครองเพชรบุรี    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


18 ส.ค. 58
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุกเกตุ หมู่ที่ 1 บ้านหนองกก ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ส.ค. 58
ประมูลจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 22 จุด 60 ตัวและอุปกรณ์ควบคุมพร้อมติดตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 (2 ชั้น) จำนวน 3 คัน รวม 3 วัน    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


14 ส.ค. 58
สอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลไร่ใหม่    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


13 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเคลื่อนย้ายได้    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


13 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างทาสีอาคารบริการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


13 ส.ค. 58
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอย 2 (ตอนที่3) ด้วยระบอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


13 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ อาคารสำนักงานตำบลเขาน้อย    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


11 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณ 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


11 ส.ค. 58
สอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจ่าประเสริฐ หมู่ 5 อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


11 ส.ค. 58
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


9 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด จำนวน 11 รายการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


7 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับสูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามร้อยยอด จำนวน 10 รายการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


7 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


6 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


5 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


5 ส.ค. 58
การสอบราคาจ้างจัดงานการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ประกันสังคมครั้งที่ ๗ ภาคกลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


25 ก.ค. 58
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ค.ส.ล. ๓ ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


25 ก.ค. 58
สอยราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 4 รายการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


25 ก.ค. 58
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


25 ก.ค. 58
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


25 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำ   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


24 ก.ค. 58
สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กทารกแรกเกิดจำนวน ๑ เครื่อง  
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


24 ก.ค. 58
สอบราคาซื้อเครื่องผ่าตัดเปิดช่องท้อง (Major Set)   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


24 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อสีจราจร  
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


24 ก.ค. 58
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอย 6  
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


22 ก.ค. 58
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต2 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1640 ตร.ม.  
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


20 ก.ค. 58
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาตู้เย็นเก็บสำนวนรางเลื่อน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


20 ก.ค. 58
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 57 รายการ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


20 ก.ค. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดิบเขาแล้ง จำนวน 1 ชุด   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


20 ก.ค. 58
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร จำนวน 2 โครงการ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


20 ก.ค. 58
เทศบาลตำบลคลองวาฬ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงขยายลาน คสล. ลานกีฬาต้านยาเสพติด    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


20 ก.ค. 58
อบต.หินเหล็กไฟ สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


20 ก.ค. 58
อบต.เกาะหลัก ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านวรา วรรณ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


20 ก.ค. 58
อบต.คลองวาฬ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


20 ก.ค. 58
เทศบาลเขาน้อย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


20 ก.ค. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาห่อท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่าชุมชนสวนลิง     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


20 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อวัสดุงานครัว-เครื่องผ้า
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


20 ก.ค. 58
อบต.ช้างแรก สอบราคาโครงการจัดซื้อระบบกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร้สายทางไกลอัตโนมัติ       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดเครื่องถ่างผนังหน้าอก      
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
อบต.ปากน้ำปราณ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายปากน้ำปราณ-บ้านใหม่ ซอย 12หมู่ที่4      
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
จังหวัดนครปฐม ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม      
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
อบต.ทับสะแกสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 23 โครงการ      
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน (อาคารเรียน 1,2,3) โรงเรียนบ้านค่าย      
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
อบต.นาหูกวาง สอบราคาจ้างเหมา       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
เทศบาลตำบลเขาน้อย สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเขาน้อย      
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
อบต.สามร้อยยอด สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาหน้าศาลพ่อปู่สามร้อยยอด      
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
โรงเรียนวังไกลกังวล สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ ชนิดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง รับส่งนักเรียน      
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
ทางหลวง สอบราคางานจ้างเหมาแก้ไขปัญหาเร่งด่วน      
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
อบต.ช้างแรก สอบราคาจ้าง เหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ      
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาวัสดุการศึกษาสายสามัญ      
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อเครื่อง TOUCH SCREEN ALL IN ONE PC 55      
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ      
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน จำนวน 2 รายการ      
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ
     
 ดาวน์โหลดเอกสาร    

17 ก.ค. 58
เทศบาลเมืองหวัหิน สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวหิน สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องทรงอักษร     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสามัญ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
อบต.แม่รำพึง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเพื่อกันดินบริเวณอาคารรวมชุมชน-โรงผลิตน้ำดื่ม     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
อบต.แม่รำพึงประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเพื่อออกกำลังกายบริเวณศลสหมู่ที่ 2     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
อบต.แม่รำพึง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแม่ำรำพึง     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
อบต.แม่รำพึง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับพื้นที่สาธารณะบ้านพร้อมถมดินบริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่1     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
อบต.แม่รำพึ่ง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบชายหาดแม่รำพึง     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
อบต.แม่รำพึง ปรักวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านลุงทวี เพ็งศิริ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
อบต.แม่รำพึง ประกวดราคาจ้างโครงารก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบป่าสงวน หมู่ที่ 5    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
อบต.แม่รำพึง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป๋าทิพย์
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
อบต.แม่รำพึง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
อบต.แม่รำพึง ประกวดราราจ้างโครงการสร้างธนาคารขยะรีไซเคิล     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
อบต.แม่รำพึง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยแม่รำพึง 3/6 หมู่ที่ 3    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
อบต.แม่รำพึง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายกรอย หมู่ที่ 6  
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
จังหวัดนครปฐม สอบราคาจ้างปรับปรุง     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
อบต.ห้วยทราย แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกำหนดราคากาลาง และการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


17 ก.ค. 58
เทศเมืองหัวหิน ประมูลจ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร พร้อมปรับปรุงเกาะกลาง จำนวน 2 โครงการ   
 ดาวน์โหลดเอกสาร


17 ก.ค. 58
อบต.ทับสะแก สอบราคาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณหมู่ที่ 7บ้านหนองพิกุล
 ดาวน์โหลดเอกสาร
     
17 ก.ค. 58
อบต.ห้วยทราย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงราบละเอียดการกำหนดราคากลาง และการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการฟุตซอล
 ดาวน์โหลดเอกสา

10 ก.ค. 58
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ฯ กำหนดราราเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
 ดาวน์โหลดเอกสาร      

10 ก.ค. 58
อบต.คลองวาฬ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างของเทศบาล รวม 2 รายการ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
อบต. ไร่ใหม่ สอบราคาเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไร่ใหม่     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
อบต.ไร่ไม่ สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ไร่ใหม่    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
อบต.ไร่ไหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สอบบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ สอบราคาจ้างเหมาขุดฝังกลบขยะ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
อบจ.สุรินทร์ รับโอน ข้าราชการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
อบต.สามกระทาย สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
อำเภอบางสะพานน้อย สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารถึ่งถาวร เพื่อจำหน่วยสินค้าชุมชน    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
อบต.ชัยเกษม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
อบต.แสงอรุณ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติม ศาลา อพป. บ้านหินเทิน     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
เททศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ สอบราคาซื่อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งประดับไฟฟ้า     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณชำรุด เสื่อมสภาพ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื่อวัสดุอุปกรณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2558
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนมีฝาปิด ความจุ 5x100 ml.     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาด 75 ลิตร     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
เทศบาลตำบลกุยบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาปรับปรุงบ้านพัก โรงพยาบาลทับสะแก (บ้านพัก B 33)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถจักรยานยนต์     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ชีวนิรภัย ระดับ 2 ขนาด 4 ฟุต     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 ก.ค. 58
อบต.คลองวาฬ สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
อบต.ห้วยทราย ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
เทศบาลเมืองหวัหิน สอบราคาปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหลังคากันแดดรอบทางเดินตลาดฉัตรไชย (ครั้งที่ 2)     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
อบต.แสงอรุณ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.      
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
อบต.ปากน้ำปราณ สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
อบต.คลองวาฬ สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
จังหวัดนครปฐม ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมาประดับไฟแสงสว่างในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
เทศบาลตำบลหนองพลับ สอบราคาซื้อ ครุภัณกีฬา 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
กรมทางหลวงชนบท ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ยกเลิกทะเบียน)ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนและขนส่ง 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
กรมชลประทาน ประกวดราคาซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 (2 ชั้น) จำนวน 2 คัน 4 วัน 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
อบต.ช้างแรก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
อบต.หาดขาม สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 โครงการ
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายปลิตภัณฑ์โอทอปสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
ประมูลขายทอดตะลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ครั้งที่ 2 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
กรมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 ก.ค. 58
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อ LED Player เครื่อง TOUCH SCREEN ALL IN ONE PC 55
ดาวน์โหลดเอกสาร


