* ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

*จัดซื้อ/จัดจ้างโครงการตำบลละ5ล้าน