8 ก.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 มิ.ย. 58
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนรัชตวิทยาคม
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 มิ.ย. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 มิ.ย. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร รพ.สต.ตามประมาณการช่างโยธา
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 มิ.ย. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างทำเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Grid interactive   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 มิ.ย. 58
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนรัชตวิทยาคม
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 มิ.ย. 58
จังหวัดนครปฐม สอบราคาซื่อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 มิ.ย. 58
เทศบาลตำบลคลองวาฬ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็กปฐมวัยและครุภัณฑ์การศึกษา   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 มิ.ย. 58
อบต.เกาะหลัก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมพัฒนา 3 บ้านหนองหูช้าง    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 มิ.ย. 58
จังหวัดสมุทรสงคราม สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 มิ.ย. 58
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อรถตัดหญ้าสำหรับใช้ประจำในสนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 มิ.ย. 58
อบต.หินเหล็กไฟ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารส่งเสริ่มสุขภาพฯหมู่ 5 บ้านหนองตะเภา       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 มิ.ย. 58
เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ สอบราคาจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างเทพื้น ค.ส.ล.ริมคลองยายชาญ
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 มิ.ย. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อวัสดุจัดทำแปลงส่งเสริมมะพร้าวอินทรีย์และการทำปุ๋ยหมัก       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 มิ.ย. 58
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สอบราคาจ้างโครงการฟื้นฟูพัฒนาคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง                
ดาวน์โหลดเอกสา
28 มิ.ย. 58
กรมชลประทาน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 ดาวน์โหลดเอกสาร
       


28 มิ.ย. 58
เทศบาลตำบลร่อนทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ และรั้ว คสล.       
 ดาวน์โหลดเอกสาร

     

28 มิ.ย. 58
อบต.ชัยเกษม สแบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังกรองน้ำ) จำนวน 8 ชุด   
ดาวน์โหลดเอกสาร


19 มิ.ย.58
ผลการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงถนนและขยายไหล่ทาง จำนวน 4 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558  
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


18 มิ.ย. 58
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างซ่อมเหมาถนนซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิมเนเซี่ยม)โรงเรียนวัดธรรมิการาม    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


18 มิ.ย. 58
อบต.ปากน้ำปราณ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ อบต. ปากน้ำปราณ หมู่ที่ 2,3,4และ5    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


18 มิ.ย. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


18 มิ.ย. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูลจ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 2 แท่น
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


18 มิ.ย. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


18 มิ.ย. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ  
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


18 มิ.ย. 58
อบจ. สอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่ ยี่ห้อ ฮีโน่ 81-4088 จำนวน 1 คัน   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


18 มิ.ย. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน จำนวน 1 เครื่อง
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 มิ.ย.58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 มิ.ย.58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 มิ.ย.58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 มิ.ย.58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 มิ.ย.58
อบต.ดอนยายหนู สอบราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมรางน้ำที่ทำการ อบต.ดอนยายหนู    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 มิ.ย.58
เทศบาลเมืองหัวหิน ประกาศสอบราคาซื้อครึภัณฑ์การเกษตร    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 มิ.ย.58
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมาลอกเปิดทางน้ำบริเวณพื้นที่คลองบ้านบึง   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 มิ.ย.58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 มิ.ย.58
เทศบาลตำบลคลองวาฬ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนตู้บรรทุกขยะมูลฝอยรถขยะ   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 มิ.ย.58
เทศบาลตำบลใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 มิ.ย.58
เทศบาลคลองวาฬ การประมูลขายทอดตลาดหลักทรัพย์สิน 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 มิ.ย.58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจัดซื้อวัสดุจัดทำแปลงวนเกษตรในสวนมะพร้าว     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 มิ.ย.58
กรมชลประทาน ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 มิ.ย.58
กรมชลประทาน ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


10 มิ.ย.58
จังหวัดชัยนาท ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


5 มิ.ย.58
จังหวัดชุมพร สอบราคาทำปุ๋ยหมัก 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


5 มิ.ย.58
อบต.กุยเหนือ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ภายในตำบลกุยเหนือ จำนวน 7 โครงการ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


5 มิ.ย.58
อบต.เขาแดง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


5 มิ.ย.58
อบต.เขาจ้าว สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


5 มิ.ย.58
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม สอบราราจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปารูปทรงแชมแปญฝายน้ำล้นบ้านมรสวบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


5 มิ.ย.58
กรมชลประทาน กำหนดเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


5 มิ.ย.58
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานกิจการเทศกิจเมืองประจวบคีรีขันธ์
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


5 มิ.ย.58
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพักดอนกลาง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พีฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์บ้านพัก    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปไม้เนื้ออ่อน     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
อบต.บ่อนอก กำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประกวดราคา  
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก ผลประกวดราคาจ้างโครงการขยายไล่ทางคอนกรีตสายทางบ้านละลอง-บ้านท่าฝาง  
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูลจัดซื้อกล้องโทรศัศน์วงจรปิด(CCTV)22 จุด 60 ตัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย สอยราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ หมู่ 4 ต. บางสะพาน  
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
เทศบาลเมืองหัวหิน ประ กาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาาษา จำนวน 14 ราการ   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
เทศบาลบ้านกรูด ยกเลิกประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
เทศบาลตำบลบ้านกรูด ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
อบต.คลองวาฬ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 10 โครงการ  
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
อบต.เกาะหลัก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตสับปะรด โครงการส่งเสริมและพัฒนาสับปะรดครบวงจร 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
คณกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้ามาทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมาถมดินสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลหนองบัว 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


4 มิ.ย.58
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมารถบรรทุกขนถ่ายขยะมูลฝอย      
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาโครงการก่อสร้าง รวมจำนวน 11 โครงการ       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
สอบราคางานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแส่งสว่าง       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
เทศบาลตำบลร่อนทอง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยบนดอน-น้ำดื่มตราเพรช       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบายน้ำ ถนนแยกเทศบาล 1 - รั้ววัดปากคลองปราณ       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบน้ำ ถนนผาสุกวนิช 1       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
อบต.สามกระทาย ประมูลจ้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าเตย หมู่ ที่ 5
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
อบต.สามกระทาย ประมูลจ้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองซอย 34 หมู่ที่6       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
อบต.สามกระทาย ประมฝุลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3 - แยกซอย4 หมู่ที่4       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
อบต.สามกระทาย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยกะลาดี       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
อบต.สามกระทาย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิ่งน้อย - ดันขี้เหล็ก หมู่ ที่ 8       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
อบต. สามกระทาย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโสม - บ้านยายเขียว หมู่ที่1       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
อบต. อ่าวน้อย สอบราคาจ้าง เหมาบริการ รอรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลงและพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน คันละ 5 วัน       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
อบต.เขาล้าน สอบราคาจ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศุนย์       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
กรมทางหลวง สอบราคางานไฟ้ฟ้าแสงสว่าง       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
กรมทางหลวง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
กรมสรรพากร ขายทอดตลาดหลักทรัพย์       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมารถบรรทุกขนถ่ายขยะมูลฝอย       
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
อบต.ช้างแรก สอบราคาโครงการจัดซื้อระบบกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร้สายทางไกลอัตโนมัติ        
 ดาวน์โหลดเอกสาร              


3 มิ.ย.58
อำเภอทับสะแก สอบราคาซื้อแตนบียนกอนิโอซัส เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
อบต.ช้างแรก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
กรมชลประทาน กำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
อบต.ดอนยายหนู สอบราคา จำนวน 2 โครงการ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
เทศบาลเขาน้อย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วม จำนวน 2 โครงการ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
กรมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
เทศบาลตำบลไรเก่า ประกวดราคาเรื่องจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุก หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาลัย 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
เทศบาลเมืองหัวหิประมูลจ้างโครงการเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเข้า-ออกตลาดฉันไชย(ส่วนที่เหลือ)
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
อบต.กุยบุรี ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลข E 4/2558 ตามโครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิดดินขนาดใหญ่มาก ในเขต อบต.กุยบุรี
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
กรมทางหลวง สอบคารางานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดแบบหลอดแอลอีดี แบบโคมคู่    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
อบต.หินเหล็กไฟ แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
อบต.หินเหล็กไฟ สอบราคาก่อสร้างถนนลูกรัง-หินคลุก และซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 6 สายทางภายในตำบลหินเหล็กไฟ   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
อบต.หิน หินเหล็กไฟ สอบราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อทัก ซอยโบสถ์ หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์  
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
อบต.ทองมงคล ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล จำนวน 13 โครงการ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับสะแก สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอทับสะแก     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำคอ จมูก ชนิดลำกล้องอ่อนตัว    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
เทศบาลเมืองหัวหิน ประกาศสอบราคจ้างเหมาวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
เทศบาลเมืองหัวหิน ประกาศสอบราคาซื้อคลอรีนแก๊ส     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
จังหวัดกระบี่ ประมูลการเก็บรังนกอีแอ่น (ครั้งที่ 2)     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


3 มิ.ย.58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 พ.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 พ.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


8 พ.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึ่ง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางอะ-คลองตาสุก หมู่ที่ 8
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 เม.ย. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณหลังคากันแดดทางเดินตลาดฉัตร     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 เม.ย. 58
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านครัว 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 เม.ย. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนภายในตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 เม.ย. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้้้้้้้อโคมไฟผ่าตัดคู่ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 เม.ย. 58
เทศบาลตำบลบ้านกรูด ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตซอยหนองยายเตี้ย   
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 เม.ย. 58
อบจ.ประจงบคีรีขันธ์ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 โครงการ
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 เม.ย. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โคมไฟผ่าตัดแบบแอลอีดี แบบโคมคู่    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 เม.ย. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ยกเลิกประมูลจ้างเพื่อดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 เม.ย. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ สอบราคาซื้อไฟฟ้าแสงสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 150 ชุด พร้อมการติดตั้ง    
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


28 เม.ย. 58
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3ราย
 ดาวน์โหลดเอกสาร       


27 เม.ย. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร       
 

27 เม.ย. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก สอบราคาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง รวม 4 โครงการ        
 ดาวน์โหลดเอกสาร  


27 เม.ย. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - เครื่องผ้า 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น       
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


27 เม.ย. 58
กรมชลประทาน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์การก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านหนองมะค่า 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 

27 เม.ย. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ สำหรับการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชายแดน 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 

27 เม.ย. 58
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 รายการ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


27 เม.ย. 58
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 22 โครงการ       
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


27 เม.ย. 58
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์คลินิกทันตกรรม เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์       
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 

27 เม.ย. 58
เทศบาลตำบลคลองวาฬ สอบราคาจ้างเหมาบริการขนขยะฝอยไปกำจัดในสถานที่กำจัดขยะ
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 

27 เม.ย. 58
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเกาะหลัก       
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


27 เม.ย. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน,แบบฝึกหัดและหนังสือเสริมประสบการณ์ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 

27 เม.ย. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดฉัตร์ไชย        
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 

27 เม.ย. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก สอบราคาโครงการปรับปรุงโครงการปรับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นกระโดน-ทุ่งประดู หมู่ที่ 1 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


27 เม.ย. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอเล็กทรอนิกส จำนวน 4 โครงการ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

27 เม.ย. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


21 เม.ย. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


21 เม.ย. 58
เทศบาลตำบลร่อนทอง สอบราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย 
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 

29 มี.ค. 58
เทศบาลตำบลร่อนทอง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอวิทยา 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

29 มี.ค. 58
เทศบาลตำบลร่อนทอง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาประชุมชุมชนบนดอน  
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

29 มี.ค. 58
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาและท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ 2)จำนวน 1 รายการ
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

25 ม.ค. 58
เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและปริมาณขยะในเขตเทศบาล
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

25 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประกวดราคจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมอญ-หนองเหียงบน หมู่ที่ 1บ้านหนองขอน
 ดาวน์โหลดเอกสาร

25 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลหินเหล็กไฟ    
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

25 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงการก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้านที่ 3 รวมจำนวน 5 โครงการ
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

25 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม้น้อยกว่า 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

25 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองพลับ สอบราคาเรื่องจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 105/29 และบรัปปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312  
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

25 ม.ค. 58
เทศบาลตำบลเขาน้อย สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 3 โครงการ
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

25 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบ้านทุ่งสีเสียด 2 หมู่ที่ 8
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

25 ม.ค. 58
เทศบาลเมืองหวัหิน ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดึงคอ - หลังอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

25 ม.ค. 58
เทศบาลปราณบุรี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบาบน้ำ สายรัฐบำรุง 38 (แยกขวา) หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวน้อย  
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

21 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมพัฒนา 1 หมู่ที่ 2 บ้านหูช้าง ตำบลเกาะหลัก
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

21 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู สอบราคาซ่อมแซมโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลติดคอนกรีต สาย กุยบุรี -ทุ่งน้อย 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

21 ม.ค. 58
โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

21 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองขาม สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

21 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน ประกวดราคาจ้างจ้างก่ออาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

21 ม.ค. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องผู้บริหารตลาดฉัตรไชย ชั้น 2 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

21 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม สอบราคาโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม  
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

21 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซ์ผ่านได้(ครั้งที่2)    
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

21 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฟ้าและวิทยุ
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

21 ม.ค. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาจ้างเหมาวางท่อแมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหมู่บ้านหนองแก บริเวณสระน้ำดิบ   
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

21 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

21 ม.ค. 58
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณประกาศราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

21 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาครุภัณการแพทย์เครื่องช่วยหายใจเด็ก ชนิดความถี่สูง
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

21 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงการก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 รวมจำนวน 5โครงการ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

21 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำมันดับเพลิงแบบอเนกประสง์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองพลับ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29 และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312   
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
เทศบาลตำบลเขาน้อย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 3 โครงการ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลหรายทอง สอบราคาจ้างสร้างระบบบำรุงประปาทุ่งสีเสียด 2 หมู่ที่ 8 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
เทศบาลเมืองหวัหิน ประกาศราคาซื้อครุภัณการแพทย์ เครื่องดึงคอ-หลังอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
เทศบาลปราบุรี สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบายน้ำ สายรัฐบำรุง 18 (แยกขวา) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย  
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้างถนน จำนวน 6 โครงการ  
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนย้ายหนู สอบราคาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกุยบุรี-ทุ่งน้อย     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
โรงเรียนอนุบาลปราบุรี(บ้านเมืองเก่า) ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)  
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านหาดขาม สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านเตาปูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ปรับปรุงชั้น 4 ห้อง  
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
โรงเรียนนวไลย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน โรงเรียน จำนวน 350 ตารางเมตร  
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติิมห้องผู้บริหารตลาดฉัตรไชย ชั้น 2 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม สอบราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม จำนวน 3 หมู่บ้าน 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
เทศบาลเมืองหวัหิน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นยา ULV ชนิดละอองฝอย (ติดรถยนต์) 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซ์ผ่านได้(ครั้งที่ 2) 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก สอบราคาจ้างเหมา ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ฟ้าและวิทยุ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง (รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น) 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
องค์การบริหารแม่รำพึง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นเด็กพร้อมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
เทศบาลตำบล กม. 5 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์   
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
กรมพัฒนาที่ดิน สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ถังพลาสติก) พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2558 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองพลับ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอยและการเรียนรู้     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อวัสดุงานครัว - เครื่องผ้า
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย 20 ลิตร
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนแสงอรุณ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบซอร์แฟสททรีตเม้นสองชั้น หมู่ที่ 1 ตำบล แสงอรุณ อำเภอทับสะแก 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนจำนวน 2 โครงการ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20 ม.ค. 58
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ สอบราคาจ้างโครงการปรับและถมที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ          
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

9 ม.ค. 58
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ สอบราคาจ้างโครงการปรับและถมที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

9 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

9 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนปากน้ำปราณ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)1 ตัน (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

9 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย ตามประมาณช่างโยธา 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

9 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

9 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำส้วม ชสย หญิง ผู้พิการ ตามประมาณการช่างโยธา  
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

9 ม.ค. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1(2ชั้น) จำนวน 3 รุ่นๆละ 7 คัน  
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

9 ม.ค. 58
โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) สอบราคาจ้างสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

9 ม.ค. 58
ศูนย์ทหารราบ ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ของศูนย์การทหารราบ  
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

9 ม.ค. 58
เทศบาลไร่เก่า สอบราคาจ้างก่อสร้างศุนยืการเรียนรู้ชุมชนตาลเจ็ดยอด
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

9 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ หมู่ที่ 6,10 ตำบลเขาล้าน
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

9 ม.ค. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนจำนวน 12 โครงการ
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

9 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจอัตโนมัติ
 ดาวน์โหลดเอกสาร       

9 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิดดินขนาดใหญ่ บ้านนาตาปะขาว หมู่ที่ 2
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

9 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตย์ใหญ่ ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซ่ม ถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีตสายเข้าแปลงทำกินริมน้ำ หมู่ที่ 1,2       
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


9 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301/26(บ้านพักครูเดี่ยว)
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

9 ม.ค. 58
เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ            
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


9 ม.ค. 58
เทศบาลตำบลไร่ใหม่ ประกาศผลประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


9 ม.ค. 58
เทสบาลเมืองหัวหิน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำมันดิบ(เขาเต่า)จำนวน 2 ชุด           
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


9 ม.ค. 58
อำเภอทับสะแก สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนสายพัฒนาซอย 1 หมู่ที่1 ตำบลแสงอรุน
 ดาวน์โหลดเอกสาร        


9 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองคร้า สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด
 ดาวน์โหลดเอกสาร        

9 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านสำโหรง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

9 ม.ค. 58
โรงดีมากาเร็ดฟุลเลอร์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย            
 ดาวน์โหลดเอกสาร       

9 ม.ค. 58
โรงเรียนสามแนกป่าถล่ม สอบราคาจ้างปรับปรุง - ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม และประสบอุบัติภัย 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


8 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านสามกระทาย สอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


8 ม.ค. 58
เทศบาลตำบลไร่เก่า สอบราคาเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน เพื่อใช้เป้นพาหนะในการเดินทางโครงการจัดอบรมศักยภาพให้แก่ตัวแทนชุมชน ผู้บริหาร สมาชิก 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


8 ม.ค. 58
เทศบาลตำบลไร่เก่า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบแบบ อาคารเอนกประสงค์ แบบฐานแผ่     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


8 ม.ค. 58
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


8 ม.ค. 58
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


8 ม.ค. 58
เทศบาล ตำบลหนองพลับ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำ พร้อมทั้งทำผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กและดาดคอนกรีตกันน้ามเซาะถนน ซอยเทศบาล 7
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


8 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านยางชุม สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแวมอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น(บ้านพักครู) 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


8 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


8 ม.ค. 58
องค์การบริหารกุยเหนือ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ ภายในตำบลกุยเหนือ จำนวน 1 โครงการ
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


8 ม.ค. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ สอบราคาเหมาจ้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ ภายในตำบลกุยเหนือ จำนวน 1 โครงการ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


8 ม.ค. 58
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนและไม้แข็งแปรรูป
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


8 ม.ค. 58
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนและไม้แข็งแปรรูป รวม 2 รายการ
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


8 ม.ค. 58
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1,2, ทรายหยาบน้ำจืด และอื่นๆ รวม 12 ประการ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


8 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านวังยาว สอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


8 ม.ค. 58
เทศบาลตำบลกุยบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองระบายน้ำ D84L ช่วงบ้านนายเสริฐ หมู่ที่ 7 ตำบล กุยบุรี ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


8 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านดอนกลาง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า  
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


8 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ( โรงอาหาร )
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


8 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านรวมไทย สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


8 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองซอ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017    
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


8 ม.ค. 58
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารฯ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


7 ม.ค. 58
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


7 ม.ค. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น1 (2ชั้น) จำนวน 7 คัน 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


7 ม.ค. 58
เทศบาลเมืองหัวหิน ประกาศสอบราคาซื้อจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


7 ม.ค. 58
โรงเรียนห้วยทรายขาว เรียกสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


7 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโมมัติ แบบ 12 ลีค
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


7 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลสามร้อยยอด 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


7 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โดยวิธีอิเล็กทรอนิส์
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


7 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคซื้อวัสดุไฟฟ้า - แบตเตอร์รี่ พร้อมติดตั้งระบบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


7 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างต่อเติมทางเดินเชื่อม ชั้น 3 และ 4
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


7 ม.ค. 58
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


7 ม.ค. 58
เทศบาลตำบลไร่ใหม่ สรุปรายระเอียดการประกวดราคาซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


23 ธ.ค.57
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย 
ดาวน์โหลดเอกสาร
                   


19 ธ.ค. 57
รายละเอียดค่าใช้จ่สยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานจอดรถอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการอำเภอบางสะพานน้อย 
ดาวน์โหลดเอกสาร
                   


19 ธ.ค. 57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ดาวน์โหลดเอกสาร
                   


15 ธค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
                   


12 ธค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น   
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประมูลจ้างเพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทับใต้ ขนาด 81 -100 คน   
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
ชลประทาน สอบราคาซื้อหญ้านวลน้อย รวม 2 รายการ   
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
ชลประทาน สอบราคาไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ต่างๆ  
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
ชลประทาน สอบราคาไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ต่างๆ  
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประมูลจ้างเพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทับใต้ ขนาด 81-100คน  
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคาจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ทางแยกเชื่อมต่อเชื่อมสายปข.1041แยกทางหลวงหมายเลข4-บ้านดอนทราย
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
กรมทางหลวงชนบท เรื่องประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมสร้างผิดทางเคพซีล สายทางปข.1051 แยกทางหลวงหมายเลข 4- บ้านห้วยใหญ่ อำเภอเมือง 
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
โรงเรียนอนุบาลปราบุรี(เมืองเก่า)สอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
จังหวัดเพรชบุรี ประกวดราคาจ้างจัดทำแทนคอนกรีตและทุ่นลอย พร้อมนำไปจัดวางในทะเล  
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
กรมชลประทาน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
กรมชลประทาน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์    
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อหินย่อย ทรายหยาบ น้ำจืด ทรายละเอียด และอื่นๆรวม 13 รายการ     
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปไม้เนื้ออ่อน 
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อทรายถมที่     
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปไม้เนื้ออ่อน และเสาไม้เบญพรรณ  
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อทรายถมที่ และอื่นๆ รวม 3 รายการ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
ชลประทาน สอบราคาซื้อเหล็กเส้นกลมผิดข้ออ้อย     
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้อมกันตลิ่งริมคลองทุ่งน้อยหมู่ที่ 3 ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี    
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาเหมาก่อสร้างการพัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
กรมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
กรมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
กรมทางหลวง สอบราคาจ้างทำเครื่องหมายจราจรผิดทาง
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
กรมทางหลวง สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
กรมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


13 พ.ย.57
กรมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด ชนิดความถี่สูง    
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ "เพิ่มพูนศักยภาพเยาวชน ก้าวสู่ความเป็นเลิศ" 
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาจ้างจัดทำวารสารประจำปี พ.ศ.2558     
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาจ้างเหมาบริการรักาาความปลอดภัยให้กับเทศบาลเมืองหัวหิน     
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง สอบราคาสร้างอาคารสหกรณ์โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง     
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนเส้นหลักตำบลช่วงหินคลุก หมู่ที่ 3 ตำบลเขาเจ้า อำเภอปราณบุรี  
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
โรงเรียนบ้านดอนกลาง สอบราคาปรับปรุงซ่อมแวม อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย 
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
โรงเรียนบ้านหนองพลับ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด  
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารนวดแผนไทย
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 รายก          
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ   
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อทรายถมที่     
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอรืตแลนต์ และอื่นๆรวม 3 รายการ     
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอรืตแลนต์ และอื่นๆรวม 3 รายการ     
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอรืตแลนต์ และอื่นๆรวม 3 รายการ     
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
สำนักงานศาลปกครอง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลปกครองเพรชบุรี     
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
องค์การบริหารส่วนปากน้ำปราณ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)     
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
องค์การบริหารส่วนแม่รำพึ่ง สอบราคาจ้างซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองท่ามะนาว หมู่ที่ 7  
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
องค์การบริหารแม่รพพึ่ง สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันทรายบริเวณบ้านปากคลอง หมู่ที่ 5    
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
องค์การบริหารส่วนแม่รำพึ่ง สอบราคาจ้างก่อสร้างแท่นพระบรมฉายาลักษณ์และป้ายชื่อ อบต.แม่รำพึงบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.แม่รำพึ่ง 
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึ่ง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ริมถนนสายเพรชเกษม ชายทะเลหมู่ที่6 หมู่ที่8
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวหิน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง กศน.ตำบล   
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
กรมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
กรมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์    
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหลับงานระบายน้ำ ชนิดปากลิ้นรางชั้นคุณภาพ คสล.3   
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อดินปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน  
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อเหล็กเส้นกลมชนิดต่างๆ    
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อทรายหยาบบดอัดแน่น
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์เอร์แลนด์ แบบที่1 บรรจุถุงกระดาษไม่น้อยกว่า 3 ชั้น ถุงละ 50 กก. 
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และทรายหยาบน้ำจืด    
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อเหล็กเส้นชลประทาน
ดาวน์โหลดเอกสาร


11 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อเหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


10 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อเหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


10 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อหินใหญ่คละขนาด 0.30-0.50 ม. 
ดาวน์โหลดเอกสาร


10 พ.ย.57
กรมชลประทานสอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 210 กก./ตร.ชม.มอก.213-2552 
ดาวน์โหลดเอกสาร


10 พ.ย.57
เทศบาลหัวหิน สอบราคาจ้างเหมาจัดงาน HUA HIN CONTDOWN 2015  
ดาวน์โหลดเอกสาร


10 พ.ย.57
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแสงทอง ซอย 7 หมู่ที่ 2   
ดาวน์โหลดเอกสาร


10 พ.ย.57
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กบ้านยางเขา หมู่ที่ 5   
ดาวน์โหลดเอกสาร


10 พ.ย.57
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV อุปกรณ์ครบพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านพุตะแบก     
ดาวน์โหลดเอกสาร


10 พ.ย.57
องค์การบริหารส่วยตำบลชัยเกษม สอบราคาจ้างโครงการสร้างรั่ว คสล.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไก่ต่อ หมู่ที่6 
ดาวน์โหลดเอกสาร


10 พ.ย.57
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาราณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองห้วยลึก 
ดาวน์โหลดเอกสาร


10 พ.ย.57
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาราณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยตาเชิด
ดาวน์โหลดเอกสาร


10 พ.ย.57
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาราณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยเวก 
ดาวน์โหลดเอกสาร


10 พ.ย.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-เครื่องผ้า  
ดาวน์โหลดเอกสาร


10 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปไม้เนื้ออ่อน และเสารไม้เบญจพรรณ   
ดาวน์โหลดเอกสาร


10 พ.ย.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปไม้เนื้ออ่อน  
ดาวน์โหลดเอกสาร


10 พ.ย.57
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานกองประปา 
ดาวน์โหลดเอกสาร


10 พ.ย.57
องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง     
ดาวน์โหลดเอกสาร


10 พ.ย.57
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคาจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัย ปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย สายปข.4045แยกทางหลวงหมายเลข 3169   
ดาวน์โหลดเอกสาร


10 พ.ย.57
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมแซมสร้างผิดทางเคพซีล สายทางปข.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บ้านทองอินทร์ อำเถอบางสะพานน้อย  
ดาวน์โหลดเอกสาร


10 พ.ย.57
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมสร้างผิดทางเคพซีล สายทางปข.1059 แยกบ้านเนินกรวด อำเภอบางสะพาน,บางสะพานน้อย  
ดาวน์โหลดเอกสาร


10 พ.ย.57
กรมทรงหลวงชนบท ประกวดราคาจ้างเหมาเสริมผิวยางแอสฟัสติกคอนกรีตสายทางปข.104แยกทางหลวงหมายเลข4 บ้านเขาแดง 
ดาวน์โหลดเอกสาร


4 พ.ย. 57
จังหวัดประจวบตคีรีขันธ์ สอราคาจ้างซื้อครุภันณ์ทันตกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร


4 พ.ย. 57
กลมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิก
ดาวน์โหลดเอกสาร


4 พ.ย. 57
กลมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิก 
ดาวน์โหลดเอกสาร


4 พ.ย. 57
กลมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิก
ดาวน์โหลดเอกสาร


4 พ.ย. 57
กลมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิก
ดาวน์โหลดเอกสาร


4 พ.ย. 57
กลมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิก 
ดาวน์โหลดเอกสาร


4 พ.ย. 57
กลมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิก
ดาวน์โหลดเอกสาร


4 พ.ย. 57
กลมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิก      
ดาวน์โหลดเอกสาร


4 พ.ย. 57
กลมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิก 
ดาวน์โหลดเอกสาร


4 พ.ย. 57
กลมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิก         
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


29ต.ค.57
กลมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิก          
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


29ต.ค.57
กลมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิก          
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


29ต.ค.57
กลมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิก         
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


29ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านขายพัสดุกรณีชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด          
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


29ต.ค.57
เทศบาลเมืองหัวหิน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์าสำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล)          
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


29ต.ค.57
กรมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


29ต.ค.57
เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูลจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลชุมชนบ้านเขาตะเกียบ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


29ต.ค.57
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว    
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


29ต.ค.57
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล         
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


29ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สอบราคาจ้างเหมาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 สายทาง    
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


29ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


29ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์         
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


29ต.ค.57
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบราคาก่อสร้าง/ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย    
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


29ต.ค.57
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


29ต.ค.57
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Rlecycling)          
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


29ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู สอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจอก - คลองโบสถ์ หมู่ที่ 3 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


29ต.ค.57
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Rlecycling)
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


29ต.ค.57
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Rlecycling)
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


29ต.ค.57
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง)ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน จำนวน 1 คัน  
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


29ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมสรรพากร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลอง 41 ซ้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชล สอบราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อเหล็กเส้นกลมขนาดต่างๆ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อกระเบื้องเซรามิต 
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้ออุปกรณ์งานเฝ้าเพดาน
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อเหล็กรูปพรรณขนาดต่างๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อวงกบ ประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซือทรายรองพื้น 
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม      
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัตแรง[ ] -0.40x0.40x18.00ม. พร้อมตอก      
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อแผ่นคอนกรีต (DRAPED TENDONS)ตัวกลางพร้อมติดตั้ง และแผ่นคอนกรีต (DRAPED TENDONS) ตัวริมพร้อมการติดตั้ง  
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทานสอบราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และทรายน้ำจืด 
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานรถยนต์คอนกรีตเสริมคลองระบายน้ำ D8 กม.2+810
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพุบอนย่านซื่อ -อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
โรงเรียนบ้านไร่บน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่น
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
องค์การบริหารหาดขาม สอบราคาจ้างเหมาสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพุบอนย่านซื่อ-อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
โรงเรียนบ้านตำหรุ สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
องหารบริหารส่วนตำบลบ่อนอก โครงการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนั้นสนุนอาหารกลางวัน ศพต.
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
ศูนย์การทหารราบ ประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร เพื่อเตรียมการแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธี ของกลุ่มประเทศอาเซียน ของ ศร.(แแผน2)
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
อำเภอบางสะพาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบางสะพาน 
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
จังหวัดประจงบคีรีขันธ์สอบราคาจ้างเครื่องกรองน้ำระบบอัตโนมัติ สำหรับจ่ายเข้าเครื่องล้างมือแพทย์  
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
เทศบาลตำบลไร่ใหม่ ประกวดราคาซื้อรถฟาร์แทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน 
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ประมูล จ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 โครงการ         
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
จังหวัดชุมพร สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่า
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


28ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมรสวบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


28ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อเครื่องเจาะโลหะ แบบตั้งพื้น ขนาด 25 มม. ตาม Spec กรมชลประทาน  
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคา ซื้อเครื่องกระทุ้งดิน ตาม Spec กรมชลประทาน     
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อเครื่องตบดิน แบบกระโดดขับเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 80 กิโลกรัม
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรชลประทาน สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี ตาม Spec กรมชลประทาน
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อเครื่องโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทานสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ตาม Spec กรมชลประทาน     
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทานสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ตาม Spec กรมชลประทาน   
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อรถกระบะเทหน้า(Durnper)ขนาดความจุ 400 ลิตร ตาม Spec กรมชลประทาน 
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิด แบบ Analog ชนิดอินฟาเรด ติดตั้งคงที่ ขนาด 4 จุด พร้อมอุปกรประกอบ ตาม Spec กรมชลประทาน
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 140 แอมป์ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กิโลวัตต์ ตาม spec กรมชลประทาน 
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด และรายการอื่นๆรวม 2 รายการ
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อสายไฟฟ้าชนิดต่างๆ รวม 4 รายการ
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านพุตะแบก - บ้านเขาล้าน หมู่ที่ 4,5,8 พร้อมเส้นจราจร
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
เทศาบาลตำบลปราณบุรี สอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
อำเภอหัวหิน ประกวดราคาจ้างพัฒนาเส้นทางเพื่อการขนส่งสินค้าเกษตร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
เทศบาลหัวหิน สอบราคาจ้างจัดทำรายงานผลโครงการเด่นในรูปแบบปฎิทินประจำปี พ.ศ. 2558 
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) 
ดาวน์โหลดเอกสาร


28ต.ค.57
กรมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิดส์   
ดาวน์โหลดเอกสาร


27ต.ค.57
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
ดาวน์โหลดเอกสาร


27ต.ค.57
องค์การบริหารทองมงคล สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างของตำบลทองมงคลจำนวน 3 โครงการ
ดาวน์โหลดเอกสาร


27ต.ค.57
กรมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิดส์    
ดาวน์โหลดเอกสาร


27ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกสดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
ดาวน์โหลดเอกสาร


27ต.ค.57
เทศบาลตำบลเขาน้อย ประมูลเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ     
ดาวน์โหลดเอกสาร


27ต.ค.57
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแข่งขันจักรยาน    
ดาวน์โหลดเอกสาร


27ต.ค.57
เทศบาลหัวหิน สอบราคาจ้างเหมาจัดหารูปภาพระบบบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมติดตั้ง     
ดาวน์โหลดเอกสาร


27ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องปฎิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็กและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส
ดาวน์โหลดเอกสาร


27ต.ค.57
เทศบาลหัวหิน ประกาศสอบราคาซื้อธงชาติ ธงตรงสัญลักษณ์ ธงทิ้งและสัญลักษณ์   
ดาวน์โหลดเอกสาร


27ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างต่อเติมพักคอยสำหรับผู้ป่วย ตามประมาณช่างโยธา     
ดาวน์โหลดเอกสาร


27ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างต่อเติมีที่พักคอยสำหรับผู้ป่วย ตามประมาณการช่างโยธา    
ดาวน์โหลดเอกสาร


27ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหูกวาง สอบราคาจ้างเหมา  
ดาวน์โหลดเอกสาร


27ต.ค.57
องค์การบริหารหนองตาแต้ม ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ    
ดาวน์โหลดเอกสาร


27ต.ค.57
กรมพัฒนาที่ดิน สอบราคาจ้างโครงการพื้นฟูที่มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ที่ประจวบคีรีขันธ์ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


27ต.ค.57
เทศบาลตำบลไร่ใหม่ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนจำนวน 9 โครงการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดเอกสาร


27ต.ค.57
องค์การบริหารห้วยสัตว์ใหญ่ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติคอนกรีตสายป่าเสลา-ป่าละอู    
ดาวน์โหลดเอกสาร


27ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงสัตว์ใหญ่ สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง  
ดาวน์โหลดเอกสาร


27ต.ค.57
องค์การบริหารห้วยสัตว์ใหญ่ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)ชนิดIP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร


27ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล สอบราคาเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) 2ชั้น จำนวน 2 คัน  
ดาวน์โหลดเอกสาร


27ต.ค.57
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ  
ดาวน์โหลดเอกสาร


24ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก สอบราคา โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รวม 8 โครงการ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


24ต.ค.57
อำเภอบางสะพาน ประมูลขายบ้านพักนายอำเภอบางสะพาน    
ดาวน์โหลดเอกสาร


24ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถและเก็บพัสดุบริเวณบ้านพักข้าราชการ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


24ต.ค.57
เทศบาลตำบลร่อนทอง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งมะพร้าว  
ดาวน์โหลดเอกสาร


24ต.ค.57
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  
ดาวน์โหลดเอกสาร


24ต.ค.57
กรมทางหลวง สอบราคาไฟฟ้าแสงสว่าง
ดาวน์โหลดเอกสาร


24ต.ค.57
เทศบาลกุยบุรี การประมูลโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกุยบุรี (หลังใหม่)    
ดาวน์โหลดเอกสาร


24ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์แพทย์ขุดเครื่องผ่าตัด 
ดาวน์โหลดเอกสาร


24ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง
ดาวน์โหลดเอกสาร


24ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทเครื่องปั่นแยกเลือดแบบระบบปิด 
ดาวน์โหลดเอกสาร


24ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน - กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70แกรม 
ดาวน์โหลดเอกสาร


24ต.ค.57
เทศบาลตำบลบ้านกรูด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ดาวน์โหลดเอกสาร


24ต.ค.57
ชลประทาน สอบราคาจ้างซ่อมแซมสันทำนบดินอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ
ดาวน์โหลดเอกสาร


24ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวตาลแถว หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด    
ดาวน์โหลดเอกสาร


24ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด 
ดาวน์โหลดเอกสาร


24ต.ค.57
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด 
ดาวน์โหลดเอกสาร


24ต.ค.57
ศูนย์การทหารราบ และการก่อสร้างหอเกียรติยศในพื้นที่ ค่ายธนรัชต์ ของศุนย์การทหารราบ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


24ต.ค.57
ศูนย์ทหารราบ ประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างอาคารในสนามยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


24ต.ค.57
อำเภอบางสะพานน้อย สอบราคาจ้างก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปราง-ทางหลวง 
ดาวน์โหลดเอกสาร


24ต.ค.57
เทศบาลตำบลเขาน้อย สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง 
ดาวน์โหลดเอกสาร


23ต.ค.57
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลงภายในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน 
ดาวน์โหลดเอกสาร


23ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก
ดาวน์โหลดเอกสาร


23ต.ค.57
 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ MOBILE PULSE OXMETER
ดาวน์โหลดเอกสาร


23ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ VIDEO LARYNGOSCOPE
ดาวน์โหลดเอกสาร


23ต.ค.57
องการบริหารส่วนตำบลทับสะแก สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายแก้วนิมิตร หมู่ที่ 1
ดาวน์โหลดเอกสาร


23ต.ค.57
อำเภอบางสะพานน้อย ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามโครงการพัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว อำเภอบางสะพานน้อย
ดาวน์โหลดเอกสาร


23ต.ค.57
อำเภอบางสะพาน ประกวดราคก่อสร้างบปรุงซ่อมแซมถนนสายเพรชเกษม-เขาน้อย-หินตั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร


23ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ไหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลไร่ไหม่ หมู่ที่3 ตำบลไหร่ไหม่
ดาวน์โหลดเอกสาร


23ต.ค.57
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ประกาดสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านพุตะแบก - บ้านเขาล้าน หมู่ ที่ 4,5,8 พร้อมตีเส้นจราจร
ดาวน์โหลดเอกสาร


23ต.ค.57
เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูลจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ข่าวเทศบาลเมืองหัวหินทางหนังสือท้องถิ่น 
ดาวน์โหลดเอกสาร


23ต.ค.57
ทางหลวงชนบท ประกวดราคาจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตสายทางปข.๑๐๑๓ กม. แยกทางหลวงหมายเลข4 
ดาวน์โหลดเอกสาร


23ต.ค.57
ทางหลวงชนบท ประกวดราคาจ้างเหมาอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงภัยอันตราย บริเวณคอขวด:ไหล่ทาง 
ดาวน์โหลดเอกสาร


23ต.ค.57
ทางหลวงชนบท ประกวดราคาจ้างเหมางานถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข4-บ้านเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร
ดาวน์โหลดเอกสาร


23ต.ค.57
ทางหลวงชนบท ประกวดราคาจ้างเหมางานโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ ก่อสร้างสะพาน คสล.สะพานข้ามคลองกุยบุรี 
ดาวน์โหลดเอกสาร


23ต.ค.57
เทศบาลเมืองหัวหิน ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 ตัน
ดาวน์โหลดเอกสาร


23ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรรีขันธ์ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ และเครื่องปริ้นส์เตอร์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 2 ราการ
ดาวน์โหลดเอกสาร


23ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรรีขันธ์ สอบราคาจ้างโครงการจ้างพิมพ์หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร


23ต.ค.57
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ชำรุด
ดาวน์โหลดเอกสาร


23ต.ค.57
กรมชลประทาน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างซ่อมหินทิ้ง ทางระบาย้ำฉุกเฉิน
ดาวน์โหลดเอกสาร


22ต.ค.57
กรมชลประทาน ประกวดราคาซื้อด้ววิธีอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อท่อ HDPE PN 6.3 ชั้นคุณภาพ PE 100 ขนาด Dia.630 มม. และอุปกรณ์อื่นๆจำนวน 28 รายการ
ดาวน์โหลดเอกสาร


22ต.ค.57
กรมชลประทาน ประกวดราคาซื้อด้ววิธีอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อท่อซีเมนต์ใยหิน ชั้นคุณภาพ 15 ขนาด Dia.500 มม.และอุปกรณ์ข้อต่อและอุปกรณ์อื่นๆจำนวน 5 รายการ
ดาวน์โหลดเอกสาร


22ต.ค.57
สำนักงาน๕ณะกรรมการขั้นพื้นาน สอบราคาจ้างค่าก่อสร้างปรับปรุงซมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบสิ่งก่อสร้าที่ชำรุดทรุดโทรมและประสอุบัติภัย 
ดาวน์โหลดเอกสาร


22ต.ค.57
โรงเรียนบ้านบน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารประกอบและส่งก่อสร้าง อื่นที่ชำรุด 
ดาวน์โหลดเอกสาร


22ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาด็กเล็ก ขนาด 51 - 0 คน 
ดาวน์โหลดเอกสาร


22ต.ค.57
ศูนย์การทหารราบ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตที่ดินและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐฯ ของศูนย์การทหารราบ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


22ต.ค.57
อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อการขนส่งสินค้าเกษตร กิจกรรมปรับปรุงถนน คสล. สายคันคลอง หมู่ที่4ต.บ่อนอก 
ดาวน์โหลดเอกสาร


22ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้ำตกสาย 1 - อุทยานฯน้ำตกห้วยยาง
ดาวน์โหลดเอกสาร


22ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อดินปราศจากวัชพืชและสิ่งเจอปน 
ดาวน์โหลดเอกสาร


22ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จ กำลังอัตไม่ต่ำกว่า 210กก./ตร.ชม. มอก.213-2552
ดาวน์โหลดเอกสาร


22ต.ค.57
ชลประทาน สอบราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนชนิดต่างๆ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


22ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จ กำลังอัตไม่ต่ำกว่า210กก./ตร.ชม. มอก.213-2552
ดาวน์โหลดเอกสาร


22ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อดินปราศจากวัชพืชและสิ่งเจอปน 
ดาวน์โหลดเอกสาร


22ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จ กำลังอัตไม่ต่ำกว่า 210กก./ตร.ชม. มอก.213-2552
ดาวน์โหลดเอกสาร


22ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อดินปราศจากวัชพืชและสิ่งเจอปน
ดาวน์โหลดเอกสาร


22ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จ กำลังอัตไม่ต่ำกว่า 210กก./ตร.ชม. มอก.213-2552 
ดาวน์โหลดเอกสาร


22ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว สอบราคาดครงการสร้างอาคารศูยน์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสาร


22ต.ค.57
ศูนย์การทหารราบ สอบราคาซ่อมอาคารห้องเรียนของศูนย์ทหารราบ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


22ต.ค.57
โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี สอบราคาจ้างเหมา ทำอาหาร กลางวันให้โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(สอน ฤทธิ์เดช)
ดาวน์โหลดเอกสาร


21ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนเกาะหหลักสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 6ตำบลเกาหลัก อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


21ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดเอกสาร


21ต.ค.57
กรมชลประทาน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างระบบน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้
ดาวน์โหลดเอกสาร


21ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (กากน้ำตาล) พร้อมขนส่ง
ดาวน์โหลดเอกสาร


21ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประมูลจ้างโครงการซ่อมถนนราดยาง หมู่ที่4 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


21ต.ค.57
กรมทางหลวงชนบท จ้างเหมางานบำรุงรักษาทาง บำรุงพิเศษทางสายหลัก สายทางปข.1014 แยกทางหลวงหมายเลข4-บ้านเขาแดง อำเภอเมือง,กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


21ต.ค.57
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคาจ้างเหมางานถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข4-หนองหญ้าปล้อง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


21ต.ค.57
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคาจ้างเหมางานถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข4-บ้านเนินกรวด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


21ต.ค.57
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างสะพานคอน กรีตเสริมเหล็ก สะพานข้ามคลองบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร


21ต.ค.57
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2)
ดาวน์โหลดเอกสาร


21ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่รำพึง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบชายหาดแม่รำพึง หมู่ที่ 1-2  
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


21ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างเวทีแจ้งบริเวณสวนสุขหน้า อบต.แม่รำพึง 
ดาวน์โหลดเอกสาร


20ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเดิมอาคารที่ทำการ อบต.หมู่ที่5
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


20ต.ค.57
เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดบางสะพานน้อย-เขาลักณ์จันทร์  
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


20ต.ค.57
กรมชลประทาน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านทุ่งมะตูม ระยะ 2
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


20ต.ค.57
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การรับบุคบลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


20ต.ค.57
เทศบาลตำบลไร่เก่า สอบราคาจ้างปรับปรุงบ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลไร่เก่า (บ้านหนองเป้าปี) หมู่ที่ 7 ตำบลไร่เก่า   
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


20ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกกรีต สายหนองแก - หนองกรูด 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


20ต.ค.57
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 
ดาวน์โหลดเอกสาร


20ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู สอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกและซ่อมแซมถนนหินแม่น้ำ หมู่ ที่ 1- 4     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


20ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์
ดาวน์โหลดเอกสาร


20ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู สอบราคาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


20ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


20ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์         
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


20ต.ค.57
เทศบาลเมืองหัวหินประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนจำนวน 2 โครงการ
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


20ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร การจัดจ้างการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางสายหลัก หมู่ 12 บ้านดอนทราย
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


20ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


20ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์            
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20ต.ค.57
องการบริหารส่วนตำบลบึงนคร สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน(สถ.ศพด.2)
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20ต.ค.57
เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูลจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าแลพวิทยุ จำนวน 55 รายการ
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20ต.ค.57
เทศบาศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง หัวหิน
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

20ต.ค.57
โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปรายน้ำ)สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปรายน้ำ)
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

17ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองในทุ่ง-บ้านหัวตาลแถว 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

17ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ จำนวน 1 แห่ง
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

17ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนราดแอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน-บ้านปรือน้อย
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

17ต.ค.57
กรมพัฒนาที่ดิน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่ นอกเขตชลประทาน จำนวน 101 บ่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

17ต.ค.57
กรมพัฒนาที่ดิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 104,700 ลบ.ม. ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
กรมพัฒนาที่ดิน ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลอง ความยาว 600 เมตร พร้อมฝายน้ำล้น ค.ล.ส. ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
เทศบาลตำบลกุยบุรี ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมสร้างถนน จำนวน 3 โครงการ
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงยาง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
องการบริหารส่วนตำบลไร่เก่า สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า(บ้านไร่ดินทอง)
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
เทศบาลตำบลกุยบุรี สอบาจ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุยบุรี(บ้านปลายน้ำ) 
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
เทศบาลตำบลกุยบุรี สอบาจ้างเหมาประกอบอหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุยบุรี(บ้านปลายน้ำ) 
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนบลสามกระทาย สอบราคาจัดจ้าง อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถล่มประจำปีงบประมาณ 2558 
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนบลสามกระทาย สอบราคาจ้างเหมาตักกลบสิ่งปฏิกูล เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย วันละไม่น้อยกว่า 5 ตัน ประจำปีงบประมาณ 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
เทศบาลตำบลกุยบุรี สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในตเทศบาลตำบลกุยบุรี (ฝังกลบ)
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการสาธรณสุขเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีขันธ์ สบราคาซื้อเครื่องมอเตอร์รากฟันเทียม
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
องค์การบริหารสวนตำบลทองมงคล ประมูลจ้างโครงการก่อ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
กศน. จังหวัดประบคีรีขันธ์ สอบราคาเช่ารถยนต์
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาจ้างเหมารถขบวณห่กระทง ประจำปี 2557
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนจังวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก,ก่อสร้างสนามฟุตซอล ปรับซ่อมแซ่มถนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวม11โครงการ
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงการซ่อมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ดีกคอนกรีต สายถนนกำนันแน่น หมู่ที่1 บ้านคุ้มโตนด
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
องคง์การบริหารตำบลสามกระทาย สอบราคาจ้างบริการรับ-ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย ประจำปีงประมาณ 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครอบคัดเลือกบุลคล เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมองค์การบริหารตำบลทรายทอง
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบางเบิด-วัดบางเบิด(ตอนสุดท้าย) หมู่ที่5   
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวง-เขาขวาง(ตอนที่2) หมู่ที่2 
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ สอราคาปรับปรุงอาคารโอทอป (OTOP)  ให้เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยว 
ดาวน์โหลดเอกสาร

17ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนราดยางแบบแคบซีล จำนวน 2 โครงการและแบบเซอร์เฟสทรีเมนต์สองชั้น 3 โครงการ 
ดาวน์โหลดเอกสาร

16ต.ค.57
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 
ดาวน์โหลดเอกสาร

16ต.ค.57
เทศบาลตำบลไร่ไหม่ สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไร่ไหม่ 
ดาวน์โหลดเอกสาร

16ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย ประกวดราคาจ้าง 7 โครงการ 
ดาวน์โหลดเอกสาร

16ต.ค.57
เทศบาลตำบลกุยบุรี สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุยบุรี (บ้านปลายน้ำ) หมู่ที่ 4 ตำบลกุยบุรี 
ดาวน์โหลดเอกสาร

16ต.ค.57
เทศบาลตำบลปราณบุรี ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้อง (ตอกเสาเข็ม)จำนวน 1แห่ง 
ดาวน์โหลดเอกสาร

16ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วนสัตว์ใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าระบบประปาผิดดินขนาดใหญ่มาก บ้านโปร่งสำโหรง หมู่ที่ 9 
ดาวน์โหลดเอกสาร

16ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วนสัตว์ใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าระบบประปาผิดดินขนาดใหญ่ บ้านเฉลิมพร หมู่ที่ 5 
ดาวน์โหลดเอกสาร

16ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วนสัตว์ใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าระบบประปาผิดดินขนาดใหญ่มาก บ้านเฉลิมพระเกียรติพัฒนา หมู่ที่1 
ดาวน์โหลดเอกสาร

16ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ        
 ดาวน์โหลดเอกสาร       

16ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
      

15ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2558     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
      

15ต.ค.57
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล กม.5 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล กม. 5     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
      

15ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน    
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
      

15ต.ค.57
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาจ้างเหมาจัดงานชมจันทร์สวยในคืนวันเพ็ญ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
      

15ต.ค.57
เทศบาลตำบลปราณบุรี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาน้อยล่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
      

15ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน สอบราคาจ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
      

15ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลกุยเหนือ 2 โครงการ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
      

15ต.ค.57
เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
      

15ต.ค.57
เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรงฯ
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
      

15ต.ค.57
เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อวเรียน 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

14ต.ค.57
เทศบาลตำบลกุยบุรี ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมสร้างถนน จำนวน 3 โครงการ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
      

14ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
         

14ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อรถจักรยานต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

14ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 
ดาวน์โหลดเอกสาร

14ต.ค.57
กรมชลประทาน สอบราคาซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 24 ช่องสัญญาณ และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ
ดาวน์โหลดเอกสาร

14ต.ค.57
เทศบาลตำบลกุยบุรี ประกวดราคาปรับซ่อมถนน จำนวน 3 โครงการ 
ดาวน์โหลดเอกสาร

14ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน สอบราคาจ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์  
ดาวน์โหลดเอกสาร

14ต.ค.57
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านค่าย 
ดาวน์โหลดเอกสาร

14ต.ค.57
โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนค่ายธนะรัชต์ 
ดาวน์โหลดเอกสาร

14ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ประกวดราคาจ้างเหมา ถนนลาดยาง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ
ดาวน์โหลดเอกสาร

14ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย สอบราคาจ้าโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลสามกระทาย จำนวน 3 โครงการ
ดาวน์โหลดเอกสาร

14ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ(รถยนต์ราชการ)
ดาวน์โหลดเอกสาร

14ต.ค.57
องค์การบริหารห้วยสัตว์ใหญ่ สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 
ดาวน์โหลดเอกสาร

14ต.ค.57
องค์การบริหารตำบลเขาล้าน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงอิฐ หมู่ที่ 4  
ดาวน์โหลดเอกสาร

11ต.ค.57
องค์การบริหารตำบลดอนยายหนู สอบราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กบ้านดอนยายหนู 
ดาวน์โหลดเอกสาร

11ต.ค.57
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาซื้อรถยนต์ บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน 
ดาวน์โหลดเอกสาร

11ต.ค.57
เทศบาลเมืองหัวหิน สอบราคาซื้อเครื่องถ่าเอกสารระบบดิจิตอลั้ง 
ดาวน์โหลดเอกสาร

11ต.ค.57
องค์การบริหารตำบลสามกระทาย ประมูลจ้างโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 -100 คน 
ดาวน์โหลดเอกสาร

11ต.ค.57
เทศบาลตำบลหนองพลับ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)พร้อมติดตั้ง 
ดาวน์โหลดเอกสาร

11ต.ค.57
องค์การบริหารตำบลหินเหล็กไฟสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
ดาวน์โหลดเอกสาร

11ต.ค.57
เทศบาลบางสะพานน้อย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ศาลาหมู่ที่ 9          
ดาวน์โหลดเอกสาร

11ต.ค.57
องค์การบริหารตำบลเขาล้านสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุหมู่ที่4      
ดาวน์โหลดเอกสาร

11ต.ค.57
กรมชลประทาน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอเล็กทรอนิกส์ การขุดลอกคลองส่งน้ำสายให ญ่ ฝ่ายส่งน้ำฯที่2
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

11ต.ค.57
เทศบาลตำบลหนองพลับ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ 2558
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

11ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกะสัง หมู่ที่ 4
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

11ต.ค.57
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

11ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สอบราคาเช่ารถบรรทุก (รถกระบะ)
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

11ต.ค.57
เทศบาลตำบลคลองวาฬ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ
 ดาวน์โหลดเอกสาร 


11ต.ค.57
เทศบาลตำบลไร่เก่า สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนเทศบาล ซอย 10 เรียบทางรถไฟ ชุมชนกระทุ่มโพรง หมู่ที่ 8 ตำบลไร่เก่า   
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

11ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรขันธ์ สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)ขนาด1ตัน
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

10ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรขันธ์ สอบราซื้อครุภัณฑ์แพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 79 ลิตร 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

10ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรขันธ์ สอบราคาซื้อหัวดูดสลายต้อกระจก (หัวPhaco)
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

10ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรขันธ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์แพทย์ ตู้ปลอดเชื้อ Biosafey cabnit (BSC) Class ll ขนาดไม่น้อยกว่า 1700 มิลลิเมตร  
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

10ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์,ก่อสร้างลาดยาง,ก่อสร้างถนนคอนกรีต,ซ่อมถนนลาดยางและจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รวม 12 โครงการ    
ดาวน์โหลดเอกสาร

2ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนเข้าล้าน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทลาง-ห้วยน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 11  
ดาวน์โหลดเอกสาร

2ต.ค.57
เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณบ่อขยะ       
ดาวน์โหลดเอกสาร

2ต.ค.57
องค์การบริหารไร่เก่า ประมูลซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์          
ดาวน์โหลดเอกสาร

2ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร

2ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างของตำบลทองมงคล
ดาวน์โหลดเอกสาร

2.ต.ค.57
ศูนย์กองทหารราบ ประกวเราคาจ้าง งานสร้างระบบประปาและระบบปริงเกอร์ ในสนามยิงปืน ศูนย์การทหารราบ      
ดาวน์โหลดเอกสาร

2ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนแม่รำพึง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ริมถนนสายเพชรเกษม-ชายทะเล หมู่ที่8
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

2ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนแม่รำพึง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทราย บริเวณบ้านปากครอง หมู่ที่ 5
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

2ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนแม่รำพึง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างแท่นพระบรมฉายาลักษณ์และป้ายชื่อ อบต.แม่รำพึงบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.แม่รำพึ่งหมู่ที่5 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

2ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนแม่รำพึง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมโรงผลิตน้ำดื่มบ้านท่าขาม หมู่4
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

2ต.ค.57
องค์การบริหารส่วนแม่รำพึง สอบราคาจ้างโครงการจัดทำป้ายจราจรและป้ายชื่อซอยบริเวณ หมู่ 1-8            
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

2ต.ค.57
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินกรวด สอบราคาจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

2ต.ค.57
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม สอบราคาจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

2.ต.ค.57
เทศบาลตำบล กม.5 ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

2ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาครุภัณฑ์แพทย์ เครื่องให้การบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น(Shotwave diathemy)
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

2ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาครุภัณฑ์แพทย์เครื่องตรวจหัวใจ(EKG)
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

2ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาครุภัณฑ์แพทย์ชุดเครื่องมือพื้นฐานการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

2ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาครุภัณฑ์แพทย์รถเข็นกู้ผู้ป่วยสำหรับใช้ในห้อง MRI    
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

2ต.ค.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

15ก.ย.57
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลิสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อประปาภูเขา(น้ำตกไทรคู่)     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

15ก.ย.57
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ    
 ดาวน์โหลดเอกสา

15ก.ย.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

15ก.ย.57
องค์การบริการส่วนตำบลทรายทอง สอบราคาซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

15ก.ย.57
จังหวัดชุมพร สอบราคาจ้างเหมาโครงการมหัศจรรย์ท่องเที่ยวชุมพรเพื่อรองรับเขตการค้าเสรีอาเซียน กิจกรรมย่อยการจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัวเรือน          
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

15ก.ย.57
จังหวัดชุมพร สอบราคาจ้างเหมาโครงการมหัศจรรย์ท่องเที่ยวชุมพรเพื่อรองรับเขตการค้าเสรีอาเซียน กิจกรรมย่อยการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร    
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

15ก.ย.57
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค จำนวน 3 โครงการ     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

15ก.ย.57
กรมพัฒนาผีมือแรงงาน สอบราคาบริการร้านอินเตอร์เน็ตปีงบประมาณ 2558     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

15ก.ย.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า-แบตเตอรี่ 12V-100H
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

15ก.ย.57
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สอบราคาจ้างรักาาความปลอดภัย ทำความสะอาดอาคารและสถานที่, ดูแลต้นไม้หญ้าและสวนหย่อม,พนักงานขับรถยนต์    
 ดาวน์โหลดเอกสาร  

15ก.ย.57
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย     
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

15ก.ย.57
เทศบาลตำบลกุยบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ
 ดาวน์โหลดเอกสาร           

15ก.ย.57